Снежана Милосављевић Милић

Снежана Милосављевић Милић (Алексинац, 8. јун 1966) је српски књижевни теоретичар, антологичар и професор Универзитета у Нишу.

Снежана Милосављевић Милић
Snezana Milosavljevic Milic1.jpg
Снежана Милосављевић Милић
РођењеАлексинац, Социјалистичка Федеративна Република Југославија СФРЈ

БиографијаУреди

Дипломирала је 1990. на Филолошком факултету у Београду, на коме је и магистрирала 1995. са темом „Оквирни облици у српском реалистичком роману“, под менторством проф. др Душана Иванића. Под менторством истог професора одбранила докторску дисертацију „Модели коментара у српском роману XIX века“ 2003. на Филозофском факултету у Нишу. Од 1991. до 1998. радила је као професор српског језика и књижевности у ОШ „Доситеј Обрадовић“ и у Гимназији у Смедереву. Од фебруара 1998. ради на Филозофском факултету у Нишу, најпре као асистент на предмету Теорија књижевности, а од 2003. као доцент на предметима: Теорија књижевности, Тумачење књижевног дела, Методологија науке о књижевности. Од 2010. је у звању ванредног професора. Изводи наставу на сва три нивоа студија – основним, мастер и докторским студијама. Од 2013. изводи наставу на докторским студијама Србистике на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу.

Била је члан Савета Филозофског факултета у Нишу, шеф Катедре за српску и компаративну књижевност, члан жирија међународне манифестације „Смедеревска песничка јесен“. Од 2010. је продекан за наставу Филозофског факултета у Нишу. Члан је међународне асоцијације наратолога - European Narratology Network, члан је уредништва годишњака за науку о књижевности „Philologia Mediana“ и Друштва Матице српске. Коаутор је (са проф. др Гораном Максимовићем) семинара за стручно усавршавање наставника српског језика „Савремени приступи у настави српског језика и књижевности“, акредитованог при Заводу за образовање и стручно усавршавање наставника. Учесник је на научним пројектима које реализује Министарство просвете науке и технолошког развоја: „Техника и семантика приповедања у српској књижевности“ (од 1995), „Лексикон српског реализма“ (од 2000), „Поетика српског реализма“ (од 2010).

Ужа област њеног научног интересовања су: наратологија, теорија и поетика прозе и књижевна реторика.

Књиге студијаУреди

АнтологијеУреди

Научни радови изван књигаУреди

 • Паралелни наративи у Чеховљевим кратким причама, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, „ЕВРОПА ЧЕТЕ ЧЕХОВ“, Велико Търново, (7-9 октомври 2010), ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ, Велико Търново, 2012. pp. 124-135.
 • Виртуелни наратив као знак модернизације српске прозе на почетку 20 века, зборник радова „Иво Андрић у српској и европској књижевности“, Научни састанак слависта у вукове дане, МСЦ. Београд: 2012. ISBN 978-86-6153-085-2. стр. 817–827.
 • Име у књижевнотеоријском дискурсу, зборник радова «Име у култури Срба и Бугара», Ниш. 2011. ISBN 978-96-7379-242-2 неважећи ISBN. стр. 181–189.
 • Простори приватности у роману српске модерне, Филологија и универзитет, тематски зборник радова, Наука и савремени универзитет 1, Ниш, Филозофски факултет. 2012. ISBN 978-86-7379-263-7. стр. 280–295.
 • Историјско време и наративни темпо у роману српске модерне , Софија. ВРЕМЕ И ИСТОРИЯ В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21. април 2012, Том IІ - ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ. ФОЛКЛОР, СЪСТАВИТЕЛИ Ани Бурова, Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова © 2012, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. ISBN 978-954-07-3458-3. стр. 359–365,.
 • Од импресије до методе – читање поезије у критици Бранка Лазаревића, зборник радова „Развојни токови српске поезије“, Научни састанак слависта у вукове дане, МСЦ, 42/2, Београд, 2013. pp. 453-465. ISSN 0351-9066
 • Хронотоп града у роману српске модерне, Време и пространство в културата на Българи и Сърби, Време и простор у култури Бугара и Срба, Велико Търново. 2013. ISBN 978-954-579-975-4. стр. 291–308.
 • Виртуелни наратив - парадигма немогућих прича, зборник радова са VII међународног научног скупа «Српски језик, књижевност, уметност», одржаног у Крагујевцу, 26-27.10. 2012, књига II, Немогуће: Завет човека и књижевности, Крагујевац. 2013. ISBN 978-86-85991-53-0. стр. 87–101.
 • Наративни алтеритети и дестабилизација реалистичке мимезе у српској модернистичкој прози, Наука и традиција, зборник радова, том 1, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале. 2013. ISBN 978-99938-47-51-9. стр. 359–371.
 • Виртуелна прича као изазов наратолошком проучавању темпоралности, зборник радова „Наука и савремени универзитет 2, Ниш. 2013. ISBN 978-86-7379-298-9. стр. 11–20.
 • Више од љубави, „Прича, часопис за причу и приче о причама“ – Српска прича XX века“, Београд, март, 2013, год. VII, бр. 22. pp. 43-49. . ISSN 1820-5909
 • Фигура антитезе у путописима Љубомира П. Ненадовића, „Нова читања Љубомира П. Ненадовића“, зборник, ур. Душан Иванић, Ваљево. Београд: 2013. ISBN 978-86-84181-40-6. стр. 60–78.
 • Border(less) Narrative - Liminal Space of Narratology- „Emerging Vectors of Narratology: Toward Consolidation or Diversification?“, The 3rd Conference of the European Narratology Network , Centre de recherches sur les arts et le language), Paris, March 29 and 30, 2013. pp. 95.
 • Трансфикционални идентитети њижевних ликова, научни скуп „Наука и глобализација“, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Књига резимеа, Пале. 2013. ISBN 978-99938-47-49-6. стр. 11–112.
 • Редефинисање наратива у посткласичној наратологији, „Наука и савремени универзитет“, научни скуп са међународним учешћем, Књига сажетака, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет. pp. 64-65, Ниш, 15-16. новембар 2013.

НаградеУреди

 • Бранкова награда Матице српске за дипломски рад „Проза Владе Урошевића – структура и значења“, 1991.

ЛитератураУреди

 • Драгана Вукићевић, „Оквирни облици у српском реалистичком роману“, (Снежана Милосављевић-Милић, Оквирни облици у српском реалистичком роману, Београд, 2001), Књижевна историја. – Год. 33, бр. 113–115 2001. pp. 159–165.
 • Горан Максимовић, „Наратолошки и естетички приступ српској књижевности 19. и 20. вијека“, (Снежана Милосављевић-Милић, Прича и тумачење, Филип Вишњић, Београд, 2008), Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига LVIII, свеска 2/2010, Нови Сад, 2010. pp. 434-436.
 • Горан Максимовић, „Простори Станковићеве приповиједне поетике“, (Снежана Милосављевић Милић, Отпори и прекорачања, Филозофски факултет, Ниш, 2013), Филолог, год. IV, број 8, Бања Лука, 2013. pp. 309-312.

Спољашње везеУреди

 • [1] Ликови болесника у приповеткама Лазе Лазаревића
 • [2] Наука и савремни универзитет