246. bataljon ABHO

(преусмерено са 246. Bataljon ABHO)

246. bataljon ABHO je organizacijska jedinica roda ABHO vojske Srbije raznovrsnog sastava. Opremljena je i osposobljena da samostalno ili u sastavu drugih struktura, pojedinim svojim organskim jedinicama ili kao brigada u celini, na svim područjima Republike Srbije, uspešno izvršava zadatke posebnih mera protiv nuklearno-hemijsko-biološkog obezbeđenja u okviru projektovanog sistema ABHO.

Znak ABHO

246. bataljon ABHO je razmešten u kruševačkoj kasarni „Car Lazar“ i na vežbalištu „Ravnjak“. Komandant 246. bataljona ABHO je potpukovnik Zoran Vukadinović.

U ratu 246. bataljon ABHO, izvršava namenske zadatke NHB kontrole i RHB dekontaminacije na težišnim pravcima i rejonima upotrebe glavnih snaga Vojske Srbije.

Istorijat

уреди

Prva regularna jedinica protivhemijske zaštite, poznata kao „Barutanski bataljon“, formirana je 28. septembar 1932. godine u Vojnotehničkom zavodu „Obilićevo“ u Kruševcu. Od 1994. godine taj dan se u Vojsci obeležava kao Dan roda ABHO.

Naziv „Barutanski“, po ugledu na tadašnje hemijske jedinice drugih armija u svetu, bataljon je dobio zbog konspiracije. Namena mu je bila da izučava iskustva iz primene hemijskih sredstava u proteklom ratu, obavlja upoznavanje i ispitivanje sredstava lične i kolektivne zaštite, kao i upoznavanje sa bojnim otrovima i sredstvima za njihovu primenu, te sa sredstvima za primenu plamena i dima.

Prva jedinica protivhemijske zaštite imala je četiri čete od po 150 ljudi. Bila je tako organizovana da bi, u slučaju rata, u svakoj diviziji mogla formirati po jednu četu protivhemijske zaštite. Celokupna obuka u bataljonu imala je formu kursa za zaštitu od bojnih otrova, odnosno protivhemijske zaštite, radi što bržeg osposobljavanja izabranih starešina namenjenih za buduće nosioce zadataka iz programa protivhemijske zaštite u pukovima i divizijama. Nastavno osoblje činili su stručnjaci iz sastava zavoda „Obilićevo“.

Po uzoru na vodeće svetske armije, i vojska Kraljevine Jugoslovije imala je organizovanu službu protivhemijske zaštite što je prvo razdoblje u razvoju ABHO roda. U ratnim formacijama bivše Jugoslovenske vojske, pored „Barutanskog bataljona“ namenjenog za protivhemijsku zaštitu Vrhovne komande, postojali su i hemijski bataljoni, armijske hemijske čete, hemijske čete divizija, planinska hemijska četa, hemijska četa Boke Kotorske i Šibenika i hemijski vod konjičke divizije.

Opremu i sredstva za hemijske jedinice obezbeđivao je Vojnotehnički zavod „Obilićevo“.

Drugo razdoblje u razvoju roda ABHO počinje odmah po završetku Drugog svetskog rata formiranjem jedinica i organa PHZ na čelu sa komandom hemijskih jedinica MNO 20. jula 1945. godine kada se iznova počinje sa formiranjem, konsolidacijom i unapređenjem službe protiv hemijske zaštite (kasnije roda ABHO). Taj period traje do sredine 1992. godine.

U prvo fazi, od 1945. do 1950. godine, služba PHZ se organizaciono, kadrovski i materijalno tehnički konsolidovala i učvrstila. Početkom 1948. godine formiraju se bataljoni PHZ pri komandama armijskih oblasti, a dotadašnja „a PHZ MNO“ preimenuje se u „Upravu PHZ MNO“.

Period od 1945. do 1950. godine je bio veoma značajan za razvoj PHZ, odnosno ABHO jer su tada postavljene osnove budućeg razvoja roda.

U drugoj fazi, od 1950. do 1956. došlo je do prepotčinjavanja hemijske službe inžinjeriji, zaostajanja i stagnacije razvoja ABHO u celini i, napokon, do izdvajanja u samostalnu službu.

U trećoj fazi, od 1956 do 1992. godine, samostalna služba protivhemijske zaštite prerasla je u ABH službu, a ubrzo zatim u rod Atomsko-biološko-hemijske odbrane, sa pojačanom ulogom i većim značajem što je dovelo do naglog razvoja. Za razvoj roda u ovom periodu posebno je značajno formiranje jedinica ranga puka.

