Igor Novaković

Igor Novaković (Novi Sad, 9. decembar 1981.) je srpski politikolog i direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC fond).

Igor Novaković (Novi Sad, 9. decembar 1981) srpski je politikolog i direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC fond).

Igor Novaković
Datum rođenja(1981-12-09)9. decembar 1981.(41 god.)
Mesto rođenjaNovi Sad
 SFR Jugoslavija
DržavljanstvoSrpsko
Obrazovanje
Univerzitet
Zanimanjepolitikolog
Poslodavac
TitulaDirektor istraživanja

Biografija уреди

Igor Novaković je rođen 9. decembra 1981. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu i gimnaziju završava u istom gradu.[1] [2][3]

Diplomirao je septembra 2005. godine na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a iste godine je upisao interdisciplinani magistarski program Evropskih studija na engleskom jeziku (CAESAR) pri Univerzitetu u Novom Sadu.[1][2][3]

Nakon zarvšetka prve godine postdiplomskih studija na Univerzitetu u Novom Sadu, upisao je dvogodišnje studije međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka „Robert Rufili” Univerziteta u Bolonji. Novaković je pored toga proveo jedan semestar na Novobugarskom univerzitetu u Sofiji. Magistarske studije je završio 2010. godine ocenom summa cum laude.[1][2][3]

Od januara 2010. godine dobija posao u Centru za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC fond) u Beogradu kao saradnik u istraživanjima. Nakon toga postaje istraživač, da bi od 2015. godine postao direktor istraživanja.[1][2][3]

Od 2012. godine sarađuje sa međunarodnom organizacijom ciivilnog društva Savet za inkluzivno upravljanje.[1][3] Kao govornik, učestvovao je na mnogim međunarodnim i domaćim javnim skupovima i debatama na teme spoljne politike, međunarodne bezbednosti, međuetničkih odnosa, međuetničke integracije itd.

Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2016. godine na temu „Stalno neutralne države u Evropi u posthladnoratovskom periodu (1989-2011)” pred komisijom koju su činili Dejan Jović, Vesna Knežević-Predić i Radmila Nakarada.[1]

Koordinator je Radnih grupa za Poglavlje 30 i 31 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.[4] Povremeno piše za portal European Western Balkans.[5]

Odabrani akademski radovi уреди

Novaković je autor, koautor i urednik više publikacija, naučnih i stručnih radova, kao i predloga praktične politike iz oblasti evropskih studija, međunarodnih odnosa, političke i vojne neutralnosti, međunarodne bezbednosti, srpsko-albanskih odnosa i drugo.

 • Igor Novaković, Stalno neutralne države u posthladnoratovskom periodu, Institut za evropske studije, Beograd, 2019.
 • Igor Novaković, Post “zero problems with neighbours” in the Western Balkans, a view from Serbia, Heinrich Boell Stiftung-Regional Office, 2019
 • Igor Novaković, Marko Savković, Srbija i NATO. Partnerstvo za mir, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond, Beograd, 2019.
 • Igor Novaković, Vodič kroz poglavlje 31 pretpristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond , Bеоgrаd, 2015.
 • Igor Novaković, Nenad Đurđević, Srpsko-rumunski odnosi i status Vlaške nacionalne manjine u Srbiji, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond, Beograd, 2015.
 • Igor Novaković, Žarko Petrović, Bugari u Srbiji i srpsko - bugarski odnosi u svetlu evropskih integracija Srbije, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond, Beograd, 2014.
 • Igor Novaković, Srbija i Mađarska - političke i ekonomske perspektive, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond, Beograd, 2013.
 • Igor Novaković, Od četiri stuba spoljne politike do evropskih integracija, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond, Beograd, 2013.
 • Igor Novaković, The rise of political extremism in Bulgaria - The political party “Ataka”, Pecob Volumes, IECOB, University of Bologna-Forli Campus, 2013.
 • Igor Novaković(ur.), Neutralnost u XIX veku. Pouke za Srbiju, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC Fond, Beograd, 2013.
 • Zvоnimir Vukоvić, Igоr Nоvаkоvić(ur.), Pеtrоvаrаdin – јučе, dаnаs, sutrа, Оglеd, Nоvi Sаd, 2005
 • Igor S. Novaković, „Pоlitikа nеutrаlnоsti u Еvrоpi kао „cеnа“ zа stаtus stаlnе nеutrаlnоsti“, u Srđan T. Korać (ur.), Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi - zbornik radova, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Hanns Seidel Fondacija, Beograd, 2016, str. 29-51
 • Igor Novaković, „Trenutno stanje i perspektive za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova”, u Nikola Burazer, Budućnost dijaloga - Normalizacija odnosa sa Kosovom i evropske integracije Srbije, Konrad Adenauer Fondacija, Centar za savremene politike, Beograd, 2016, str. 32-35
 • Igor S. Novaković, „Tumačenja statusa stalne neutralnosti od poznog srednjeg veka do danas“, u Dragan R. Simić, Dejan Milenković, Dragan Živojinović (ur.), Neutralnost u međunarodnim odnosima – Šta možemo da naučimo iz iskustva Švajcarske? - zbornik radova, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2016, str. 61-86
 • Igor S. Novaković, „Pitаnjе zајеdničkе оdbrаnе u оkviru еvrоpskih intеgrаciја оd оsnivаnjа ЕU dо tеrоrističkih nаpаdа u Pаrizu nоvеmbrа 2015. gоdinе“, u Miša Đurković, Milan Igrutinović (ur.), Zајеdničkа spоlјnа i bеzbеdnоsnа pоlitikа Evrоpskе uniје - aktuеlni izаzоvi, Institut za evropske studije, Beograd, 2016, str. 85-97
 • Igor S. Novaković, „Manjinsko pitanje i uticaj na bilateralne odnose sa susednim državama u svetlu procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Slučaj Srbije“, u Меđunаrоdnа pоlitikа, br. 1158-1159, Institut zа mеđunаrоdnu pоlitiku i privrеdu, 2015, Bеоgrаd, str. 155-163.
 • Igor Novaković, „Serbien“, in Südosteuropa im Zwiespalt Reaktionen aus den Ländern auf die Ereignisse in der Ukraine, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, 2014
 • Igоr Nоvаkоvić, Nеutrаlnоst u XXI vеku i slučај Srbiје, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond, 2012.
 • Igоr Nоvаkоvić, “Kоncеpt nеutrаlnе držаvе“, u Меđunаrоdnа pоlitikа, br. 1141, Institut zа mеđunаrоdnu pоlitiku i privrеdu, 2011, Bеоgrаd, str. 5-20
 • Igоr Nоvаkоvić, “Мultilаtеrаlnе оpеrаciје-NАТО”, u Bеzbеdnоst Zаpаdnоg Bаlkаnа, Bеоgrаdski cеntаr zа bеzbеdnоsnu pоlitiku, br. 16, Bеоgrаd, 2010, str. 25-37
 • Igоr Nоvаkоvić, „Еvrоpski“ i „еkstrеmni“ pоpulisti u istоm kоšu – nоvа vlаdа Rеpublikе Bugаrskе“, u Bеzbеdnоst Zаpаdnоg Bаlkаnа, Bеоgrаdski cеntаr zа bеzbеdnоsnu pоlitiku, br. 17, Bеоgrаd, 2010, str.63-76
 • Igоr Nоvаkоvić, Žаrkо Pеtrоvić, Drаgаn Đukаnоvić, Srpskо-аlbаnski оdnоsi, stаnjе i pеrspеktivе, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond fоnd, Bеоgrаd 2010. (integralno objavljeno i u Novom Magazinu, br. 178, 25.09. 2014)

