Позитрон — разлика између измена

2.316 бајтова додато ,  пре 1 месеца
 
=== Експериментални трагови и откриће ===
[[File:Cloud chambers played an important role of particle detectors.jpg|thumb|WilsonВилсонове [[Cloudмаглена chamberкомора|маглене коморе]]s usedсу toнекада beбиле veryвеома importantважни [[particle detector|детектори честица]]s inу theраним early days ofданима [[particle physics|физике честица]]. TheyКоришћени wereсу usedу inоткривању the discovery of the positronпозитрона, [[muonмион]],а andи [[kaonкаон]]а.]]
 
{{Antimatter}}
SeveralНеколико sourcesизвора haveтврди claimedда thatје [[Dmitri Skobeltsyn|Дмитриј Скобелцин]] firstпрви observedпут theпосматрао positronпозитрон longмного beforeпре 1930. године,<ref>
{{cite book
|last=Wilson |first=David
|publisher=Hodder and Stoughton
|isbn=0-340-23805-4
}}</ref> orили evenчак as1923. early as 1923године.<ref>
{{cite book
|last=Close |first=F. |author-link=Frank Close
|publisher=[[Oxford University Press]]
|isbn=978-0-19-955016-6
}}</ref> Они наводе да док је користио Вилсонову [[маглена комора|маглену комору]]<ref>
}}</ref> They state that while using a Wilson [[cloud chamber]]<ref>
{{cite journal
|last=Cowan |first=E.
|journal=[[Engineering & Science]]
|volume=46 |issue=2 |pages=6–28
|url=http://calteches.library.caltech.edu/3360/}}</ref> inу orderциљу to study theпроучавања [[Compton effect|Комптоновог ефекта]], SkobeltsynСкобелцин је detectedоткрио particlesчестице thatкоје actedсу likeделовале electronsкао butелектрони, curvedали inсу theсе oppositeсавијале directionу inсупротном anсмеру appliedу magneticпримењеном fieldмагнетном пољу, andи thatда heје presentedпредставио photographsфотографије withса thisовим phenomenonфеноменом inна aконференцији conferenceу in CambridgeКембриџу, on 23-27. Julyјула 1928. У In hisсвојој bookкњизи<ref>
{{cite book
|last=Hanson |first=Norwood Russel
|publisher=[[Cambridge University Press]]
|isbn=978-0-521-05198-9
}}</ref> о историји открића позитрона из 1963. године, [[Norwood Russell Hanson|Норвуд Расел Хансон]] је дао детаљан приказ разлога за ову тврдњу, а одатле је можда и проистекао мит. Он је исто тако навео Скобелцијеов приговор на то у апендиксу.<ref>
}}</ref> on the history of the positron discovery from 1963, [[Norwood Russell Hanson]] has given a detailed
account of the reasons for this assertion, and this may have been the origin of the myth. But he also presented Skobeltsyn's objection to it in an appendix.<ref>
{{cite book
|last=Hanson |first=Norwood Russel
|publisher=[[Cambridge University Press]]
|isbn=978-0-521-05198-9
}}</ref> Касније је Скобелцин још снажније одбацио ову тврдњу, називајући је „ништа осим чисте бесмислице“.<ref>
}}</ref> Later, Skobeltsyn has rejected this claim even more strongly, calling it "nothing but sheer nonsense".<ref>
{{cite book
|last1=Brown |first1=Laurie M.
}}</ref>
 
Скобелцин је отворио пут коначном открићу позитрона са два важна доприноса: додавањем магнетног поља у своју маглену комору (1925<ref>
Skobeltsyn did pave the way for the eventual discovery of the positron by two important contributions: adding a magnetic field to his cloud chamber (in 1925<ref>
{{cite journal
|last=Bazilevskaya |first=G.A.
|volume=53
|doi=10.1016/j.astropartphys.2013.05.007
}}</ref>) и откривањем наелектрисаних честица [[cosmic ray|космичких зрака]],<ref>{{cite journal
}}</ref>)
, and by discovering charged particle [[cosmic ray]]s,<ref>
{{
cite journal
|last=Skobeltsyn |first=D.
|year=1929
|doi=10.1007/BF01341600
|s2cid=121748135
}}</ref> за шта му је призната заслуга у Нобеловом предавању Карла Андерсона.<ref>{{cite web
}}</ref> for which he is credited in Carl Anderson's Nobel lecture.<ref>
{{cite web
|last=Anderson |first=Carl D.
|year=1936
|url=https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1936/anderson/lecture/
|access-date=10 August 2020
}}</ref> Скобелцин је приметио вероватне трагове позитрона на сликама снимљеним 1931,<ref>
}}</ref> Skobeltzyn did observe likely positron tracks on images taken in 1931,<ref>
{{cite journal
|last=Skobeltzyn |first=D.
|doi=10.1038/133023a0
|s2cid=4226799
}}</ref> али их у то време није идентификовао као такве.
}}</ref> but did not identify them as such at the time.
 
