Здравствена заштита — разлика између измена

 
== Начела здравствене заштите ==
'''Правичност здравствене заштите'''
 
Начело правичности, приликом пружања здравствене заштите, заснива се на забрани било каквог облика дискриминације по било ком основу; полу, раси, националној припадности, старости, социјалном пореклу, вероисповести, политичком или другог убеђења, имовном стању, језика и култури, врсти болести, психичкогм или телесном инвалидитету.
 
'''Приступачност здравствене заштите'''
 
Приступачности здравствене заштите заснива се на начелу обезбеђивања одговарајуће здравствене заштите, која је културно прихватљива а физички, географски и економски доступна, посебно здравствена заштита на примарном нивоу.
'''Непрекидност здравствене заштите'''
 
Начело непрекидности здравствене заштите остварује се укупном организацијом система здравствене
заштите која мора бити усклађена по нивоима и функционално повезана, од примарног преко секундарног до терцијарног нивоа здравствене заштите и која пружа непрекидну здравствену заштиту становништву у сваком животном добу.
 
'''Свеобухватност здравствене заштите'''
 
Начело свеобухватности здравствене заштите остварује се укључивањем свих грађана у систем здравствене заштите, уз примену обједињених мера и поступака заштите које обухватају промоцију
здравља, превенцију болести на свим нивоима, рану дијагнозу, лечење и рехабилитацију.
 
'''Ефикасности здравствене заштите'''
 
Начело ефикасности здравствене заштите реализује се остваривањем најбољих могућих резултата у односу на расположива финансијска средства, односно остваривањем највишег нивоа здравствене заштите уз најнижи утрошак новчаних средстава.
 
'''Стално унапређење квалитета здравствене заштите'''
 
Начело сталног унапређења квалитета здравствене заштите остварује се мерама и активностима којима се у складу са савременим достигнућима медицинске науке и праксе повећавају могућности повољног
исхода и смањивања ризика и других нежељених последица по здравље и здравствено стање појединца и
заједнице у целини.
 
== Облици здравствене заштите ==