Treće doba u razvoju roda ABHO počelo je 1992. godine.

Organizacijsko-formacijskom dogradnjom roda ABHO, povećane su njegova efikasnost i racionalnija upotreba, posebno u okviru realizacije posebnih mera PNHBOb. Radi što uspešnijeg i ekonomičnijeg trošenja raspoloživih resursa izvršeno je ukrupnjavanje jedinica ABHO, tako da dolazi do formiranja i brigade ABHO.

Oslanjajući se, pre svega, na domaću tehnologiju i sirovinsku bazu, uz angažovanje domaće industrije i stručnjaka VTI, postepeno su razrešavani problemi supstitucije proizvodnje i nastavljena tehnička modernizacija roda, uz poznate teškoće finansiranja.

Rod ABHO se u procesu transformacije VS uspešno prilagodio novim uslovima. Uspostavljena je optimalna organizacijsko-formacijska struktura, što je uz kvalitetan i stručan kadar, tehničku modernizaciju i dobru borbenu obuku, osnovni preduslov za uspešno izvršavanje namenskih zadataka.

Danas je rod ABHO osnovni nosilac planiranja, priprema, organizovanja i neposredni izvršilac specijalističkih zadataka protivnuklearno-hemijsko-bioloških dejstava. Opremljen je i osposobljen da u određenom borbenom ambijentu može uspešno izvršiti sve namenske zadatke.

Naoružanje i vojna oprema

уреди

U opremi Vojske Srbije trenutno ima 69 vrsta, odnosno 94 modela sredstava naoružanja i vojne opreme i nastavno-materijalnih sredstava (NVO i NMS) ABHO. Od toga, 14 vrsta, odnosno 19 modela su u opremi jedinica ABHO, a ostalo u opremi jedinica drugih rodova i službi.

Sredstva NVO ABHO su klasifikovana u sledeće grupe:

 • Zaštita,
 • Dekontaminacija,
 • Dozimetrija i radiometrija jonizujućih zračenja,
 • Detekcija i identifikacija toksičnih hemikalija,
 • Nastavna sredstva za imitacije efekata dejstva nuklearnog, hemijskog i zapaljivog oružja i
 • Nesmrtonosna hemijska sredstva za privremeno onesposobljavanje.

Razvoj NVO i NMS ABHO proističe iz planskog naučno-istraživačkog rada, koji je zasnovan na praćenju dostignuća u svetu u oblasti nuklearne, hemijske i biološke zaštite, mogućnostima istraživačkog potencijala i industrije zemlje. Pre uvođenja u opremu VS sva sredstva ABHO prolaze uobičajenu proceduru laboratorijskih i trupno-eksploatacionih ispitivanja.

Neka od sredstva koja se nalaze u opremi VS poseduju i serifikate o kvalitetu relevantnih međunarodnih institucija koja su kompetentna za izdavanje istih, čime je postignuta kompatibilnost sa sličnim sredstvima modernih armija sveta.

Nosioci izrade sredstava za obezbeđenje opštih i posebnih mera protivnuklearnog, hemijskog i biološkog obezbeđenja su sledeće firme, preduzeća i korporacije:

 • Trayal Korporacija–Kruševac,
 • Preduzeće „Proizvodnja Mile Dragić“–Zrenjanin,
 • Institut za nuklearne nauke „Vinča“,
 • Čajavec – Profesionalna elektronika, d.o. – Beograd,
 • Tigar – Pirot i dr.

U cilju održavanja trenda razvoja sredstava ABHO u modernim armijama sveta i radi dobijanja sredstava sa polifunkcionalnim mogućnostima manji broj sredstava se i nabavlja iz uvoza uz prilagođavanje i optimizaciju rada sistema prema uslovima i zahtevima tehničkih propisa naše države. Na taj način se dolazi do integracije primenjenih modernih tehnologija, visokog nivoa pouzdanosti rada i optimalnog iskorišćenja raspoloživih domaćih potrošnih resursa.

Zaštita

уреди

Sredstva zaštite namenjena su za zaštitu organa za disanje i za zaštitu tela od radioloških, hemijskih i bioloških kontaminanata u različitim uslovima tokom izvršavanja zadataka. Klasifikovana su kao lični zaštitni komplet koji sleduje svakom vojniku (zaštitna maska, rukavice, ogrtač i zaštitne čarape) i kao specijalni zaštitni kompleti koji sleduju pojedinim specijalnostima rodova i službi za izvršavanje specijalnih zadataka za zaštitu u uslovima prisustva RHB kontaminacije.

