Урбанистички план

Урбанистички план је документ којим се усмерава и регулише организација простора у насељима.

Графичка шема Детаљног урбанистичког плана насеља (урбано подручје А) поред аеродрома града Скопља, Северна Македонија

Основни принципи урбанистичког планирања су:

 • просотрна организација насеља којом се остварују квалитетнији услови живота
 • очување и унапређење традиције градитељства и створених вредности насеља
 • допуна постојећих и стварање нових урбаних вредности
 • обнова и реконструкција историјских и амбијенталних целина
 • очување земљишта погодног за пољопривреду, природних вредности и животне средине тог насеља, суседног насеља и региона
 • усклађеност изградње инфраструктуре и грађевинског земљишта које опслужује

Три врсте урбанистичких планова су:

 • генерални урбанистички план (ГУП) – даје стратешке правце развоја за насеља са статусом града, од 2009. године у Србији ова врста урбанистичких планова не спроводи се директно
 • план генералне регулације (ПГР) – одређује намену земљишта и елементе регулације за урбана и већа рурална насеља или туристичке комплексе, спроводи се директно
 • план детаљне регулације (ПДР) – одређује намену земљишта и елементе регулације за специфичне делове насеља или грађевинског подручја, спроводи се директно

Урбанистички планови са директним сповођењем садрже поделу одређеног насеља на зоне за које се одређују правила уређења и грађења унутар зоне. Урбанистички планови који се спроводе директно представљају основ за издавање локацијских услова на основу којих се добија грађевинска дозвола.

Правила уређења одређују: постројења, објекте и мреже инфраструктуре и услове за прикључење нових објеката, посебне захтеве, услове и прописе за издавање одобрења за изградњу, амбијнталне целине од културно-историјског или урбанистичког значаја, локације прописане за даљу планску разраду, заштиту животне средине, основне мере безбодности људи од непгодоа, пожара итд.

Правила грађења одређују: врсту и намену објеката који се могу градити, положај објеката који треба да се граде, дозвољену спратност, међусобну удаљеност и изглед објеката, услове и начин приступа грађевинској парцели и простор за паркирање возила, услове заштите суседних објеката, обнову и реконструкцију објеката итд.

Урбанистички планови садрже карте на којима је представљена подела на зоне и представљено је постојеће и планирано стање простора према различитим наменама. Размера у којој се раде карте је ситнија за опште урбанистичке планове (до 1:20 000), а крупнија за регулационе планове (1:500 – 1:5000).

Спољашње везе уреди

 • Генерални план Београда [1]
 • Генерални план Крагујевца [2] Архивирано на сајту Wayback Machine (19. август 2010)
 • Регулациони планови у Београду [3]
 • Регулациони планови у Крагујевцу [4]