Хемијске једначине — разлика између измена

 
 
== Формирање хемијске реакције ==
{{rut}}
A chemical equation consists of the [[chemical formula]]s of the reactants (the starting substances) and the chemical formula of the products (substances formed in the chemical reaction). The two are separated by an [[arrow (symbol)|arrow symbol]] (→, usually read as "yields") and each individual substance's chemical formula is separated from others by a [[plus sign]].
 
Хемијска једначина се састоји од [[chemical formula|хемијских формула]] реактаната (почетне супстанце) и хемијске формуле производа (супстанци насталих у хемијској реакцији). Ова два сета су раздвојена [[arrow (symbol)|симболом стрелице]] (→, обично се чита као „даје“), а хемијска формула сваке појединачне супстанце је одвојена од осталих [[plus sign|знаком плус]].
As an example, the equation for the reaction of [[hydrochloric acid]] with [[sodium]] can be denoted:
 
Као пример, једначина за реакцију [[hydrochloric acid|хлороводоничне киселине]] са [[натријум]]ом може се означити са:
:2 {{chem|HCl}} + 2 {{chem|Na}} → 2 {{chem|NaCl}} + {{chem|H|2}}
 
: 2 {{chem|HCl}} + 2 {{chem|Na}} → 2 {{chem|NaCl}} + {{chem|H|2}}
This equation would be read as "two HCl plus two Na yields two NaCl and H two." But, for equations involving complex chemicals, rather than reading the letter and its subscript, the chemical formulas are read using [[IUPAC nomenclature]]. Using IUPAC nomenclature, this equation would be read as "hydrochloric acid plus sodium yields [[sodium chloride]] and [[hydrogen]] gas."
 
Ова једначина би се читала као „два -{HCl}- плус два -{Na}- даје два -{NaCl}- и два -{H}-”. Али, за једначине које укључују сложене хемикалије, уместо читања слова и његовог индекса, хемијске формуле се читају кориштењем [[IUPAC nomenclature|-{IUPAC}- номенклатуре]]. Користећи -{IUPAC}- номенклатуру, ова једначина би се читала као „[[хлороводонична киселина]] плус натријум даје [[натријум хлорид]] и гас [[водоник]]”.
This equation indicates that sodium and HCl react to form NaCl and H<sub>2</sub>. It also indicates that two sodium molecules are required for every two hydrochloric acid molecules and the reaction will form two sodium chloride molecules and one [[Diatomic molecule|diatomic]] molecule of hydrogen gas molecule for every two hydrochloric acid and two sodium molecules that react. The [[stoichiometric coefficients]] (the numbers in front of the chemical formulas) result from the [[conservation of mass|law of conservation of mass]] and the [[charge conservation|law of conservation of charge]] (see [[#Balancing chemical equations|"Balancing chemical equations" section]] below for more information).
 
Ова једначина показује да натријум и -{HCl}- реагују и формирају -{NaCl}- и -{H}-<sub>2</sub>. Такође указује да су два молекула натријума потребна за свака два молекула хлороводоничне киселине и реакција ће формирати два молекула натријум хлорида и један [[Diatomic molecule|двоатомни]] молекул гасовитог водоника за свака два молекула хлороводонична киселина и два молекула натријума који реагују. [[Стехиометрија|Стехиометријски коефицијенти]] (бројеви испред хемијских формула) произилазе из [[conservation of mass|закона одржања масе]] и [[charge conservation|закона одржања наелектрисања]] (погледајте одељак [[#Уравнотежавање хемијских једначина|„Уравнотежавање хемијских једначина“]] испод за више информација).
 
== Уобичајени симболи ==