Растварање — разлика између измена

(.)
 
=== Табела својстава уобичајених растварача ===
Растварачи се групишу у [[nonpolar|неполарне]], поларне [[Polar solvent|апртичне]], и поларне [[Polar solvent|протичне]] раствараче, при чему свака група има већу поларност. [[Pravo svojine|Својства]] растварача која надмашују својства воде су приказана задебљаним фонтом.
The solvents are grouped into [[nonpolar]], polar [[aprotic]], and polar [[protic]] solvents, with each group ordered by increasing polarity. The [[Property|properties]] of solvents which exceed those of water are bolded.
 
<!-- Here is a table of data; skip past it to edit the text. -->
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin:auto; text-align:center;" class="wikitable"
|-
! Растварач
! Solvent
! [[Хемијска формула]]
! [[Chemical formula]]
! [[BoilingТачка pointкључања]]<ref name=boil>[http://www.xydatasource.com/xy-showdatasetpage.php?datasetcode=9724855&dsid=1138&searchtext=solvent Solvent Properties – Boiling Point] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110614130546/http://www.xydatasource.com/xy-showdatasetpage.php?datasetcode=9724855&dsid=1138&searchtext=solvent |date=14 June 2011 }}. Xydatasource.com. Retrieved on 26 January 2013.</ref><br/>(°-{C}-)
! [[DielectricДиелектрична constantконстанта]]<ref>[http://macro.lsu.edu/HowTo/solvents/Dielectric%20Constant%20.htm Dielectric Constant] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100704013154/http://macro.lsu.edu/HowTo/solvents/Dielectric%20Constant%20.htm |date=4 July 2010 }}. Macro.lsu.edu. Retrieved on 26 January 2013.</ref>
! [[DensityГустина]]<br/>(-{g/mL}-)
! [[Molecular dipole moment|DipoleДиполни momentмоменат]]<br/>([[Debye|-{D}-]])
<!-- ### Non-polar solvents ### -->
|- style="background:#ddd;height: 50px;vertical-align:top"
! colspan="6"|
 
