Просторни план Црне Горе

Просторни план Црне Горе за период до 2020. године је израђен на основу одлуке Скупштине Црне Горе из 2001. године (Службени лист 45/01) и усвојен 2008. године (Службени лист 24/08). Овај документ представља стратешки документ просторног планирања на националном нивоу за територију Црне Горе.

Карта инфраструктуре и мреже насеља из Просторног плана Црне Горе

Просторни план Црне Горе даје оквир за просторни развој њене територије што подразумева дефинисање:

 • општих принципа и циљева просторног развоја заснованих на одрживом развоју
 • посебних циљева подручја и одговарајућих принципа просторног развоја
 • посебних циљева и принципа сектора који се тичу просторног развоја
 • смерница које треба узети у обзир приликом израде других просторнопланских докумената

Садржај Просторног плана Црне Горе до 2020. године је следећи:

А Оцена стања просторног развоја

 • Оцена остваривања просторног плана
 • Искуства из просторног планирања и досадашњег управљања развојем
 • Главни фактори просторног развоја (по секторским областима)

Б Пројекције развоја и концепиције коришћења, организације и уређења простора

 • Основе дугорочне организације простора
 • Концепт организације, коришћења и уређења простора
 • Смернице и мере за реализацију плана
 • Препоруке за раелизацију плана

Просторни план Црне Горе садржи 15 прегледних карата.

Спровођење просторног плана се обезбеђује годишњим Програмима уређења простора. Законски основ је члан 16 Закона о уређењу простора и изградњи објеката (Службени лист 51/08). Први Програм уређења простора донела је Влада Црне Горе на седници оджаној 11. децембра 2008. године.

ИсторијатУреди

Први просторни план за републику Црну Гору урађен је 1986. године са изменама и допунама 1991. и 1997. године. У складу са тим просторним планом рађени су просторни планови подручја посебне намјене за Дурмитор, Скадарско језеро, Ловћен, Биоградску Гору и Морско добро.

Спољашње везеУреди