Meta konstelacije predstavljaju fenomenološku energetsku metodu kreiranu od strane konstelatora u daljem tekstu faciliatora Srđana Popovića 2015. godine.

Srđan Popović i Bert Hellinger

Ova metoda je razvijena iz Porodičnih i Sistemskih konstelacija tokom višegodišnjeg istraživačko iskustvenog rada. Rodonačelnik Porodičnih konstelacija je Bert Hellinger, nemački psihoterapeut. Hellinger je ovaj terapeutski metod menjao i razvijao decenijama se baveći njime. Poslednjih godina svoga rada Helinger je svoju metodu radije nazivao Pokretima duše (Movements of the Spirit-Mind). Hiljade učenika i praktičara njegove metode širom sveta nastavili su da adaptiraju Porodične konstelacije u skladu sa svojim uvidima i iskustvom. Porodične konstelacije (Porodični raspored, Poredak ljubavi, ili Order of love) jedna su od metoda tradicionalne medicine koju je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije ozvaničilo prema čl.6. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine[1].

O metodiУреди

 
Grupna terapija, Subotica

Meta konstelacije su alternativna metoda tj princip lečenja koji se razlikuje od konvencionalnih oblika terapija. Osnovna ideja za njih se pojavila kroz proučavanje Porodičnih i Sistemskih konstelacija od strane Srđana Popovića. Njihovom transformacijom i uvođenjem novina kao i dodavanjem specifičnih energetskih pojmova nastale su Meta konstelacije. U cilju pronalaska rešenja za probleme i životne blokade za koje na izgled nije bilo rešenja u Porodičnim i Sistemskim konstelacijama, njihov osnivač spaja konstelacije i učenja kojima se tada bavio iz oblasti kvantne mehanike i kvantne fizike. Tako ovaj metod dobija inženjerski precizne okvire u postavci pozicija i otvaranju kvantnog informativnog polja – sfere, a prvi eksperimenti su rađeni kroz vlastite lične radove/konstelacije.

Kao što poznati hipnoterapeut i regresolog Dr Majkl Njutn navodi u svojoj knjizi Sudbina Duša, svako od nas ima dušu koja bira ovaj život. Duša ima određene zadatke koji se u našem slengu zovu sudbina. Odatle proizilazi ideja da je svako od nas sistem sastavljen od duše, duha, tela i sudbine. Polazeći od te ideje koja se proučavala u informativnom polju, odlazi se i korak dalje, a to je rešavanje međusobnih eventualnih nesuglasica među tim meta sistemima.[2] Kako navodi Vajana Stajbal njena tehnika isceljivanja deluje po principu promena vibracije iz nižih (tuga, sramota, krivica..) ka višim (ljubav, sreća, mir…). Po tom istom principu povezujući delove koji su ponekad odvojeni ili u međusobnoj disharmoniji dolazi se do promene vibracije iz nižih u više koje na klijenta deluju isceljujuće.[3]

Barbara En Brenan pominje u svojoj knjizi Ruke koje leče, energetsko jezgro kao neodvojivi deo svakog čoveka koja se kasnije tokom života blokira (zatrpa) i time nas odvaja od naše suštine. Zapravo iz vizure osnivača Meta konstelacija, duh preuzima vodstvo, a duša postaje sekundarna.[4] Daljim proučavanjem i eksperimentisanjem uspostavio se osnov i temelj nove metode koja dobija naziv Meta konstelacije.

 
Srđan Popović, začetnik je Meta konstelacija.

Meta konstelacije kao alternativni metod sa holističkim pristupom problemu ili životnoj blokadi daje mogućnost pronalaska njihovog energetskog uzroka bilo gde u prostoru i vremenu. Fenomenologija ove energetske metode omogućava faciliatoru Meta konstelacija da potraži energetske uzroke problema, kako u prošlosti tako i u budućnosti. Takođe,kroz ovu metodu postoji mogućnost da se fiktivno, energetski ode i u paralelnu realnost koja se, recimo, odvija u paralelnom kosmosu i energetski direktno korespondira sa nama jačajući naš problem.