==== [[Nonpolar|Неполарни]] solventsрастварачи ====
|- style="background:#ddd;"
| [[PentaneПентан]]
| -{CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>}-
| 36
| 1.,84
| 0.,626
| 0.,00
|- style="background:#ddd;"
| [[CyclopentaneЦиклопентан]]
| [[File:Cyclopentane 200.svg|100px]]<br/>-{C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>}-
| 40
| 1.,97
| 0.,751
| 0.,00
|- style="background:#ddd;"
| [[HexaneХексан]]
| -{CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>}-
| 69
| 1.,88
| 0.,655
| 0.,00
|- style="background:#ddd;"
| [[CyclohexaneЦиклохексан]]
| [[File:Cyclohexane-2D-skeletal.svg|90px]]<br/>-{C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>}-
| 81
| 2.,02
| 0.,779
| 0.,00
|- style="background:#ddd;"
| [[BenzeneБензен]]
| [[File:Benzene 200.svg|90px]]<br/>-{C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>}-
| 80
| 2.,3
| 0.,879
| 0.,00
|- style="background:#ddd;"
| [[TolueneТолуен]]
| -{C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-CH<sub>3</sub>}-
| '''111'''
| 2.,38
| 0.,867
| 0.,36
|- style="background:#ddd;"
| [[1,4-DioxaneДиоксан]]
| [[File:1-4-Dioxane.svg|100px]]<br/>-{C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub>}-
| '''101'''
| 2.,3
| '''1.,033'''
| 0.,45
|- style="background:#ddd;"
| [[ChloroformХлороформ]]
| -{CHCl}-<sub>3</sub>
| 61
| 4.,81
| '''1.,498'''
| 1.,04
|- style="background:#ddd;"
| [[DiethylДиетил etherетар]]
| -{CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>}-
| 35
| 4.,3
| 0.,713
| 1.,15
|- style="background:#ddd;"
| [[DichloromethaneДихлорометан]] (-{DCM}-)
| -{CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>}-
| 40
| 9.,1
| '''1.,3266'''
| 1.,60
|- style="background:#ddd;"
<!-- ### Polar aprotic solvents ### -->
==== [[Chemical polarity|Поларни]] [[Polar solvent|апротични]] растварачи ====
|- style="background:#fcf;"
| [[TetrahydrofuranТетрахидрофуран]] (-{THF}-)
| [[File:Tetrahydrofuran.svg|100px]]<br/>-{C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O}-
| 66
| 7.,5
| 0.,886
| 1.,75
|- style="background:#fcf;"
| [[EthylЕтил acetateацетат]]
| [[File:Essigsäureethylester.svg]]<br/>-{CH<sub>3</sub>-C(=O)-O-CH<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub>}-
| 77
| 6.,02
| 0.,894
| 1.,78
|- style="background:#fcf;"
| [[AcetoneАцетон]]
| [[File:Acetone-2D-skeletal.svg|90px]]<br/>-{CH<sub>3</sub>-C(=O)-CH<sub>3</sub>}-
| 56
| 21
| 0.,786
| '''2.,88'''
|- style="background:#fcf;"
| [[DimethylformamideДиметилформамид]] (-{DMF}-)
| [[File:Dimethylformamide.svg|100px]]<br/>-{H-C(=O)N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>}-
| '''153'''
| 38
| 0.,944
| '''3.,82'''
|- style="background:#fcf;"
| [[AcetonitrileАцетонитрил]] (-{MeCN}-)
| -{CH<sub>3</sub>-C≡N}-
| 82
| 37.,5
| 0.,786
| '''3.,92'''
|- style="background:#fcf;"
| [[DimethylДиметил sulfoxideсулфоксид]] (-{DMSO}-)
| [[File:Dimethylsulfoxid.svg]]<br/>-{CH<sub>3</sub>-S(=O)-CH<sub>3</sub>}-
| '''189'''
| 46.,7
| '''1.,092'''
| '''3.,96'''
|- style="background:#fcf;"
| [[NitromethaneНитрометан]]
| -{CH<sub>3</sub>-NO<sub>2</sub>}-
| '''100–103'''
| 35.,87
| '''1.,1371'''
| '''3.,56'''
|- style="background:#fcf;"
| [[Пропилен карбонат]]
| [[Propylene carbonate]]
| -{C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O<sub>3</sub>}-
| '''240'''
| 64.,0
| '''1.,205'''
| '''4.,9'''
<!-- ### Polar protic solvents ### -->
|- style="background:#fcc;height: 50px;vertical-align:top"
==== Поларни [[Polar solvent|протични]] растварачи ====
|- style="background:#fcc;"
| [[Мравља киселина]]
| [[Formic acid]]
| [[File:Formic acid.svg|100px]]<br/>-{H-C(=O)OH}-
| '''101'''
| 58
| '''1.,21'''
| 1.,41
|- style="background:#fcc;"
| [[n-Butanol|-{''n''}--ButanolБутанол]]
| -{CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OH}-
| '''118'''
| 18
| 0.,810
| 1.,63
|- style="background:#fcc;"
| [[IsopropylИзопропил alcoholалкохол]] (-{IPA}-)
| [[File:2-Propanol2.svg|100px]]<br/>-{CH<sub>3</sub>-CH(-OH)-CH<sub>3</sub>}-
| 82
| 18
| 0.,785
| 1.,66
|- style="background:#fcc;"
| [[1-Propanol|-{''n''}--PropanolПропанол]]
| -{CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OH}-
| 97
| 20
| 0.,803
| 1.,68
|- style="background:#fcc;"
| [[EthanolЕтанол]]
| -{CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OH}-
| 79
| 24.,55
| 0.,789
| 1.,69
|- style="background:#fcc;"
| [[MethanolМетанол]]
| -{CH<sub>3</sub>OH}-
| 65
| 33
| 0.,791
| 1.,70
|- style="background:#fcc;"
| [[Сирћетна киселина]]
| [[Acetic acid]]
| [[File:Essigsäure - Acetic acid.svg|100px]]<br/>-{CH<sub>3</sub>-C(=O)OH}-
| '''118'''
| 6.,2
| '''1.,049'''
| 1.,74
|- style="background:#fcc;"
| [[Water (molecule)|WaterВода]]
| [[File:Wasser Strukturformel V1.svg|75px]]<br/>-{H-O-H}-
| 100
| 80
| 1.,000
| 1.,85
|}
 
