Накит — разлика између измена

3.305 бајтова додато ,  пре 2 месеца
(.)
 
=== Египат ===
[[File:Ram-headed falcon amulet-E 80-IMG 2503-with reflection-gradient.jpg|thumb|AmuletАмулет (1254. prije Kristaпне) odод zlataзлата, lapisлапис lazulijaлазулија, tirkizaтиркиза iи karneolaкарнеола, šir.ширина 14 cm .]]
 
Почеци производње накита у древном [[Египат|Египту]] датирају од пре 3000 - 5000 година. Египћани су као материјал за израду накита преферирали [[злато]], пре свега због његове скупоцености, реткости и усклађености при обради. У прединастичком раздобљу накит је врло брзо прихваћен као симбол религиозне моћи и снаге. Имућнији су га носили како у животу тако и у смрти, јер је накит био један од уобичајених гробних дарова. Занимљиво је да су као елемент боје у својим радовима радије користили стакло него драго камење, те су за опонашање сваког важнијег драгог камена имали и специфичну врсту стакла која га је имитирала.
Počeci proizvodnje nakita u drevnom [[Egipat|Egiptu]] datiraju od prije 3000 - 5000 godina. Egipćani su kao materijal za izradu nakita preferirali [[zlato]], prije svega zbog njegove skupocijenosti, rijetkosti i podatnosti pri obradi. U predinastičkom razdoblju nakit je vrlo brzo prihvaćen kao simbol religiozne moći i snage. Imućniji su ga nosili kako u životu tako i u smrti, jer je nakit bio jedan od uobičajenih grobnih darova. Zanimljivo je da su kao element boje u svojim radovima radije koristili staklo nego drago kamenje, pa su za oponašanje svakog važnijeg dragog kamena imali i specifičnu vrstu stakla koja ga je imitirala.
 
=== MezopotamijaМесопотамија ===
[[DatotekaДатотека:Mesopotamian - Pair of Basket-Shaped Hair Ornaments - Walters 572064, 572065.jpg|thumb|right|UkrasiУкраси zaза kosuкосу, WaltersВалтерсов Artуметнкчим Museumмузеј, okoоко 2000. prije Kristaпне]]
Пре приближно 4 000 година, израда је накита била значајан обрт у градовима [[Сумер]]у и [[Акад]]у. Најзначајнији су налази они из краљевског гробља у [[Ур]]у, где су истражене стотине гробова из раздобља 2900 - 2300 године пре нове ере. Гробнице попут [[Пуаби]]јеве у себи су садржавале већи број предмета од злата, [[сребро|сребра]], полудрагог камења, попут круна од лапис лазулија, украшених златним фигурама, огрлица и украшених игала. У Асирији су и мушкарци и жене носили велике количине накита, укључујућу амулете, зглобне наруквице, тешке огрлице, и ваљкасте печате. Месопотамски накит је често израђен од танких металних листова комбинованих са великим бројем живо обојеног камења (углавном ахат, лапис лазули, карнеол, јаспис). Омиљени облици укључују листиће, спирале, конусе и гроздове. Израђивао се накит и за особе, али и за украшавања идола; користили су разне профињене технике обраде, попут ћелијасто углављеног камења, фине гранулације и филиграна. Откривени су и бројни документи који говоре о трговини и изради накита нађеног на археолошким налазиштима Месопотамије. Почеци израде [[Антички ланчић|античког ланчића]] датирају из доба Сумера.
Prije približno 4 000 godina, izrada je nakita bila značajan obrt u gradovima [[Sumer]]u i [[Akkad]]u. Najznačajniji su nalazi oni iz kraljevskog groblja u [[Ur]]u, gdje su istražene stotine grobova iz razdoblja 2900 - 2300 godine prije nove ere. Grobnice poput [[Puabi]]jeve u sebi su sadržavale veći broj predmeta od zlata, [[srebro|srebra]], poludragog kamenja, poput kruna od lapis lazulija, ukrašenih zlatnim figurama, ogrlica i ukrašenih igala. U Asiriji su i muškarci i žene nosili velike količine nakita, uključujuću amulete, zglobne narukvice, teške ogrlice, i valjkaste pečate. Mezopotamski nakit je često izrađen od tankih metalnih listova kombiniranih sa velikim brojem živo obojenog kamenja (uglavnom ahat, lapis lazuli, karneol, jaspis). Omiljeni oblici uključuju listiće, spirale, konuse i grozdove. Izrađivao se nakit i za osobe ali i za ukrašavanja idola; koristili su razne profinjene tehnike obrade, poput ćelijasto uglavljenog kamenja, fine granulacije i filigrana. Otkriveni su i brojni dokumenti koji nam govore o trgovini i izradi nakita nađenog na arheološkim nalazištima Mezopotamije.
Početi izrade [[Antički lančić|antičkog lančića]] datiraju iz doba Sumerana.
 
