Позитрон — разлика између измена

2.318 бајтова додато ,  пре 1 месеца
(.)
=== Теорија ===
 
InГодине 1928, [[PaulПол DiracДирак]] publishedје aобјавио paperрад<ref name="QuantumElectron">
{{cite journal
|last=Dirac |first=P. A. M.
|doi=10.1098/rspa.1928.0023
|doi-access=free
}}</ref> у којем предлаже да електрони могу имати и позитивно и негативно наелектрисање. Овај рад је представио [[Dirac equation|Диракову једначину]], обједињавање квантне механике, [[Specijalna teorija relativnosti|специјалне релативности]] и тада нови концепт [[спин]]а електрона да би објаснио [[Земанов ефекат]]. Тај рад није експлицитно предвидео нову честицу, али је дозволио да електрони имају позитивну или негативну енергију [[Solvated electron|као решења]]. [[Херман Вајл]] је затим објавио рад у коме се расправљало о математичким импликацијама решења негативне енергије.<ref>
}}</ref> proposing that electrons can have both a positive and negative charge. This paper introduced the [[Dirac equation]], a unification of quantum mechanics, [[special relativity]], and the then-new concept of electron [[Spin (physics)|spin]] to explain the [[Zeeman effect]]. The paper did not explicitly predict a new particle but did allow for electrons having either positive or negative energy [[Electron solution|as solutions]]. [[Hermann Weyl]] then published a paper discussing the mathematical implications of the negative energy solution.<ref>
{{cite journal
|last=Weyl |first=H.
|pmc=522457
|doi-access=free
}}</ref> Решење са позитивном енергијом објаснило је експерименталне резултате, али је Дирак био заинтригиран једнако важећим решењем негативне енергије које је математички модел дозвољавао. Квантна механика није дозволила да се решење негативне енергије једноставно занемари, као што је класична механика често радила у таквим једначинама; дуално решење је подразумевало могућност да електрон спонтано скаче између позитивних и негативних енергетских стања. Међутим, таква транзиција још увек није била примећена експериментално.
}}</ref> The positive-energy solution explained experimental results, but Dirac was puzzled by the equally valid negative-energy solution that the mathematical model allowed. Quantum mechanics did not allow the negative energy solution to simply be ignored, as classical mechanics often did in such equations; the dual solution implied the possibility of an electron spontaneously jumping between positive and negative energy states. However, no such transition had yet been observed experimentally.
 
DiracДирак wroteје aнаписао follow-upпратећи paperрад inу Decemberдецембру 1929. године<ref name="ElectronProton">
{{cite journal
|last=Dirac |first=P. A. M.
|doi=10.1098/rspa.1930.0013
|doi-access=free
}}</ref> који је покушао да објасни неизбежно решење негативне енергије за релативистички електрон. Он је тврдио да се „... електрон са негативном енергијом креће у спољашњем [електромагнетном] пољу као да носи позитивно наелектрисање“.
}}</ref> that attempted to explain the unavoidable negative-energy solution for the relativistic electron. He argued that "... an electron with negative energy moves in an external [electromagnetic] field as though it carries a positive charge."
 
[[Роберт Опенхајмер]] се снажно залагао против тога да је протон решење за електрон негативне енергије за Дирацову једначину. Он је тврдио да ако би то био случај, атом водоника би се брзо самоуништавао.<ref>
[[Robert Oppenheimer]] argued strongly against the proton being the negative-energy electron solution to Dirac's equation. He asserted that if it were, the hydrogen atom would rapidly self-destruct.<ref>
{{cite book
|last=Close |first=F. |author-link=Frank Close
|page=46
|isbn=978-0-19-955016-6
}}</ref> Убеђен Опенхајмеровим аргументом, Дирак је 1931. објавио рад који предвиђа постојање још незапажене честице коју је назвао „анти-електрон“ која би имала исту масу и супротан набој од електрона, и да би се она поништавала при контакту са електроном.<ref>
}}</ref> Persuaded by Oppenheimer's argument, Dirac published a paper in 1931 that predicted the existence of an as-yet-unobserved particle that he called an "anti-electron" that would have the same mass and the opposite charge as an electron and that would mutually annihilate upon contact with an electron.<ref>
{{cite journal
|last=Dirac |first=P. A. M.
}}</ref>
 
[[Ричард Фајнман|Фејнман]], и раније [[Ernst Stueckelberg|Штјукелберг]], предложили су тумачење позитрона као електрона који се креће уназад у времену,<ref>
[[Feynman]], and earlier [[Ernst Carl Gerlach Stueckelberg|Stueckelberg]], proposed an interpretation of the positron as an electron moving backward in time,<ref>
{{cite journal
|last=Feynman |first=R.
|bibcode=1949PhRv...76..749F
|doi=10.1103/PhysRev.76.749
}}</ref> reinterpretingреинтерпретирајући theрешења negative-energyДиракове solutionsједначине ofнегативне theенергије. DiracЕлектрони equation.који Electronsсе movingкрећу backwardуназад inу timeвремену wouldимали haveби a positiveпозитиван [[electric charge|електрични набој]]. [[JohnЏон ArchibaldАрчибалд WheelerВилер|WheelerВилер]] invokedсе thisпозвао conceptна toовај explainконцепт theда identicalобјасни propertiesидентична sharedсвојства byкоја allделе electronsсви електрони, suggestingсугеришући да thatсу [[One-electron universe|"they„сви areони allисти the same electron"електрон“]] withса aсложеном complex,[[World self-intersectingline|светском [[worldlineлинијом]] која се самопресеца.<ref>{{cite speech |title=The Development of the Space-Time View of Quantum Electrodynamics |last=Feynman |first=R. |date=11 December 1965 |location=Nobel Lecture |url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1965/feynman-lecture.html |access-date=2 January 2007}}</ref> [[YoichiroЈоичиро NambuНамбу]] laterје appliedкасније itто toприменио allна productionсву andпродукцију и [[annihilationАнихилација|анихилацију]] ofпарова particleчестица-antiparticle pairsантичестица, statingнаводећи thatда "the„евентуално eventualстварање creationи andуништење annihilationпарова ofкоје pairsсе thatможе mayдесити occurс nowвремена andна thenвреме isније noникакво creationстварање orили annihilationанихилација, butвећ onlyсамо aпромена changeсмера ofпокретних direction of moving particlesчестица, fromод theпрошлост past to theу futureбудућност, orили fromиз theбудућности future to theу pastпрошлост."<ref>
{{cite journal
|last=Nambu |first=Y.
|bibcode=1950PThPh...5...82N
|doi=10.1143/PTP/5.1.82
|doi-access=free}}</ref> Временско гледиште уназад се данас прихвата као потпуно еквивалентно другим сликама, али нема никакве везе са макроскопским терминима „узрок“ и „ефекат“, који се не јављају у микроскопском физичком опису.
|doi-access=free}}</ref> The backwards in time point of view is nowadays accepted as completely equivalent to other pictures, but it does not have anything to do with the macroscopic terms "cause" and "effect", which do not appear in a microscopic physical description.
 
=== Експериментални трагови и откриће ===