Akcionar je pojedinac ili institucija (uključujući korporaciju) koja legalno poseduje jednu ili više akcija u javnoj ili privatnoj korporaciji. Akcionari mogu biti nazvani kao članovi preduzeće. Pravno, osoba-pojedinac nije akcionar u korporaciji sve dok njegovo ime i drugi podaci ne budu upisani u registar akcionara. [1]

Akcionari korporacije su pravno odvojeni od same korporacije. Obično nisu odgovorni za dugove korporacije; a odgovornost akcionara za dugove kompanije se smatra ograničenom za neplaćenu cenu akcija, osim ako akcionar nije ponudio garancije.

OpisУреди

Akcionarima se dodeljuju posebne povlastice u zavisnosti od vrste akcija. Upravni odbor korporacije generalno upravlja korporacijom u korist akcionara.

U skladu sa važećim zakonima i propisima korporacije, druga prava akcionara mogu uključivati:

  • Pravo prodaje njihovih akcija.
  • Pravo na glasanje za izbor direktora koje imenuje odbor direktora.
  • Pravo na nominaciju direktora (mada je to u praksi veoma teško zbog zaštite manjinskog dela akcionara) i predlaganje odluke akcionara.
  • Pravo na dividende ako su deklarisane.
  • Pravo na kupovinu novih akcija koje je izdala kompanija.
  • Pravo na izbor sredstava koja ostaju nakon likvidacije.

Neki akcionari se smatraju da predstavljaju podgrupu finansijski zainteresovanih strana, koja može obuhvatiti svakoga ko ima direktan ili indirektan interes u poslovnom subjektu/entitetu. Na primer, zaposleni, dobavljači, kupci, zajednica i dr. obično se smatraju zainteresovanim stranama jer doprinose vrednosti i / ili na koje utiče korporacija.

Akcionari su možda stekli svoje akcije na primarnom tržištu tako što su se pretplatili na IPOs (Inicijalne javne ponude) i na taj način obezbedili kapital kompanijama. Međutim, velika većina akcionara stekla je svoje akcije na sekundarnom tržištu i nije direktno obezbedila nikakav kapital korporaciji.

ReferenceУреди