=== GrčkaГрчка ===
[[DatotekaДатотека:Pendant Camiros Louvre Bj2169-9.jpg|thumb|right|PrivjesakПривезак, elektrumелектрум, RodosРодос, okoоко 630. - 620. prije Kristaпне]]
 
Грци су злато и драго камење почели да користе око 1600 година пне, иако су перле у облику шкољака и животиња увелико израђиване и знатно раније. Око 300 година пне, Грци су већ били мајстори у израђивању обојеног накита, те су користили аметисте, бисере и смарагде. У то се време јављају и прве камеје, израђене од индијског сардоникса и ахата. Код Грка је накит био једноставнији и по обликовању и по техници израде. Међутим, облици су с временом постајали све сложенији, те се почео користити све већи број разних материјала.
Grci su zlato i drago kamenje počeli koristiti oko 1600 godina prije nove ere, iako su perle u obliku školjaka i životinja uvelike izrađivane i znatno ranije. Oko 300 godina prije Krista, Grci su već bili majstori u izrađivanju obojenog nakita, te su koristili ametiste, biserje i smaragde. U to se vrijeme javljaju i prve kameje, izrađene od indijskog sardoniksa i ahata. Kod Grka je nakit bio jednostavniji i po oblikovanju i po tehnici izrade. Međutim, oblici su s vremenom postajali sve složeniji, te se počeo koristiti sve veći broj raznih materijala.
 
=== EtrurijaЕтрурија ===
[[File:Ear-stud BM GR1881.5-28.2.jpg|thumb|right|NaušniceНаушнице, zlatoзлато, staklenaстаклена pastaпаста, etruščanskiетрушчански radрад, okoоко 530. - 480. prije Kristaпне, BritishБритански Museumмузеј]]
Етрурски је накит непобитно један од најквалитетнијих у антици, уз напомену да се њихов рад у техници гранулације свакако може сматрати врхунцем тог раздобља (између 1100 и 500 пне). Најчешћи облик етрурског накита су фибуле, огрлице, те наушнице, у правилу од злата богато урешеног гранулацијом. У њиховом је накиту видљив грчки, те орјентални утицај.
Etrurski je nakit nepobitno jedan od najkvalitetnijih u antici, uz napomenu da se njihov rad u tehnici granulacije svakako može smatrati vrhuncem tog razdoblja (između 1100 i 500 prije Krista). Najčešći oblik etrurskog nakita su fibule, ogrlice, te naušnice, u pravilu od zlata bogato urešenog granulacijom. U njihovom je nakitu vidljiv grčki te orijentalni utjecaj.
 
=== RimРим ===
[[DatotekaДатотека:Thetford treasure rings.JPG|thumb|right|KasnorimskoКасноримско prstenjeпрстење, ThetfordskaТетфордска [[ostavaостава]]]]
Иако је накит и пре био изразито разнолик, посебно у подручјима настањеним варварима попут Келта, у време када је Рим покорио већи део Европу, поступне су промене утицале на особеност римског обликовања. Најтипичнији предмет раноримског раздобља је брош, који је обично кориштен за закопчавање одеће. Због свог богатства римљани су користили широк распон материјала. Увелико су користили злато, али су били у употреби и предмети од бронзе или костију, те стаклених перли и бисера. Већ пре 2000 година увозили су сафире са [[Шри Ланка|Шри Ланке]], дијаманте из Индије, те смарагде и јантар. У Енглеској се у римско доба почиње користити и фосилизовано дрво (јет), које се користило за резбарени накит. На тлу данашње Италије злато се користило за израду копчи, огрлица, наушница и наруквица. Израђивали су се и велики привесци који су се могли пунити миомирисима. Као и код грка, често је функција накита била и терање урока. Док су жене носиле обиље најразличитијег накита, мушкарци су носили скоро искључиво прстење. Неки су носили само један, а неки и по један на сваком прсту, мада је било и оних који накит нису носили. Мушкарци и жене често су носили угравирано драго камење у склопу прстена, те су исте користили за печаћење докумената, ова се пракса задржала све до средњег века, понајпре код краљева и племића. Утицај римског обликовања наставио се и након пада Римског царства.
Iako je nakit i prije bio izrazito raznolik, posebno u područjima nastanjenim barbarima poput Kelta, u trenutku kada Rim pokori cijelu Europu, postupne su promjene utjecale na osobenost rimskog oblikovanja. Najtipičniji predmet ranorimskog razdoblja je broš, koji je obično korišten za kopčanje odjeće. Zbog svog bogatstva rimljani su koristili širok raspon materijala. Uvelike su koristili zlato, no nailazimo i na predmete od bronce ili kosti, te staklenih perli i biserja. Već prije 2000 godina uvozili su safire sa [[Šri Lanka|Šri Lanke]], dijamante iz Indije, te smaragde i jantar. U Engleskoj se u rimsko doba počinje koristiti i fosilizirano drvo (jet), koje se koristilo za rezbareni nakit. Na tlu današnje Italije zlato se koristilo za izradu kopči, ogrlica, naušnica i narukvica. Radilo se i velike privjeske koji su se mogli puniti miomirisima. Kao i kod grka, često je funkcija nakita bila i tjeranje uroka. Dok su žene nosile obilje najrazličitijeg nakita, muškarci su nosili skoro isključivo prstenje. Neki su nosili samo jedan, a neki i po jedan na svakom prstu, no bilo je i onih koji nakit nisu nosili. I muškarci i žene često su nosili ugravirane geme u sklopu prstena, te su iste koristili za pečaćenje dokumenata, ova se praksa zadržala sve do srednjeg vijeka, ponajprije kod kraljeva i plemića. Utjecaj rimskog oblikovanja nastavio se i nakon pada Rimskog Carstva.
 
== Види још ==