 
=== Вредности параметра Хансенове растворљивости ===
 
The Hansen solubility parameter values<ref name=hansen/><ref name=hansen2/> are based on [[Van der Waals forces|dispersion bonds]] (δD), [[polar bonds]] (δP) and [[hydrogen bonds]] (δH). These contain information about the inter-molecular interactions with other solvents and also with polymers, pigments, nanoparticles, etc. This allows for rational formulations knowing, for example, that there is a good HSP match between a solvent and a polymer. Rational substitutions can also be made for "good" solvents (effective at dissolving the solute) that are "bad" (expensive or hazardous to health or the environment). The following table shows that the intuitions from "non-polar", "polar aprotic" and "polar protic" are put numerically – the "polar" molecules have higher levels of δP and the protic solvents have higher levels of δH. Because numerical values are used, comparisons can be made rationally by comparing numbers. For example, acetonitrile is much more polar than acetone but exhibits slightly less hydrogen bonding.
Вредности Хансеновог параметра растворљивости<ref name=hansen/><ref name=hansen2/> заснивају се на [[Van der Waals forces|дисперзионим везама]] (-{δD}-), [[Hemijska polarnost|поларним везама]] (-{δP}-) и [[hydrogen bonds|водоничним везама]] (-{δH}-). Оне садрже информације о међумолекуларним интеракцијама са другим растварачима, као и са полимерима, пигментима, наночестицама, итд. То омогућава рационалне формулације знајући, на пример, да постоји добро подударање између растварача и полимера. Рационалне супституције могу се правити тако да се користе „добри” раствараче (ефикасни у растварању растворка) уместо „лоших” (скупих или опасних по здравље или животну средину). Следећа табела показује да је интуитивно поимање „неполарног”, „поларног апротичног” и „поларног протичног” изражено нумерички - „поларни” молекули имају виши ниво -{δP}-, а протични растварачи имају виши ниво -{δH}-. Пошто се користе нумеричке вредности, поређење се може рационално вршити упоређивањем бројевима. На пример, ацетонитрил је много поларнији од ацетона, али показује нешто слабије водонично везивање.
 
<!-- Here is a table of data; skip past it to edit the text. -->
|-
! Растварач
! [[Хемијска формула]]
! [[Chemical formula]]
! -{δD}- дисперција
! δD Dispersion
! -{δP}- Polarполарност
! -{δH}- водонично везивање
! δH Hydrogen bonding
<!-- ### Non-polar solvents ### -->
|- style="background:#ddd;height: 50px;vertical-align:top"
==== Неполарни растварачи ====
|- style="background:#ddd;"
| [[n-Hexane|-{n}--Хексан]]
| -{CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>}-
| 14.,9
| 0.,0
| 0.,0
|- style="background:#ddd;"
| [[BenzeneБензен]]
| -{C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>}-
| 18.,4
| 0.,0
| 2.,0
|- style="background:#ddd;"
| [[TolueneТолуен]]
| -{C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-CH<sub>3</sub>}-
| 18.,0
| 1.,4
| 2.,0
|- style="background:#ddd;"
| [[DiethylДиетил etherетар]]
| -{CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>}-
| 14.,5
| 2.,9
| 4.,6
|- style="background:#ddd;"
| [[ChloroformХлороформ]]
| -{CHCl}-<sub>3</sub>
| 17.,8
| 3.,1
| 5.,7
|- style="background:#ddd;"
| [[1,4-DioxaneДиоксан]]
| -{<u>/-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-O-\</u>}-
| 17.,5
| 1.,8
| 9.,0
|- style="background:#fcf;height: 50px;vertical-align:top"<!-- ### Polar aprotic solvents ### -->
! colspan="5"|
==== Поларни апротични растварачи ====
|- style="background:#fcf;"
| [[EthylЕтил acetateацетат]]
| -{CH<sub>3</sub>-C(=O)-O-CH<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub>}-
| 15.,8
| 5.,3
| 7.,2
|- style="background:#fcf;"
| [[TetrahydrofuranТетрахидрофуран]] (-{THF}-)
| -{<u>/-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-\</u>}-
| 16.,8
| 5.,7
| 8.,0
|- style="background:#fcf;"
| [[Дихлорометан]]
| [[Dichloromethane]]
| -{CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>}-
| 17.,0
| 7.,3
| 7.,1
|- style="background:#fcf;"
| [[AcetoneАцетон]]
| -{CH<sub>3</sub>-C(=O)-CH<sub>3</sub>}-
| 15.,5
| 10.,4
| 7.,0
|- style="background:#fcf;"
| [[AcetonitrileАцетонитрил]] (-{MeCN}-)
| -{CH<sub>3</sub>-C≡N}-
| 15.,3
| 18.,0
| 6.,1
|- style="background:#fcf;"
| [[DimethylformamideДиметилформамид]] (-{DMF}-)
| -{H-C(=O)N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>}-
| 17.,4
| 13.,7
| 11.,3
|- style="background:#fcf;"
| [[DimethylДиметил sulfoxideсулфоксид]] (-{DMSO}-)
| -{CH<sub>3</sub>-S(=O)-CH<sub>3</sub>}-
| 18.,4
| 16.,4
| 10.,2
<!-- ### Polar protic solvents ### -->
|- style="background:#fcc;height: 50px;vertical-align:top"
==== Поларни протични растварачи ====
|- style="background:#fcc;"
| [[Сирћетна киселина]]
| [[Acetic acid]]
| -{CH<sub>3</sub>-C(=O)OH}-
| 14.,5
| 8.,0
| 13.,5
|- style="background:#fcc;"
| [[n-Butanol|-{''n''}--ButanolБутанол]]
| -{CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OH}-
| 16.,0
| 5.,7
| 15.,8
|- style="background:#fcc;"
| [[IsopropanolИзопропанол]]
| -{CH<sub>3</sub>-CH(-OH)-CH<sub>3</sub>}-
| 15.,8
| 6.,1
| 16.,4
|- style="background:#fcc;"
| [[1-Propanol|-{''n''}--PropanolПропанол]]
| -{CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OH}-
| 16.,0
| 6.,8
| 17.,4
|- style="background:#fcc;"
| [[EthanolЕтанол]]
| -{CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OH}-
| 15.,8
| 8.,8
| 19.,4
|- style="background:#fcc;"
| [[MethanolМетанол]]
| -{CH<sub>3</sub>OH}-
| 14.,7
| 12.,3
| 22.,3
|- style="background:#fcc;"
| [[Мравља киселина]]
| [[Formic acid]]
| -{H-C(=O)OH}-
| 14.,6
| 10.,0
| 14.,0
|- style="background:#fcc;"
| [[Water (molecule)|WaterВода]]
| -{H-O-H}-
| 15.,5
| 16.,0
| 42.,3
|-
|}
 
