Дивизија — разлика између измена

2.944 бајта додата ,  пре 6 месеци
(.)
ознака: везе до вишезначних одредница
== Историја ==
 
===Origins Порекло ===
In the West, the first general to think of organising an army into smaller combined-arms units was [[Maurice de Saxe]] (d. 1750), [[Marshal General of France]], in his book ''[[Mes Rêveries]]''. He died at the age of 54, without having implemented his idea. [[Victor-François, 2nd duc de Broglie|Victor-François de Broglie]] put the ideas into practice. He conducted successful practical experiments of the divisional system in the [[Seven Years' War]].
 
На Западу, први генерал који је осмислио да организује војску у мање комбиноване јединице био је [[Maurice de Saxe|Морис де Сакс]] (ум. 1750), [[Marshal General of France|маршал Француске]], у својој књизи ''[[Mes Rêveries|Ме Ревери]]''. Умро је у 54. години, а да није спровео своју идеју. [[Victor-François, 2nd duc de Broglie|Виктор Франсоа де Брољ]] је идеје спровео у дело. Он је извео успешне практичне експерименте дивизијског система у [[Seven Years' War|Седмогодишњем рату]].
===Early divisions===
The first war in which the divisional system was used systematically was the [[French Revolutionary War]]. [[Lazare Carnot]] of the [[Committee of Public Safety]], who was in charge of military affairs, came to the same conclusion about it as the previous royal government, and the army was organised into divisions.
 
=== Ране поделе ===
It made the armies more flexible and easy to maneuver, and it also made the large army of the revolution manageable. Under [[Napoleon]], the divisions were grouped together into [[corps]], because of their increasing size. Napoleon's military success spread the divisional and corps system all over Europe; by the end of the [[Napoleonic Wars]], all armies in Europe had adopted it.
 
Први рат у коме је системски коришћен дивизијски систем био је [[French Revolutionary War|Француски револуционарни рат]]. [[Lazare Carnot|Лазаре Карно]] из [[Committee of Public Safety|Комитета јавне безбедности]], који је био задужен за војне послове, о томе је дошао до истог закључка као и претходна краљевска влада, и војска је била организована у дивизије.
===World War II===
The divisional system reached its numerical height during the [[Second World War]]. The Soviet Union's [[Red Army]] consisted of more than a thousand division-sized units at any one time, and the number of rifle divisions raised during the [[Great Patriotic War]] of 1941–1945 is estimated{{by whom?|date=April 2020}} at 2,000. Nazi Germany had hundreds of numbered and/or named divisions, while the United States employed up to 91 divisions.
 
То је учинило армије флексибилнијим и лакшим за маневрисање, а такође је учинило да се великом армијом револуције може управљати. Под [[Наполеон I Бонапарта|Наполеоном]], дивизије су груписане у [[Korpus|корпусе]], због њихове све веће величине. Наполеонов војни успех проширио је дивизијски и корпусни систем по целој Европи; до краја [[Napoleonic Wars|Наполеонових ратова]] усвојиле су га све армије у Европи.
A notable change to divisional structures during the war was completion of the shift from [[square division]]s (composed of two brigades each with two regiments) to [[triangular division]]s (composed of three regiments with no brigade level) that many European armies had started using in [[World War I]].<ref name=House>{{cite web |first= Jonathan M. |last= House |url= http://www-cgsc.army.mil/carl/resources/csi/House/House.asp |title= Toward Combined Arms Warfare: a Survey of 20th-Century Tactics, Doctrine, and Organization |date= 30 December 2009 |publisher= U.S. Army Command and General Staff College |url-status= dead |archive-url= https://web.archive.org/web/20091230072014/http://www-cgsc.army.mil/carl/resources/csi/House/House.asp |archive-date= 30 December 2009 }}</ref> This was done to increase flexibility and to pare down chain-of-command overhead. The triangular division structure allowed the tactic of "two forward, one back", where two of the division's regiments could engage the enemy with one regiment in reserve.
 
