Стратегија просторног развоја Србије

Стратегија просторног развоја Републике Србије дефинише оријентацију Републике Србије у области планирања и уређења простора. Стратегијом се за делове територије Републике Србије дефинише имплементација државне политике планирања и уређења простора у зависности од регионалних и локалних географских услова и развојних могућности. Стратегија садржи циљеве просторног планирања и развоја Србије, основе за усмеравање и усклађивање просторног развоја, организацију простора, развојне приоритете и територијалне целине заједничких просторних и развојних обележја за које ће се доносити просторни планови. Стратегијом се посебно дефинишу питања, области и модалитети трансграничне и међународне сарадње у области просторног планирања и развоја.

Садржај стратегијеУреди

Стратегија садржи нарочито локализацију јавних објеката и мрежа од националног значаја у складу са циљевима просторног развоја, као и политике и режиме заштите природних и култирних вредности, објеката и предела; посебно однос подручја града Београда у односу на територију Републике Србије, као и политику развоја периферних, мање развијених или деградираних подручја, у циљу постизања географске, историјске, културне, економске и социјалне повезаности. Стратегија се заснива на уравнотеженом развоју, комплементарности руралних и урбаних подручја и коришћењу просторних потенцијала, кроз активну међурегионалну и међуопштинску сарадњу и учешће локалних субјеката у планирању и уређењу простора.

Стратегија садржи текстуални део и графички приказ. Графички приказ Стратегије јесте синтезна карта у размери 1:300 000.

Израда стратегијеУреди

Израда Стратегије просторног развоја дефинисана је Законом о планирању и изградњи из 2003. године и представља основу за израду Просторног плана Републике Србије. Припреме за израду Стретегије просторног развоја Републике Србије су почеле 2007. године. Током 2008. године израђен је Програм за израду Стратегије просторног развоја Србије на основу ког је Влада Србије донела одлуку о изради стратегије у децембру 2008. године. Предлог Стретегије републике Србије за период до 2020. године са стратешким приоритетима до 2013. године сачињен је у јулу 2009. године.

Спољашње везеУреди