Историја Русије — разлика између измена

нема резимеа измене
 
====Александар II====
Цар Никола је умро остављајући за собом несугласице. Годину дана пре тога, Русија је узела учешће у [[Кримском рату]], који је вођен пре свега на [[Кримском полуострву]]. Пошто је одиграла главну улогу у Наполеоновом поразу, Русија је сматрана непобедивом војном силом, али је насупрот томе претрпела значајне губитке на копну и мору ѕбог ослабљеног режима цара Николе.
Tsar Nicholas died with his philosophy in dispute. One year earlier, Russia had become involved in the [[Crimean War]], a conflict fought primarily in the [[Crimea|Crimean peninsula]]. Since playing a major role in the defeat of Napoleon, Russia had been regarded as militarily invincible, but the reverses it suffered on land and sea in the Crimean War exposed the decay and weakness of Tsar Nicholas' regime.
 
Када је [[Aлександар II ]] дошао на престо [[1855]], жеља за реформама је била снажна. Уѕнапредовали хуманитарни покрет, који ће касније бити повезан са [[aболиционизмом]] у [[Сједињеним Америчким Државама]] пре[[Aмеричког грађанског рата]], напао је вазалство. [[1859]], било је више од 23 милиона вазала који су живели у горим условима него сељаштво у [[Западној Европи]] у 16t-ом веку. Aлександар II је одлучио да укине вазалство и да не чека да буде укинуто револуцијом.
When [[Alexander II of Russia|Alexander II]] came to the throne in [[1855]], desire for reform was widespread. A growing humanitarian movement, which in later years has been likened to that of the [[abolitionism|abolitionists]] in the [[United States]] before the [[American Civil War]], attacked serfdom. In [[1859]], there were more than 23 million serfs living under conditions frequently worse than those of the peasants of [[western Europe]] on 16th century [[manor]]s. Alexander II made up his own mind to abolish serfdom from above rather than wait for it to be abolished from below through revolution.
 
[[Руска реформа о еманципацији ]] из [[1861]] је најзначајнији догађај у руској историји 19-ог века. Био је то почетак краја монопола аристократије над земљом. Еманципација је донела бесплатан рад градовима, подстакла је индустрију, средња класа је ојачала; ипак, уместо да добију земљу, ослобођени сељаци су морали да плаћају порезе чиме је земљопоседницима плаћена скромна сума за поседе које су изгубили. У највећем броју случајева сељаци су добијали најлошију земљу. Сва земља која је предата сељацима је била у колективном власништву ''мира'', сеоске заједнице, која је поделила земљу сељацима и надгледала многе поседе.
The [[Emancipation reform of 1861 in Russia|emancipation of the serfs]] in [[1861]] was the single most important event in 19th century Russian history. It was the beginning of the end for the landed aristocracy's monopoly of power. Emancipation brought a supply of free labor to the cities, industry was stimulated, and the middle class grew in number and influence; however, instead of receiving their lands as a gift, the freed peasants had to pay a special tax for what amounted to their lifetime to the government, which in turn paid the landlords a generous price for the land that they had lost. In numerous instances the peasants wound up with the poorest land. All the land turned over to the peasants was owned collectively by the ''mir'', the village community, which divided the land among the peasants and supervised the various holdings.
 
Иако је систем вазалних односа укинут, његови резултати нису много ишли на руку сељацима па револуционарне тензије нису умањене, упркос намери Александра II.
Although serfdom was abolished, since its abolition was achieved on terms unfavorable to the peasants, revolutionary tensions were not abated, despite Alexander II's intentions.
 
[[1876]] Турско царство је угушили побуну у Бугарској. Бугарско становништво је постало жртва турске одмазде и [[1878]]-[[1879]] Русија се поново нашла у рату са Турском. Енглеска флота се умешала у окупацију Константинопоља. Разочарење на крају рата је подстакло револуционарне тензије.
In [[1876]] Turkish empire suppressed revolt in Bulgaria. the Bulgarian population became a victim of repressions and in [[1878]]-[[1879]] Russia was at war against Turkey. The English fleet interfered to occupation of Constantinople. The disappointment as a result of war stimulated revolutionary tensions.
 
====Нихилизам====
Око [[1860]] покрет познат под називом [[Нихилистички покрет]] се развио у Русији. Многи руски либералисти нису били задовољни празним говорима [[интелигенције]]. Нихилисти су доводили у питање старе вредности и бранили су независност појединаца.
In the [[1860s]] a movement known as [[Nihilist movement|Nihilism]] developed in Russia. For some time many Russian liberals had been dissatisfied by the empty discussions of the [[intelligentsia]]. The Nihilists questioned all old values, championed the independence of the individual, and shocked the Russian establishment.
 
Нихилисти су прво покушали да придобију аристократију. Када з томе нису успели, окренули су се сељаштву. Њихова кампања "обраћање народу" постала је позната под називом [[Narodnik]] покрет.
The Nihilists first attempted to convert the aristocracy to the cause of reform. Failing there, they turned to the peasants. Their "go to the people" campaign became known as the [[Narodnik]] movement.
 
Како је покрет Народник постајао све јачи, влада је брзо решила да га искорени. Као одговор на реакцију владе, радикални огранак Народника је прибегао [[тероризму]]. Један за другим, важни чиновници су убијани. Коначно, после неколико покушаја, Aлександар II је убијен [[1881]], истог дана када је донео предлог да се позову представници како би се спровеле нове реформе којима би се изашло у сусрет захтевима револуционара.
While the Narodnik movement was gaining momentum, the government quickly moved to extirpate it. In response to the growing reaction of the government, a radical branch of the Narodniks advocated and practiced [[terrorism]]. One after another, prominent officials were shot or killed by bombs. Finally, after several attempts, Alexander II was assassinated in [[1881]], on the very day he had approved a proposal to call a representative assembly to consider new reforms in addition to the abolition of serfdom designed to ameliorate revolutionary demands.
 
====Автократија и реакција под Александром III====
54

измене