Здравствена заштита — разлика између измена

нема резимеа измене
{{проширити}}
[[Датотека:Klinički centar Nis razmeštaj.jpg|370px|мини|Клиничко-болнички центри су главни носиоци здравствене заштите]]
'''Здравствена заштита''' је скуп мера превенције, лечења и вођења болести[[болест]]и и [[повреда]], коју спроводе лекарски, сестрински и други професионалци. Она обухвата спровођење мера за очување и унапређење [[здравље|здравља]] грађана, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и [[рехабилитација|рехабилитацију]].<ref>''Закон о здравственој заштити Р.Србије'' ("Сл.гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011 и 119/2012) [http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zdravstvenoj_zastiti.html]</ref>
 
Како је свакодневни живот човека у савременом друштву тесно повезан са многим ванредним (непредвидивим) догађајима, који могу угрозити здравље, живот и функционисање појединаца, њихових породица и читавих заједница, у организованим друштвима, такве ситуације се начелно решавају организованим мерама здравствена заштита, која је у заједници, заснована на солидарности и узајамној помоћи свих њених чланова.
 
== Појмови ==
 
'''=== Здравствена заштита''' ===
 
''Здравствена заштита је целокупност мера политичког, економског, правног, социјално-културног, научног, социјално-медицинског и хигијенско-противепидемијског облика, усмерених на очување и унапређење социјалног, физичког и психичког здравља сваког појединца и друштва у целини, у циљу остварења дуговечности и потребног квалитета живота, као и обезбеђење адекватне медицинске помоћи у случају потребе.''
 
'''=== Здравствена заштита заснована на доказима''' ===
 
''Здравствена заштита заснована на доказима је коришћење најбољих доказа који су нам на располагању за доношење одлука о здрављу и здравственој заштити целокупне популације или група пацијената.<ref>Centre for Evidence-''Based Medicine'', NHS Research and Development, Oxford, 1997</ref>''
 
'''=== Мере здравствене заштите''' ===
 
''Мере здравствене заштите су стандардни медицински поступци које се спроводе у здравственој заштити су стандардни медицински и други поступци за идентификацију (дијагнозу) здравственог стања (здравствених потреба) и за здравствене интервенције (модификацију тока болести и здравственог процеса).''
 
'''=== Здравствена делатност''' ===
 
''Здравствена делатност је активност којом се обезбеђује здравствена заштита грађана, а обухвата спровођење мера и активности здравствене заштите које се, у складу са здравственом доктрином и уз употребу савремене здравствених технологија, користе за очување и унапређење здравља људи, а коју обавља здравствена служба.<ref>Gray MJA. ''Evidence-Based Healthcare: How to Make Health Policy and Management Decisions'', Churchill Livingstone, 1997</ref>''
 
'''=== Квалитет здравствене заштите''' ===
 
''Квалитетна здравствена заштита је она која омогућава организацију ресурса на најделотворнији начин, како би се задовољиле здравствене потребе корисника за превенцијом и лечењем, на безбедан начин, без непотребних губитака и на високом нивоу њихових захтева.''
 
'''=== Здравствена служба и установе''' ===
 
''Здравствену службу чине здравствене установе и други облици здравствене службе, као што је приватна
 
== Начела здравствене заштите ==
 
'''=== Правичност здравствене заштите''' ===
 
Начело правичности, приликом пружања здравствене заштите, заснива се на забрани било каквог облика дискриминације по било ком основу; полу, раси, националној припадности, старости, социјалном пореклу, вероисповести, политичком или другог убеђења, имовном стању, језика и култури, врсти болести, психичкогм или телесном инвалидитету.
 
'''=== Приступачност здравствене заштите''' ===
 
Приступачности здравствене заштите заснива се на начелу обезбеђивања одговарајуће здравствене заштите, која је културно прихватљива а физички, географски и економски доступна, посебно здравствена заштита на примарном нивоу.
'''=== Непрекидност здравствене заштите''' ===
 
Начело непрекидности здравствене заштите остварује се укупном организацијом система здравствене
заштите која мора бити усклађена по нивоима и функционално повезана, од примарног преко секундарног до терцијарног нивоа здравствене заштите и која пружа непрекидну здравствену заштиту становништву у сваком животном добу.
 
'''=== Свеобухватност здравствене заштите''' ===
 
Начело свеобухватности здравствене заштите остварује се укључивањем свих грађана у систем здравствене заштите, уз примену обједињених мера и поступака заштите које обухватају промоцију
здравља, превенцију болести на свим нивоима, рану дијагнозу, лечење и рехабилитацију.
 
'''=== Ефикасности здравствене заштите''' ===
 
Начело ефикасности здравствене заштите реализује се остваривањем најбољих могућих резултата у односу на расположива финансијска средства, односно остваривањем највишег нивоа здравствене заштите уз најнижи утрошак новчаних средстава.
 
'''=== Стално унапређење квалитета здравствене заштите''' ===
 
Начело сталног унапређења квалитета здравствене заштите остварује се мерама и активностима којима се у складу са савременим достигнућима медицинске науке и праксе повећавају могућности повољног