Међународни рачуноводствени стандарди — разлика између измена

м
нема резимеа измене
м
м
Поред овог економски субјекти састављају Анекс – додатни рачуноводствени извештај као и Извештај о пословању. Такође обелодањују примењене рачуноводствене политике у горе поменутим финансијским извештајима. Основна сврха [[Биланса стања|Биланс стања]] је да обезбеди податке о финансијској позицији економског субјекта, [[Биланс успеха]] даје информације о рентабилности или зарађивачкој способности, а информације о променама у финансијској позицији даје Биланс токова готовине. Делови финансијских извештаја су у суштини међусобно испреплетани и одражавају различите аспекте истих пословних трансакција и догађаја и сви заједно могу да пруже адекватну информацију о неком економском субјекту.
 
Да би припремио Финансијске извештаје [[рачуновођа]] мора да изврши признавање одређених категорија које чине саставни део неког финансијског извештаја, односно економских трансакција или догађаја који су груписани према својим економским карактеристикама. Ако је у питању [[Биланс стања]] јасно морају да се разграниче категорије које представљају имовину – Активу тог биланса (као што су: новчана средства, основна средства, потраживања од купаца, улози и други пласмани код других и сл.). Пасиву чине: капитал, резерве, обавезе према добављачима, обавезе према кредиторима и сл. Горе поменути елементи Биланса стања се директно односе на одмеравање финансијске позиције економског субјекта.
 
У Билансу успеха ради се о посебно разврстаним и исказаним приходима[[приход]]има и расходима[[расход]]има и облицима резултата по истим. На пример: [[пословни приходи]], [[пословни расходи]] и резултат добитак или губитак из пословне активности, затим [[финансијски приходи]] и расходи и резултат финансирања и непословни и ванредни приходи и расходи и њихов резултат. Сви заједно дају коначни резултат економског субјекта. У Извештају о новчаним токовима такође се идентификују посебни токови наплате – прилива или исплате – одлива готовине који се односе директно на пословне активности, активности финансирања и инвестиционе активности економског субјекта.
 
Признавање елемената финансијских извештаја је процес уношења у Биланс стања или Биланс успеха неке позиције која задовољава дефиницију елемената и критеријума за признавање, а то су:
826

измена