 • Sredstva za ličnu zaštitu za OPŠTE mere PNHB obezbeđenja
  • Čarape zaštitne M.1 (ČZ M.1)
  • Čarape zaštitne M.2 (ČZ M.2)
  • Rukavice zaštitne M.3 (RZ M.3)
  • Rukavice zaštitne M.4 (RZ M.4)
  • Maska zaštitna M.2 (MZ M.2)
  • Maska zaštitna M.2 fonična (MZ M.2F)
  • Maska zaštitna M.2

fonična za pijenje vode (MZ M.2FV)

  • Maska zaštitna M.3 (MZ M.3)
  • Maska zaštitna za konje (MZK)
  • Ogrtač zaštitni M.68 (OZ M.68)
  • Ogrtač zaštitni M.3 (OZ M.3)
  • Ogrtač zaštitni laki M.4 (OZL M.4)
 • Sredstva za ličnu zaštitu za POSEBNE mere PNHB obezbeđenja
  • Kombinezon zaštitni M.3 (KZ M.3)
  • Kombinezon zaštitni M.5 (KZ M.5)
  • Odelo filtrujuće zaštitno M.1 (OFZ-M.1)
  • Odelo filtrujuće zaštitno M.00 (OFZ-M.00)
  • Odelo filtrujuće zaštitno M.2 (OFZ-M.2)
  • Odelo filtrujuće zaštitno M.2 PUR

(OFZ-M.2 PUR)

 • Kecelja zaštitna (KZ)
  • Čizme zaštitne M.4 (ČZ M.4)
  • Čizme zaštitne M.5 (ČZ M.5)
  • Kombinovani filtri za zaštitu od industrijskih opasnih materija (A2B2-P3, A2E2-P3 i K2-P3)
  • Filtri za kolektivnu zaštitu za transportna sredstva i stacionarne objekte

Detekcija i identifikacija toksičnih hemikalija

уреди

Sredstva za detekciju i identifikaciju toksičnih hemikalija namenjena su za detekciju prisustva klasičnih toksičnih hemikalija koje se upotrebaljavaju u vojne svrhe u različitim kontaminiranim sredinama (vazduh, voda, zemlja, hrana, površine MTS…) kao i identifikovanje grupa i tipova prisutnih hemikalija u terenskim uslovima rada. Mogu se koristiti i za uzimanje i bezbedan transport uzoraka kontaminiranih sredina radi detaljnijih analiza u stacionarnim laboratorijama višeg nivoa. Sredstva su koncipirana kao detektori (ručni, poluautomatski i automatski), laboratorije (prenosne i mobilne) i kao pomoćni kompleti. Koncipirana su na osnovama hemijskih metoda a prisustvo toksičnih hemikalija indikuju promenama obojenja (rastvora i reaktiva u indikatorskim cevčicama) i aktiviranjem zvučne i svetlosne signalizacije.

 • Detektori
  • Detektor hemijski M.11B (DH M11B)
  • Poluautomatski hemijski detektor M.1 (PHD M.1)
  • Automatski hemijski detektor M.1 (AHD M.1)
  • Detektor hemijski opšte namene (DHON)
  • Komplet ličnih detektora BOt (KLD BOt)
 • Laboratorije
  • Laboratorija hemijska M.3 (LH M.3)
  • Laboratorija hemijska M.3-usavršena (LH M.3U)
  • Automobil laboratorija radiološko hemijska (AL-RH)
 • Pomoćni kompleti
  • Komplet za uzimanje materijala M.1 (KUM M.1)
  • Komplet za obeležavanje kontaminiranog zemljišta (KonZ)

Dozimetrija i radiometrija jonizujućih zračenja

уреди

Sredstva dozimetrije i radiometrije jonizujućih zračenja namenjena su za otkrivanje prisustva jonizujućih zračenja, merenje jačine doze i doze jonizujućih zračenja i određivanje specifične aktivnosti različitih vrsta radiološki kontaminiranih uzoraka (hrane, vode, biološkog materijala…) u terenskim uslovima. Sredstva su koncipirana u vidu ručnih kompleta detektora, dozimetara sa odgovarajućim čitačima i kompleta prenosnih (prevoznih) radiometrijskih laboratorija. Otkrivanje i merenje fizičkih parametara jonizujućih zračenja bazira se na gasnim i poluprovodničkim senzorima.