If,Ако forје environmentalради orзаштите otherживотне reasons,средине aили solventнеког orдругог solventразлога blendнеопходно isда requiredсе toрастварач replaceили anotherмешавина ofрастварача equivalentзамени solvency,другим theеквивалентним substitutionрастварачем, canзамена beсе madeможе onизвршити theна basisоснову of theњихових [[Hansen solubility parametersparameter|Хансенових]] ofпараметара eachрастворљивости. The values forВредности mixturesза areсмеше takenсе asузимају theкао [[weightedWeighted averagearithmetic mean|пондерисани]]s ofпросеци theвредности valuesчистих for the neat solventsрастварача. ThisТо canсе beможе calculatedизрачунати byприступом [[trial-and-error|пробе и грешке]], aпомоћу spreadsheetтабеле ofвредности values, orили -{HSP}- softwareсофтвера.<ref name=hansen>{{cite book | vauthors = Abbott S, Hansen CM | title = Hansen solubility parameters in practice. | publisher = Hansen-Solubility | date = 2008 | isbn = 978-0-9551220-2-6 | url = https://books.google.com/books?id=efMbTvlfc8wC&printsec=frontcover#v=onepage&q=&f=false }}</ref><ref name=hansen2>{{cite book | vauthors = Hansen CM | title = Hansen solubility parameters: a user's handbook. | publisher = CRC press | date = January 2002 | isbn = 978-0-8493-7248-3 | url = https://books.google.com/books?id=gprF31cvT2oC&printsec=frontcover }}</ref> AМешавина 1:1 mixture of [[tolueneтолуен]]а andи [[1,4 dioxane|1,4 диоксана]] hasима вредности -{δD}-, -{δP}- andи -{δH}- values ofод 17.,8, 1.,6 andи 5.,5, comparableкоје toсу thoseупоредиве ofса вредностима [[chloroformхлороформ]]а atод 17.,8, 3.,1 andи 5.,7 respectivelyреспективно. BecauseЗбог ofопасности theпо healthздравље hazardsповезане associatedса withупотребом toluene itselfтолуена, otherдруге mixturesсмеше ofрастварача solventsсе mayмогу beнаћи foundпомоћу using a fullпуног [[Hansen solubility parameter|-{HSP}-]] datasetсета података.
 
== Види још ==