Социјални рад — разлика између измена

{{Short description|Академска дисциплина и професија}}{{rut}}
 
'''Социјални рад''' се, од свог настанка до данас, дефинише на различите начине. Прве дефиниције наглашавале су да [[социјални рад]] укључује милосрђе, [[помоћ]] сиромашнима и [[човек]]ољубље. Одсек за [[социјални рад]] [[Организација уједињених нација|ОУН]], 1960. [[година|године]], дефинише [[социјални рад]] као професију чији је задатак пружање [[помоћ]]и у циљу бољег прилагођавања [[индивидуа|појединаца]] и друштвене [[средина|средине]], односно професију у служби развоја [[личност]]и, [[Друштвена група|група]] и [[заједница|заједнице]]. Већа професионализација струке довела је до дефиниције Интернационалног удружења [[социјални рад|социјалних радника]] која истиче да је то организована и на научним принципима заснована професија у циљу [[помоћ]]и [[индивидуа|појединцима]], [[група]]магрупама и [[заједница]]ма да поново успоставе своје изгубљене могућности за социјално функционисање и [[стварање]] повољних услова за остваривање постављених циљева. Према дефиницији Међународне федерације [[социјални рад|социјалних радника]] (IFSW), професија [[социјални рад|социјалног рада]] промовише социјалне промене, решавање [[проблем]]а кроз међуљудске односе и оснаживање и ослобођење [[човек|људи]] како би се побољшала њихова добробит. Користећи [[теорија|теорије]] [[човек|људског]] [[понашање|понашања]] и социјалних [[систем]]а, [[социјални рад]] интервенише на тачкама на којима су [[човек|људи]] у интеракцији са својим окружењем. Принципи [[човек|људских]] [[право|права]] и социјалне правде су фундаментални за [[социјални рад]].
 
Социјални рад isје anакадемска academicдисциплина disciplineи and[[Занимање|професија]] заснована на [[practicePractice-based professional learning|practice-basedпракси]] [[profession]]која thatсе concernsбави itself with individualsпојединцима, [[Family|familiesпородица]]ма, [[socialДруштвена groupгрупа|groupгрупама]]s, [[communitiesзаједница]],ма andи societyдруштвом asу aцелини wholeу inнастојању anда effortзадовољи toосновне meetпотребе basicи needsпобољша and enhance socialдруштвено functioningфункционисање, self-determinationсамоопредељење, collectiveколективну responsibilityодговорност, optimalоптимално health,здравље andи overallопште well-beingблагостање.<ref>{{Cite web|url= http://www.casw-acts.ca/en/what-social-work|title= What is Social Work? {{!}} Canadian Association of Social Workers|website= www.casw-acts.ca|language= en|access-date= May 13, 2019 | quote = Social work is a profession concerned with helping individuals, families, groups and communities to enhance their individual and collective well-being.}}</ref><ref>{{Cite web|url= http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/|title= Global Definition of Social Work {{!}} International Federation of Social Workers|website= ifsw.org|language= en-US|access-date= May 13, 2019 | quote = The following definition was approved by the IFSW General Meeting and the IASSW General Assembly in July 2014: [...] 'Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. [...]'}}</ref> SocialСоцијално functioningфункционисање isсе definedдефинише asкао theспособност abilityпојединца ofда anобавља individual to perform theirсвоје [[social role|друштвене улоге]]s withinунутар theirсебе own selfсамог, theirсвог immediateнепосредног socialдруштвеног environment,окружења and theи societyдруштва atу largeцелини.<ref>{{Cite web|url= http://www.casw-acts.ca/en/what-social-work/casw-social-work-scope-practice|title= CASW Social Work Scope of Practice {{!}} Canadian Association of Social Workers|website= www.casw-acts.ca|language= en|access-date= July 17, 2017}}</ref> SocialСоцијални workрад appliesпримењује areasобласти, suchкао што asсу [[sociologyсоциологија]], [[psychologyпсихологија]], [[humanБиологија biologyчовека|људска биологија]], [[political science|политичке науке]], [[healthздравство]], [[communityCommunity development|развој заједнице]], [[lawправо]], andи [[economicsекономија]], toза workрад withса individualsпојединцима acrossтоком theцелог lifespanживота, engageангажовање with clientу [[systemсистем]]sима клијената, conductспровођење assessments,процена andи developразвој interventionsинтервенција toза solveрешавање socialдруштвених problemsпроблема, personalличних problemsпроблема, andи bring aboutспровођења [[socialДруштвене changeпромене|друштвених промена]]. SocialПракса workсоцијалног practiceрада isчесто oftenсе dividedдели intoна microмикро-workрад, whichкоји involvesукључује workingрад directlyдиректно withса individualsпојединцима orили smallмалим groupsгрупама; andи macroмакро-workрад, whichкоји involvesукључује workingрад withса communities,заједницама andи fosteringподстицање changeпромена onу aвећој largerмери scaleкроз through socialсоцијалну policyполитику.<ref>{{cite book|author=Francis J. Turner|title=Encyclopedia of Canadian Social Work|url=https://books.google.com/books?id=tZNNqCo9O7IC&pg=PA219|date=7 September 2005|publisher=Wilfrid Laurier Univ. Press|isbn=978-0-88920-436-2|pages=219, 236}}</ref> StartingПочевши inод the 1980s1980-их, aнеколико fewуниверзитета universitiesје beganзапочело програме [[social work management|менаџмента социјалног рада]] programmes, toкако prepareби studentsсе forприпремили theстуденти managementза ofуправљање socialслужбама andза humanпружање serviceдруштевених organisationsи људских услуга, inпоред additionкласичног toобразовања classicalо social workсоцијалном educationраду.<ref>{{Cite journal|last=Austin|first=Michael J.|date=December 2018|title=Social Work Management Practice, 1917–2017: A History to Inform the Future|url=https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/701278|journal=Social Service Review|language=en|volume=92|issue=4|pages=548–616|doi=10.1086/701278|issn=0037-7961}}</ref>
 