 • Ručni kompleti detektora
  • Detektor radiloški za borbena i izvidjačka vozila M.81 (DRBIV-M.81)
  • Detektor radiološki brodski M.81 (DRB-M.81)
  • Detektor alarmni radiološki (DAR)
  • Merač radioaktivne kontaminacije M.87 (MRK-M.87)
  • Detektor radioaktivnog zračenja opšte namene (DRZON)
  • Detektor radiološki M.3 (DR-M.3]
  • Detektor radiološki M11B-modifikovani (DR-M.11BM)
  • Detektor radiološko-hemijski tenkovski (DR-HT)
 • Dozimetri sa čitačima
  • Dozimetar komandni (DK500) sa punjačem komandnih dozimetara tipa PTD 02
  • Dozimetar lični M3/4 (DL-M3/4) sa čitačem dozimetra ličnog M.3/4 (CDL-M3/4)
 • Laboratorije
  • Laboratorija radiometrijska M.2 usavršena (LR-M.2U) i detektor alfa poluprovodnički (DAP)
 • Izvidjačko vozilo i pomoćni kompleti
  • Izvidjacko vozilo AR 55

radiolosko hemijsko (AR 55 RH)

  • Komplet za vizuelno merenje parametara

nuklearnih i hemijskih udara (KMNHU)

Dekontaminacija

уреди

Sredstva za radiološko-hemijsko-biološku dekontaminaciju namenjena su za izvršenje dekontaminacije pojedinaca, grupe i zajedničkih MTS kao i vecih jedinica i operativnih sastava. Upotrebom dekontaminacionih sredstava i primenom odgovarajucih materija za dekontaminaciju mogu se neutralisati, ukloniti i prevesti u netoksično stanje RHB kontaminanti sa različitih površina ili kontaminiranih sredina.

 • Sredstva za LIČNU dekontaminaciju
  • Lični pribor za dekontaminaciju M.3 (LPDM.3)
  • Lični pribor za dekontaminaciju M.2 (LPDM.2) sa autoinjektorom
  • Pribor za dekontaminaciju konja (PDK)
 • Sredstva za GRUPNU dekontaminaciju
  • Pribor za dekontaminaciju vozila (PDV)
  • Aparat za grupnu dekontaminaciju 1N sa nosačem (AGD-1N)
 • Sredstva za ZAVRŠNU dekontaminaciju
  • Automobil cisterna za vodu M.70 (ACV M.70)
  • Automobil cisterna za dekontaminaciju M.68 (ACD M.68)
  • Automobil cisterna za dekontaminaciju M.78 (ACD M.78)
  • Komplet perionica i sušionica mehanizovana M.63 (PiSM63)
  • Komplet za dekontaminaciju osnovnih jedinica (KDOJ)
  • Uređaj za dekontaminaciju SANIJET

Nesmrtonosna hemijska sredstva za privremeno onesposobljavanje

уреди

Nesmrtonosna hemijska sredstva za privremeno onesposobljavanje predstavljaju različite konstruktivna sredstva, punjena hemijskim materijama za privremeno onesposobljavanje, namenski izrađena i konstruktivno prilagođena za primenu prilikom izvršavanja složenijih zadataka vojnih i policijskih jedinica. Koriste se u: klasičnim protivterorističkim dejstvima, specijalnim protivterorističkim dejstvima, u suzbijanju nereda demonstracija otpora i pobune i u mirovnmim operacijama u oblasti bezbednosti i kontrola. Međunarodnim Konvencijama o zabrani hemijskog oružja ova sredstva su dozvoljena, ne koriste se kao metod ratovanja i ne tretiraju se kao Hemijsko oružje

 • Hemijske ručne bombe
  • Bomba ručna specijalna M.79 AF1 (BRS M.79 AF1)
  • Bomba ručna specijalna M.79 AG1 (BRS M.79 AG1)
 • Raspršivači
  • Raspršivač ledjni M.1 (RL M.1)
 • Tromblonske hemijske mine
  • Mina tromblonska hemijska školska M.83 eksplozivna (MTHŠ M.83E)
  • Mina tromblonska hemijska školska M.83 dimna (MTHŠ M.83D)

Nastavna sredstva za imitaciju efekata dejstva NHo

уреди

Nastavna sredstva za imitacije efekata dejstva nuklearnog i hemijskog oružja namenjena su za imitiranje različitih vizuelnih efekata primenjenog nuklearnog i hemijskog oružja tokom realizacije obuke iz protiv nuklearnog i hemijskog obezbeđenja jedinica rodova i sluzbi vojske a radi ostvarivanje principa očiglednosti. Koncipirana su da mogu ostvariti efekte hemijskog i nuklearnog udara, efekte hemijske kontaminacije, efekte stvaranja kontaminirane atmosfere i efekte dejstva zapaljivih sredstava.

