Izoelektrična tačka — разлика између измена

нема резимеа измене
'''Izoelektrična tačka (pl)''' predstavlja [[pH vrijednost]] na kojoj su određeni [[molekul]]i ili površina [[naelektrisanje|naelektrisani]] neutralno.
 
[[Amfoternost|Amfoterni]] molekuli koji spadaju u cviterjone[[cviterjon]]e sadrže i pozitivna i negativna naelektrisanja u zavisnosti od funkcionalnih grupa koje su prisutne u molekulu. Naelektrisanje na molekulu zavisi od pH vrijednosti okoline i može postati pozitivno ili negativno naelektrisan zbog gubitka ili primanja protona[[proton]]a. Izoelektrična tačka predstavlja pH vrijednost na kojoj molekuli nisu naelektrisani ili je pozitivno i negativno naelektrisanje jednako.
 
Površina se mijenja kako bi se formirao dupli sloj. U čestom slučaju kada su naelektrisanja na površini su joni[[jon]]i H<sup>+</sup> /OH<sup>-</sup>, naelektrisanje površine zavisi od pH vrijednosti tečnosti u koju je uronjeno čvrsto tijelo. Pri pH vrijednosti rastvora[[rastvor]]a koja odgovara izoelektričnoj tački nema naelektrisanja na površini.
 
Vrijednost pl može da utiče na [[rastvorljivost]] molekula na datoj pH. Takvi molekuli imaju najmanju rastvorljivost u rastvorima koji imaju pH koji odgovara izoelektričnoj tački molekula i u takvim rastvorima oni se često [[talog|talože]] van rastvora. [[Biologija|Biološki]] amfoterni molekuli kao što su [[proteini]] sadrže i [[kiselina|kisele]] i [[baza (hemija)|bazne]] funkcionalne grupe. [[Amino kiseline]] koje grade proteine mogu biti pozitivne, negativne, neutralne ili polarne i sve zajedno daju proteinu njegovo ukupno naelektrisanje. Na pH vrijednost koja je ispod njihove pl proteini su pozitivno naelektrisani a iznasiznad pl su negativno naelektrisani. Zbog toga proteini mogu biti razdvojeni na osnovu njihove izoelektrične tačke (tj. ukupnog naelektrisanja) na poliakrilamidnom gelu, koristeći tehniku izoelektričnog fokusiranja koji koristi pH gradijent da se razdvoje proteini.
 
==Izračunavanje vrijednosti pl==
Za aminokiselinu koja sadrži jednu amino i jednu karboksilnu grupu pl se može izračunati kao srednja vrijednost konstanti[[konstanta disocijacije|konstante disocijacije]] pKa tog molekula.
 
: <math> pI = {{pK_1 + pK_2} \over 2} </math>
Tačnija izračunavanja zahtijevaju napredno znanje o kiselinama i bazama i proračunavanja.
 
pH vrijednost elektroforeznog gela određuje [[pufer]] koji se koristi za taj gel. Ako je pH vrijednost pufera iznad pl vrijednosti proteina onda će protein biti negativan i kretaće se prema pozitivnom polu. Ako je pH vrijednost pufera je niži od pl proteina onda će se protein kretati prema negativnom polzpolu gela. Ako je pH vrijednost pufera jednaka pl onda neće doći do kretanja. Ovo važi i za amonikoseline.
 
==Keramički materijali==
Izoelektrična tačka metalnih[[metal]]nih oksida[[oksid]]a koji ulaze u sastav keramike se često koristi u nauci o materijalima u raznim koracima procesuiranja u [[voda|vodenoj]] sredini (sinteza, modifikacija itd.). Ove površine koje su prisutne kao [[koloidi]] ili kao veće čestice u vodenom rastvoru su uglavnom pokrivene hidroksilnim vrstama M-OH (gdje je M metal kao što je Al, Si itd.). Na pH vrijednostima koje su iznad pl, dominantne vrste na površini su M-O<sup>-</sup>, dok su na pH vrijednostima ispod pl dominantne M-OH<sub>2</sub><sup>+</sup>. Navedene su neke približne vrijednosti uobičajene keramike. Tačne vrijednosti mogu varirati zavisno od faktora materijala kao što je čistoća i faza kao i fizički parametri kao što je temperatura. Precizno mjerenje izoelektrične tačke je teško i zahtijeva precizne tehnike čak i sa modernim metodama. Zbog toga mnogi izvori navode različite vrijednosti izoelektrične tačke ovih materijala.
 
===Primjeri izoelektričnih tačaka===