=== Други светски рат ===
===Modern divisions===
In modern times, most military forces have standardized their divisional structures. This does not mean that divisions are equal in size or structure from country to country, but divisions have, in most cases, come to be units of 10,000 to 15,000 soldiers with enough organic support to be capable of independent operations. Usually, the direct organization of the division consists of one to four [[brigade]]s or [[Battlegroup (army)|battle groups]] of its primary combat arm, along with a brigade or regiment of combat support (usually [[artillery]]) and a number of direct-reporting [[battalion]]s for necessary specialized support tasks, such as [[military intelligence|intelligence]], [[logistics]], [[reconnaissance]], and [[combat engineers]]. Most militaries standardize ideal organization strength for each type of division, encapsulated in a [[Table of Organization and Equipment]] (TO&E) which specifies exact assignments of units, personnel, and equipment for a division.
 
Дивизијски систем је достигао своју бројчану висину током [[Second World War|Другог светског рата]]. [[Црвена армија]] Совјетског Савеза се састојала од више од хиљаду јединица величине дивизије у било ком тренутку, а процењује се да је број стрељачких дивизија подигнутих током [[Great Patriotic War|Великог отаџбинског рата]] 1941–1945. био 2.000. Нацистичка Немачка је имала стотине нумерисаних и/или именованих дивизија, док су Сједињене Државе имале до 91 дивизију.
The modern division became the primary identifiable combat unit in many militaries during the second half of the 20th century, supplanting the [[brigade]]; however, the trend started to reverse since the end of the [[Cold War]]. The peak use of the division as the primary combat unit occurred during [[World War II]], when the belligerents deployed over a thousand divisions. With technological advances since then, the combat power of each division has increased.
 
Значајна промена у дивизијским структурама током рата био је завршетак преласка са [[square division|квадратних дивизија]] (састављених од две бригаде свака са два пука) на [[triangular division|троугласте дивизије]] (састављене од три пука без нивоа бригаде) које су многе европске армије почеле да користе у [[World War I|Првом светском рату]].<ref name=House>{{cite web |first= Jonathan M. |last= House |url= http://www-cgsc.army.mil/carl/resources/csi/House/House.asp |title= Toward Combined Arms Warfare: a Survey of 20th-Century Tactics, Doctrine, and Organization |date= 30 December 2009 |publisher= U.S. Army Command and General Staff College |url-status= dead |archive-url= https://web.archive.org/web/20091230072014/http://www-cgsc.army.mil/carl/resources/csi/House/House.asp |archive-date= 30 December 2009 }}</ref> Ово је урађено да би се повећала флексибилност и смањили трошкови ланца командовања. Троугласта структура дивизије дозвољавала је тактику „два напред, један назад“, где су два пука дивизије могла да се боре са непријатељем са једним пуком у резерви.
 
=== Модерне поделе ===
 
У модерним временима, већина војних снага је стандардизовала своје дивизијске структуре. То не значи да су дивизије једнаке по величини или структури од земље до земље, али су дивизије, у већини случајева, постале јединице од 10.000 до 15.000 војника са довољно органске подршке да би биле способне за самосталне операције. Обично, непосредну организацију дивизије чине једна до четири [[brigade|бригаде]] или [[Battlegroup (army)|борбене групе]] њеног примарног борбеног рода, заједно са бригадом или пуком борбене подршке (обично [[artillery|артиљеријске]]) и више [[батаљон]]а под директном командом за неопходне специјализоване задатке подршке, као што су [[military intelligence|обавештајни]], [[logistics|логистички]], [[reconnaissance|извиђачки]] и [[combat engineers|борбени инжењери]]. Већина војски стандардизује идеалну организациону снагу за сваку врсту дивизије, садржану у [[Table of Organization and Equipment|табели организације и опреме]] која специфицира тачне задатке јединица, особља и опреме за дивизију.
 
Модерна дивизија је постала примарна борбена јединица која се може идентификовати у многим војскама током друге половине 20. века, потиснувши [[brigade|бригаду]]; међутим, тренд је почео да се преокреће од краја [[Cold War|Хладног рата]]. Највећа употреба дивизије као примарне борбене јединице догодила се током Другог светског рата, када су зараћене стране распоредиле преко хиљаду дивизија. Са технолошким напретком од тада, борбена моћ сваке дивизије се повећала.
 
== Типови ==