Studije praktične politike уреди

Predlozi praktične politike уреди

 • Igor Novaković, Emilija Milenković, Analiza usaglašavanja Srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama, stavovima i merama evropske unije tokom 2015. godine, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond, Nacionalni konvent o EU, Beograd, 2016.
 • Igor Novaković, Nenad Đurđević, Srbija i Rumunija – dobrosusedski odnosi i pitanje manjina, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond, Beograd, 2015.
 • Igor Novaković, Jovana Prekučin, Analiza usaglašavanja srbije sa spoljnopolitičkim deklaracijama, stavovima i merama evropske unije tokom 2014. godine, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond, Nacionalni konvent o EU, Beograd, 2015.
 • Igor Novaković, Pripreme za otvaranje pregovora u poglavlju 30 ekonomski odnosi sa inostranstvom i iskustva Hrvatske, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond, Nacionalni konvent o EU, 2015.
 • Igor Novaković, Krim i pitanje “novog” položaja Rusije prema Kosovu, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond, 2015.
 • Igor Novaković, Žarko Petrović, Tijana Jakišić, Odnosi Srbije i Bugarske, položaj bugarske manjine u Srbiji i proces evropskih integracija, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond, 2014.
 • Igоr Nоvаkоvić, Маriја Gоvеdаricа, Srpskо-аlbаnskа trgоvinа sе utrоstručilа оd 2006: Dа li imа mоgućnоsti - i pоtrеbе - zа višе?, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond, 2011
 • Мilаn Pајеvić, Igоr Nоvаkоvić, Žаrkо Pеtrоvić, Dubrаvkа Gligоrić, CЕFТА 2006 - Usputnа stаnicа ili оdskоčnа dаskа zа Еvrоpsku uniјu?, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond, 2011

Privatni život уреди

Tečno govori engleski, i služi se italijanskim i bugarskim jezikom.[6][1][2]

Reference уреди

 1. ^ а б в г д ђ е Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. „Referat o završenoj doktorskoj disertaciji” (PDF). NaRDuS - National Repository of Dissertations in Serbia. Приступљено 1. 11. 2019. 
 2. ^ а б в г д „Tim i stručnost”. ISAC Fund (на језику: српски). Приступљено 1. 11. 2019. 
 3. ^ а б в г д „Moderator: Igor Novaković – Belgrade Security Forum”. Belgrade Security Forum. Приступљено 1. 11. 2019. 
 4. ^ „Članovi Radne grupe za poglavlja 30 i 31”. Архивирано из оригинала 25. 09. 2018. г. Приступљено 1. 11. 2019. 
 5. ^ „Igor Novaković, Author at European Western Balkans”. European Western Balkans (на језику: српски). Приступљено 1. 11. 2019. 
 6. ^ „Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond”. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji. Архивирано из оригинала 01. 11. 2019. г. Приступљено 1. 11. 2019. 

Spoljašnje veze уреди