TheПрофесија socialсоцијалног work professionрада<ref>{{cite book
| last1 = Dorrien
| first1 = Gary
| access-date = 13 May 2019
| quote = Long condemned by conservatives for launching the social work industry, [Jane] Addams acquired academic critics who agreed for different reasons.
}}</ref> developedразвила inсе theу 19th19. centuryвеку, withса someнеким ofкоренима itsу roots in voluntaryдобровољној [[philanthropyЧовекољубље|филантропији]] andи inу [[grassrootsГрасрутс иницијативе|локалном organizingорганизовању]].<ref>{{Cite news|url= https://socialwelfare.library.vcu.edu/eras/civil-war-reconstruction/charity-organization-societies-1877-1893/|title= Charity Organization Societies: 1877-1893 - Social Welfare History Project|date= February 4, 2013|work= Social Welfare History Project|access-date= December 29, 2017|language= en-US | quote = The COS emphasis on a scientific approach led to the use of investigation, registration, and supervision of applicants for charity. It resulted too in community-wide efforts to identify and coordinate the resources and activities of private philanthropies and the establishment of centralized 'clearinghouses' or registration bureaus that collected information about the individuals and families receiving assistance. These innovations were later incorporated into the casework method of social work, the organization of Community Chests and Councils, and the operation of Social Service Exchanges.}}</ref> HoweverМеђутим, responsesодговори toна socialдруштвене needsпотребе hadпостојали existedсу longдуго beforeпре thenтога, primarilyпрвенствено од fromсране publicјавних almshousesубожница, privateприватних [[charities |добротворних]] andи [[religionРелигија|religiousверских]] organizationsорганизација. The effects of theЕфекти [[Industrial Revolution|индустријске револуције]] and of theи [[Great Depression|Велике депресије]] of1930-их theизвршили 1930sсу placedпритисак pressureна onсоцијални socialрад work to become aда moreпостане definedдефинисанија disciplineдисциплина.<ref>{{Cite encyclopedia |date= Summer 2017
|title= Social Work Profession |url= http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195306613.001.0001/acref-9780195306613-e-376 |encyclopedia= Encyclopedia of Social Work|volume= 20 }}</ref>