Na Meta konstelacijama se uviđa relativnost prostora i vremena koje se podudaraju sa načelima kvantne fizike.[5] Kvantna fizika opisuje zračenje i materiju kao dvostuke pojave: talase i čestice. S obzirom na ova dvojna svojstva, energija koju sadrži neki sistem ne poznaje vremenske i prostorne barijere. Uzimajući ove činjenice u obzir Srđan Popović tvrdi da se pomoću Meta konstelacije može postići energetska harmonizacija koja dovodi do rešavanja problema. Ovde se govori o problemima koji nemaju svoje poreklo u sadašnjem životu subjekta, tačnije nisu uzrokovani njegovim ponašanjem ili delima. Takve probleme subjekti često opisuju kao životne blokade. U teoriji, energija koja utiče na vibracije učesnika i na ekspresiju njihovih emocija, se velikom brzinom širi kroz prostor i vreme dovodeći do energetske ravnoteže na kraju vođene konstelacije, te stabilnosti učesnika u informativnom polju. Samim tim dolazi do evidentnog i očiglednog slabljenja intenziteta energetskog naboja kod učesnika. Srđan Popović navodi da su energije niske vibracije prouzrokovale i energetski podsticale eventualni subjektov problem, odnosno kako subjekt tvrdi životnu blokadu.[6]

Konceptualna osnovaУреди

 
Radionica Meta konstelacija

Osnivač Meta konstelacija, Srđan Popović tvrdi da današnji problemi i životne blokade mogu imati svoje energetsko poreklo u nekom drugom prostoru i vremenu. To praktično znači da oni mogu biti u direktnoj vezi sa nekim traumatičnim i konfliktnim događajima u nekom od prethodnih života. Takođe, po praktičnom iskustvu, može se videti da problemi nekada imaju, preko duša i sudbina, direktne energetske veze kroz prostor i vreme sa događajima iz paralelnog kosmosa i kosmosa sa anti materijom - Teorija multiverzuma.[7]

Kroz praktično iskustvo rada u informativnom polju - sferi se pokazuje da energetske veze problema ili životnih blokada mogu biti i iz vremena i prostora koji se nazivaju budućnost. Sva ova iskustva utemeljena su u učenjima kvantne fizike, u kojoj se poimanje vremena i prostora razlikuje od učenja klasične fizike, tako da se sve što se posmatra događa u istom trenutku.[8]

Opis sesija Meta konstelacijaУреди

 
Grupna terapija Meta konstelacija, Novi Sad

Dinamika Meta konstelacija se sastoji od sledećih načela:

 • Ovu grupnu terapiju vodi faciliator.
 • U toku jedne radionice (dana) određeni broj učesnika radi svoj lični rad/svoju konstelaciju na temu koju su sami izabrali ili su je definisali zajedno u razgovoru (intervju) sa faciliatorom. Ostali prisutni na radionici imaju mogućnost da i sami učestvuju u konstelaciji kako bi stekli nova energetska i životna iskustva i podržali jedan od važnih principa u konstelacijama – princip davanja i primanja.
 • Na kratkom intervjuu sa faciliatorom usklađuje se i definiše tema ličnog rada.
 • Faciliator u toku intervjua određuje i ispisuje na svom papiru početne pozicije u konstelacijama. Potom daje subjektu da po istom redosledu prepiše pozicije i za svaku poziciju proizvoljno odredi neki broj. Te brojeve pozicija i faciliator piše na svom papiru, usklađujući ih sa subjektovim.
 • Po povratku u grupu faciliator bira i postavlja u informativno polje predstavnike za prethodno određene pozicije. Pritom predstavniku pozicije saopštava koji je broj. Sve ovo subjekt može da prati sa svog mesta gledajući u svoj papir, prateći dinamiku dešavanja u informativnom polju.
 • Ovim se postiže privatnost subjekta i odsustvo ličnih stavova i uverenja prema zadatoj temi učesnika u konstelaciji.
 • Faciliator dalje usmerava tok konstelacije, bivajući i sam u informativnom polju (sferi), tražeći u prostoru i vremenu mesto, učesnike, događaje i sve ono što direktno energetski korespondira sa predstavnicima za subjekta i njegove probleme.
 • Na ovaj način dolazi do izražaja faktor koji je psihijatar Albert Mahr[9] opisao kao polje znanja, a biolog Rupert Šeldrejk kao Morfičku rezonancu.[10] Akteri nemaju apsolutno nikakvu informaciju o temi konstelacije, niti šta i koga predstavljaju u njoj. Oni mogu predstavljati osobe, osećanja, događaje, pojmove, predmete… Samo znaju dodeljeni broj kao šifru i na taj način samo vlasnik ličnog rada - subjekt i faciliator znaju ko je ko i šta predstavlja u polju. Artikulišući informacije iz informativnog polja, sfere, akteri se kreću, govore, iznose svoja osećanja i definišu trenutne međusobne odnose kroz kratke rečenice, pokrete i govor tela.
 • U toku konstelacije, faciliator postavlja pitanja svakom od učesnika. Na osnovu osećanja i ponašanja učesnika kao i onoga što sam oseća iz informativnog polja, faciliator blago usmerava tok konstelacije ka onome gde ona energetski najjače korespondira sa predstavnikom subjekta i sa ostalim najvažnijim predstavnicima u konstelaciji. Time faciliator izbegava i svoja lična razmišljanja i stavove na zadatu temu. Vodeći se samo informacijama iz informativnog polja (sfere) faciliator dolazi do mesta u prostoru i vremenu kao i do učesnika u ključnom događaju koji se desio, dešava ili će se tek desiti, kao što Prof Gerard’t[11] sa Holandskog univerziteta objašnjava u svom istraživačkom članku pod nazivom „Vreme, strela vremena i kvantna mehanika”[12]. OPronalazak ključnog događaja, njegovi učesnici i njihova osećanja u direktnoj su energetskoj interakciji sa predstavnicima za subjekta i njegov problem.
 • U konstelaciji određenog subjekta su najčešće konfliktne situacije koje energetski uzročno posledično direktno deluju na njegovog predstavnika u polju kao i na predstavnika za njegove probleme ili životne blokade kako ih subjekt definiše.
 • Faciliator prilikom vođenja konstelacije po potrebi uvodi nove predstavnike za nove pozicije u njoj.
 • U Meta konstelaciji konstelator ima određene alate pomoću kojih dovodi konfliktnu situaciju na viši energetski nivo. Time se pravi prostor za energije prihvatanja, praštanja i otpuštanja među učesnicima konfliktne situacije.
 • Na ovaj način faciliator inicira energetske promene sa namerom da one što pre stignu do subjektovog predstavnika i da taj predstavnik dobije kapacitet da ih primi i prihvati.
 • Kada se svaki predstavnik u konstelaciji na svom mestu oseća dobro i kada su im energetski odnosi harmonizovani, dolazi do snažne energetske poruke koja izaziva energetske promene kod predstavnika za subjekta i predstavnika za problem. Te promene su dijametralno suprotne. Predstavnik za subjekta se mnogo bolje oseća i u dobroj je energiji. Kod predstavnika za problem dolazi do pada energije ili do osećaja anksioznosti i napetosti tako da on napušta informativno polje i konstelaciju.
 • Na kraju Meta konstelacije dolazi se do novih energetskih odnosa kroz duboke energetske promene u sistemima koji ih čine i koji su energetski povezani, bez obzira na elemente prostora i vremena. Na ovaj način može se uspešno potražiti uzrok subjektovog problema u nekom od njegovih prošlih života, u paralelnom kosmosu,[13] u kosmosu sa antimaterijom, pa i u segmentima budućnosti koji subjekta očekuju. Kada je to neophodno faciliator može postaviti predstavnike za subjekta u sva tri vremenska segmenta kao što su prošlost, sadašnjost i budućnost. Prema teoretskom fizičaru Karlu Roveliju, vreme je iluzija: naša naivna percepcija njegovog toka ne odgovara fizičkoj stvarnosti.[14]
 • Na kraju Meta konstelacije, faciliator uvodi predstavnika ličnog rada u informativno polje kako bi se susreo i prihvatio podižuće energije kroz predstavnike koji učestvuju u postavljenoj konstelaciji. Uz sugestiju faciliatora, najveću interakciju ostvaruje sa onim predstavnicima koji mu podižu vibraciju i pune ga pozitivnom energijom. Time se konstelacija završava.[15]