 • Sredstva za imitacije efekata nuklearnog i hemijskog udara
  • Imitator nuklearne eksplozije M.78 (INE-M.78)
  • Imitator hemijskog udara na zemlji M.76 (IHU M.76Z)
 • Sredstva za imitacije efekata hemijske kontaminacije
  • Imitator kratkotrajne hemijske kontaminacije-1 (IKHK-1)
  • Imitator dugotrajne hemijske kontaminacije-2 (IDHK-2)
 • Školski hemijski pribori
  • Školski hemijski pribor 2 (ŠHP 2)
  • Školski hemijski pribor 3-modifikovani (ŠHP 3-M)
 • Sredstva za stvaranje efekata kontaminirane atomosfere
  • Kutija otrovno dimna školska M.1 (KODŠ M.1)
  • Kutija otrovno dimna školska M.3 (KODŠ M.3)
  • Kutija otrovno dimna školska M.4 (KODŠ M.4)
 • Sredstva za imitacije efekata zapaljivog oružja
  • Imitator zapaljivih borbenih sredstava M.4 (IZBS M.4)
  • Vežbovna zapaljiva smeša (VZS)

Perspektivna sredstva za opremanje

уреди

Prikazana sredstva su nabavljena iz uvoza radi testiranja, ispitivanja i optimizacije upotrebe u Vojnotehničkom institutu i Tehničkom opitnom centru.

Sredstva još nisu usvojena u opremu jedinica ABHO.

 • Monitor hemijskih agenasa - usavršeni (CAM2 ili ICAM)
 • Individualni laki hemijski detektor 3.2 (LCD 3.2)
 • Detektor industrijskih gasova - DREGER (ACCURO 2000)
 • Prenosni gamaspektrometrijski sistem (DIGIDART MCA)
 • Individualni senzor radioaktivnosti (SOR/R)
 • Uređaj za detekciju i merenje nuklearnog zračenja i r/a izviđanje (RADIAC SET AN/PDR 77)
 • Univerzalni radiološki detektor (RADOS RDS 200)

Centar za usavršavanje kadrova ABHO

уреди

Centar za usavršavanje kadrova atomsko-biološko-hemijske odbrane (CUK ABHO) je obrazovno-vaspitna ustanova Vojske Srbije koja planira, organizuje i sprovodi stručno-specijalističko školovanje i usavršavanje kadrova za potrebe roda ABHO i usavršavanje kadrova za potrebe drugih rodova i službi iz sadržaja protivnuklearnog, protivhemijskog i protivbiološkog obezbeđenja. Formiran je u martu 2003. godine, reorganizacijom Školskog centra ABHO, čiji je pravni sledbenik. Time je obezbeđen kontinuitet u školovanju i usavršavanju kadrova iz oblasti poznavanja, zaštite i uklanjanja posledica dejstva oružja za masovno uništavanje, započet pre Drugog svetskog rata, a koji je svoj najintenzivnije razvoj imao u periodu od 1956. do 1991. godine u okviru tadašnjeg Školskog centra ABHO.

U CUK ABHO se danas za potrebe roda ABHO školuju profesionalni podoficiri i oficiri i rezervni oficiri ABHO, a kroz različite oblike usavršavanja, uglavnom iz sadržaja PNHBOb, realizuje se dopunsko osposobljavanje profesionalnih i rezervnih oficira i podoficira roda ABHO i drugih rodova i službi za formacijske dužnosti.

U CUK ABHO mogu da se školuju i pripadnici stranih OS po posebnim NPP

Centar se angažuje i na izvođenju različitih oblika obuke za potrebe starešina i komandi Vojske Srbije, kao i struktura izvan Vojske.

U Centru se realizuju i internacioanalni kursevi Organizacije za zabranu hemijskog oružja (OPCW) sa sedištem u Hagu, iz oblasti pomoći i zaštite od hemijskog oružja. Na ovim stranicama možete pogledati izveštaje sa, do sada, održanih kurseva.

Obrazovno-vaspitni rad u centru se odvija prema savremenim nastavnim planovima i programima, u namenskim kabinetima i laboratorijama. Infrastruktura i bogata nastavna materijalna baza centra obezbeđuju potpunu materijalizaciju sadražja školovanja i obuke. Za terenske vežbe koristi se vežbalište Ravnjak, koje se nalazi u neposrednoj blizini Kruševca.

Vidi još

уреди

Spoljašnje veze

уреди