Комутациони уређаји

Комутациони уређаји су посебни уређаји који се користе у телефонским централама. Сваки комутациони уређај садржи одговарајући број улаза и излаза који се галвански могу спојити помоћу комутационих елемената.

ТиповиУреди

Постоје 4 типа комутационих уређаја :

Телефонска релеаУреди

Телефонска релеа (или комутациона релеа) је комутациони уређај који има 1 улаз и 1 излаз. Као елеменат за преспајање улаза са излазом користи се контакт релеа.

Електромеханички бирачУреди

Електромеханички бирач је комутациони уређај који има 1 улаз и М излаза (М > 2). Он омогућ вишеполно проспајање улаза са било којим од М излаза. Он се још назива и комутациони уређај типа 1XM. Он поседује индивидуалне управљачке уређаје помоћу којих обавља преспајање између улаза и излаза. Постоји 2 врсте електромеханичких бирача :

ОбртниУреди

Обртни бирачи се састоје из 3 дела :

  • Контактно поље
  • Обртни део са ручицама
  • Механизам за покретање

Контактно поље је у облику кружног лука и садржи контактне ламеле на које се прикључују излази, а које су распоређене у више редова. Број ламела у једном реду зависи од броја излаза из бирача.

Подизно-обртниУреди

Подизно-обртни бирачи су бирачи са два кретања .

Координатна склопкаУреди

Координатна склопка је комутациони уређај који има А улаза и Т излаза. У овом случају, сваком од А улаза је доступан само део од Т излаза (доступни су му само тачно одређени излази). Ова склопка се користи за израду регистарско-маркерских система. За разлику од електромеханичких бирача овде се преспајање врши помоћу контакта релејног типа на основу притиска које производе котве од говорних електромагнета. Основну конструктивну целину у оквиру координатне склопке чини вертикална јединица названа вертикала. Процес преспајања кроз координатну склопку обавља се у 2 фазе :

1) Активирањем електромагнета хоризонтале чији се број поклапа са бројем комутирајућих излаза.

2) Активирњем електромагнета вертикале на коју је прикључен комутирајући улаз.

Комутациона матрицаУреди

Комутациона матрица је комутациони уређај који садржи А улаза и О излаза. Омогућује проспајање било којег од А улаза са сваким од О излаза. Она се најчешће прави помоћу одговарајућих врста релеа. Ове матрице се користе у полуелектронским системима телефонских централа.


Сваки од наведених типова комутационих уређаја има одговарајућа кола и одговарајући број улаза и излаза.