Слично томе, 1929. [[Chung-Yao Chao|Чунг-Јао Чао]], постдипломац на [[Kalifornijski tehnološki institut|Калтеху]], приметио је неке аномалне резултате који су указивали да се честице понашају као електрони, али са позитивним набојем, мада су резултати били неубедљиви и феномен није био даље разматран.<ref name="MehraRechenberg">
Likewise, in 1929 [[Chung-Yao Chao]], a graduate student at [[Caltech]], noticed some anomalous results that indicated particles behaving like electrons, but with a positive charge, though the results were inconclusive and the phenomenon was not pursued.<ref name="MehraRechenberg">
{{cite book
|last1=Merhra |first1=J.
}}</ref>
 
[[CarlКарл DavidДејвид AndersonАндерсон]] discoveredје theоткрио positron onпозитрон 2. Augustавгуста 1932,<ref>
{{cite journal
|last=Anderson |first=C. D.
|doi=10.1103/PhysRev.43.491
|doi-access=free
}}</ref> forза whichшта heје wonдобио theНобелову Nobelнаграду Prizeза forфизику Physics1936. in 1936године.<ref name="nobel">
{{cite web
|title=The Nobel Prize in Physics 1936
|url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1936/index.html
|access-date=21 January 2010
}}</ref> Андерсон није сковао термин позитрон, али је подржао предлог уредника часописа ''[[Physical Review]]'' коме је поднео свој рад о открићу крајем 1932. Позитрон је био први доказ [[antimatter|антиматерије]] и откривен је када је Андерсон дозволио космичким зрацима да прођу кроз маглену комору и оловну плочу. Магнет је окруживао овај апарат, узрокујући да се честице савијају у различитим правцима на основу њиховог електричног набоја. Јонски траг који је оставио сваки позитрон појавио се на фотографској плочи са закривљеношћу која одговара односу масе и наелектрисања електрона, али у правцу који је показао да је његово наелектрисање позитивно.<ref name="Penny_Gilmer_6-19-11">{{cite web
}}</ref> Anderson did not coin the term ''positron'', but allowed it at the suggestion of the ''[[Physical Review]]'' journal editor to whom he submitted his discovery paper in late 1932. The positron was the first evidence of [[antimatter]] and was discovered when Anderson allowed cosmic rays to pass through a cloud chamber and a lead plate. A magnet surrounded this apparatus, causing particles to bend in different directions based on their electric charge. The ion trail left by each positron appeared on the photographic plate with a curvature matching the [[mass-to-charge ratio]] of an electron, but in a direction that showed its charge was positive.<ref name="Penny_Gilmer_6-19-11">{{cite web
|last=Gilmer
|first=P. J.
}}</ref>
 
Андерсон је ретроспективно написао да је позитрон могао бити откривен раније на основу дела Чунг-Јао Чаоа, само да је био праћен.<ref name="MehraRechenberg"/> [[Frederik Žolio|Фредерик]] и [[Ирена Жолио-Кири|Ирена Жолио-Кири]] у Паризу имали су доказе о позитронима на старим фотографијама када су Андерсонови резултати изашли, али су их одбацили као протоне.<ref name="Penny_Gilmer_6-19-11"/>
Anderson wrote in retrospect that the positron could have been discovered earlier based on Chung-Yao Chao's work, if only it had been followed up on.<ref name="MehraRechenberg"/> [[Frédéric Joliot-Curie|Frédéric]] and [[Irène Joliot-Curie]] in Paris had evidence of positrons in old photographs when Anderson's results came out, but they had dismissed them as protons.<ref name="Penny_Gilmer_6-19-11"/>
 
Позитрон су такође истовремено открили [[Патрик Блекет]] и [[Giuseppe Occhialini|Ђузепе Окијалини]] у лабораторији Кевендиш 1932. Блекет и Окијалини су одложили објављивање да би добили чвршће доказе, тако да је Андерсон успео да први објави откриће.<ref name="AM">
The positron had also been contemporaneously discovered by [[Patrick Blackett]] and [[Giuseppe Occhialini]] at the Cavendish Laboratory in 1932. Blackett and Occhialini had delayed publication to obtain more solid evidence, so Anderson was able to publish the discovery first.<ref name="AM">
{{cite web
|date=2011–2014