Vidi jošУреди

ReferenceУреди

 1. ^ „Службени гласник РC, брoj 119 од 14. Децембра 2007. године - методе и поступци традиционалне медицине, Pristupljeno 21. 12. 2019.”. 
 2. ^ Newton, Dr. Michael. Destiny of Souls (2001 изд.). Publisher Llewellyn Publications. 
 3. ^ Stibal, Vianna. ThetaHealing (Jan. 1 2011 изд.). Hay House Inc. 
 4. ^ Ann Brennan, Barbara. Hands of Light : A Guide to Healing Through the Human Energy Field (01 Nov 1993 изд.). London, United Kingdom: Transworld Publishers Ltd. 
 5. ^ Cartlidge, Edwin. „A quantum take on certainty”. Nature.com. 
 6. ^ Thompson, Avery. „The Logic-Defying Double-Slit Experiment Is Even Weirder Than You Thought”. Popularmechanics.com. 
 7. ^ Ivanović, Grujica. „O multiverzumu i kraju Vasione (Prvi deo)”. Astronomski magazin - časopis za astronomiju i srodne nauke. 
 8. ^ Vaccaro, Joan A. „The quantum theory of time, the block universe, and human experience”. The Royal Society Publishing. 
 9. ^ „Dr. med. Albrecht Mahr”. International Systemic Constellation Conference. 
 10. ^ „Scientific Papers on Morphic Resonance”. Sheldrake.org. 
 11. ^ „Gerard 't Hooft”. Frontiersin.org. 
 12. ^ Hooft, Gerard 't. „Time, the Arrow of Time, and Quantum Mechanics”. Frontiers in Physics. 
 13. ^ Kaku, Mičio. Paralelni svetovi. Heliks. ISBN 978-86-860-5955-0. 
 14. ^ Roveli, Karlo. Poredak vremena (2019. изд.). Laguna. ISBN 978-86-521-3461-8. 
 15. ^ Jones, Garth A. „Resonance Energy Transfer: From Fundamental Theory to Recent Applications”. Frontiers in Physics. 

LiteraturaУреди

 • Helinger, Ten Hevel, Bert, Gabrijela. Priznati ono što jeste (2014. изд.). Laguna. ISBN 978-86-521-1569-3. 
 • Helinger, Weber, Bert, Gunthard. Nevidljivi zakoni ljubavi (2015. изд.). Konstelacija. ISBN 978-953-58614-0-9. 
 • Helinger, Bert. Priče o ljubavi (2011. изд.). ZG Informatika d.o.o., Sesvete. ISBN 978-3-942808-02-6. 
 • Helinger, Bert. Meditacije (2011. изд.). ZG Informatika d.o.o., Sesvete. ISBN 978-3-942808-03-3. 
 • Helinger, Bert. Sreća koja ostaje (2010. изд.). Vlastita naklada autora. ISBN 978-953-56023-0-9. 
 • Helinger, Bert. Nedjeljna razmatranja (2012. изд.). Laguna. ISBN 978-953-57218-1-9. 
 • Newton, Dr. Michael. Putovanje duša (2019. изд.). Harmonija knjige. ISBN 978-86-6035-640-8. 
 • Newton, Dr. Michael. Život između života (2015. изд.). ID Leo commerce, Beograd. ISBN 978-86-7950-341-1. 
 • Newton, Dr. Michael. Sećanja na život posle smrti (2015. изд.). ID Leo commerce, Beograd. ISBN 978-86-7950-314-5. 
 • En Brenan, Barbara. Izranjanje svetlosti (2015. изд.). ID Leo commerce, Beograd. ISBN 978-86-7950-345-9. 
 • En Brenan, Barbara. Isceljivanje jezgrom svetlosti. ID Leo commerce, Beograd. ISBN 978-86-7950-453-1. 
 • Hausner, Stephan. Čak i po cijenu života, Sistemske konstelacije u radu s oboljelima (2008. изд.). Pistacio d.o.o. ISBN 978-953-58497-1-1. 
 • Hausner, Stephan. Čak i po cijenu života, Sistemske konstelacije u radu s oboljelima (2008. изд.). Pistacio d.o.o. ISBN 978-953-58497-1-1. 
 • Franke-Grikš, Marijana. Ti si jedan od nas. 
 • Svab, Dik. Naš mozak to smo mi (2014. изд.). Plato. ISBN 978-86-4470-629-8. 
 • Viljoldo, Dr. Alberto. Ispravljanje prošlosti I isceljivanje budućnosti pomoću vraćanja odvojenih delova duše. 

Spoljašnje vezeУреди