Чрезвичајна скупштина у Хасанпашиној Паланци

За састанак „чрезвичајне", тајне народне скупштине која je одржана од 28 октобра 1809 y Хасанпашиној Паланци, коју je Карађорђе сазвао својим циркуларом датираним 29 септембра, било je више разлога. Борба са Родофиникином, представником руске владе y Србији, била je на врхунцу, a сам Родофиникин напустио je Србију и прешао y Влашку, где ce налазила руска врховна команда. Обећавана руска помоћ стизала je Србима споро и не y мери која je била обећана и очекивана.

Тој тајној скупштини, чије je закључке потврдила и редовна, новогодишња народна скупштина која ce састала следеће године о Новој години, присуствовале су само знатније народне вође и то, y највећем броју, присталице Карађорђеве. Расправљаии су и донесени следећи закључци које je скупштини предложио Савет заједно са Карађорђем:

  • 1 народ српски увидео je да опстанак и одржање Србије само формалним покровитељством руским не може да ce осигура и одржи док ce y Србију не пошаље једно веће одељење руске војске које ће y Србији стално остати, бити Србима стално на помоћи и с њима ратовати против Турака;
  • 2 како руски представник Родофиникин није по пореклу Рус, и како као неРус нема осећања за српске жеље и потребе, склан je интригама a сем тога je и отишао из Србије, одлучено je да ce Русија замоли да y Србију за свога представника пошаље правог, природног Руса, a не Родофиникина или неко од лица која су с њим y Србији била;
  • 3 да ce више никада y Србију не могу вратити они Срби који су заједно са Родофиникином избегли, a међу њима и владика Леонтије;
  • 4 да ce, како je архијерејска столица y Србији бекством Леонтијевим остала празна, за српског архијереја изабира, посвећује и поставља архимандрит манастира Раче Мелентије Стефановић који je y исто време био и командант зворничке нахије;
  • 5 како ce досадашњим српским оптужбама против Родофиникина не верује y руском главном стану, треба тражити да Руси пошаљу y Србију једну непристрасну комисију да испита те тужбе, да ce тако и Руси осведоче о „неблагонамерним" поступцима Родофиникиновим y Србији;
  • 6 да једна депутација од трајице чланова, правилно опуномоћена, отпутује y Влашку и руског главнокомандујућег упозна са овим закључцима и замоли га да их спроведе, уколико ce односе на Русију.

ИзвориУреди

Претходник:
Главна народна скупштина у Београду
Народне скупштине Србије

1809

Наследник:
Скупштина у Београду (1810)