Zaštitnik imovinskopravnih interesa Crne Gore

Zaštitnik imovinskopravnih interesa Crne Gore je državni organ kojem je povjereno obavljanje pravobranilačke funkcije Crne Gore.

Grb Crne Gore

Nadležnosti уреди

Zaštitnik imovinskopravnih interesa Crne Gore, prema Zakonu o državnoj imovni, obavlja sljedeće poslove:

  • pred sudovima i drugim državnim organima zastupa, u svojstvu zakonskog zastupnika pravnog lica, Crnu Goru, njene organe i javne službe čiji je osnivač država, a nemaju svojstvo pravnog lica;
  • u slučajevima u kojima to priroda spora dopušta, prije pokretanja parnice ili drugog postupka preduzima potrebne mjere radi sporazumnog rješavanja spornog odnosa;
  • daje organima čija imovinska prava i interese zastupa, na njihov zahtjev, pravna mišljenja u vezi sa zaključivanjem imovinskopravnih ugovora i pravna mišljenja o drugim imovinskopravnim pitanjima.

Određene nadležnosti zaštitnika imovinskopravnih interesa Crne Gore mogu biti uređene i drugim propisima.

Organizacija уреди

Funkciju ovog državnog organa obavlja državni funkcioner — zaštitnik imovinskopravnih interesa Crne Gore, kojeg imenuje i razrješava Vlada Crne Gore na prijedlog ministra finansija, sa mandatom od pet godina. Zaštitnik ima jednog ili više zamjenika, koje imenuje i razrješava Vlada na prijedlog zaštitnika, sa mandatom od pet godina. Za zaštitnika, odnosno zamjenika zaštitnika može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova za rad u organima državne uprave, ima završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit i najmanje osam godina rada u struci.

Nadzor nad radom zaštitnika imovinskopravnih interesa vrši Ministarstvo finansija.

Sedište ovog organa je u Podgorici, Ul. Jovana Tomaševića bb (Stara zgrada Vlade).

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa nadležnost ostvaruje na teritoriji Crne Gore kao jedinstven organ — bez podjele nadležnosti po mjesnom ili stvarnom principu, pa funkcionisanje kroz organizacione forme: Kancelarija u Podgorici, Kancelarija u Bijelom Polju i Kancelarija u Kotoru, predstavlja rješenje koje omogućava postupanje pred svim sudovima i organima uprave. Odlukom Vlade određeno je da zaštitnik ima 10 zamjenika, od kojih po 2 u kancelarijama u Bijelom Polju i Kotoru i 6 u Kancelariji u Podgorici. U Kancelariji u Podgorici se, osim zastupanja pred sudovima u Podgorici, Nikšiću, Danilovgradu i Cetinju, odnosno organima uprave na područjima ovih sudova, koordinira i prati rad kancelarija u Bijelom Polju i Kotoru, čime se postiže istovjetno postupanje u istovrsnim postupcima. Osim toga, Kancelarija u Podgorici daje pravna mišljenja o ugovorima i drugim pitanjima u vezi sa upravljanjem, korišćenjem i raspolaganjem državnom imovinom.

Za vršenje stručnih i administrativnih poslova zaštitnik obrazuje stručnu službu.

Funkciju zaštitnika imovinskopravnih interesa Crne Gore od 2015. godine obavlja Dragana Đuranović.

Raniji zaštitnici imovinskopravnih interesa Crne Gore уреди

Mirjana Milić - 2009-2014

Pre uspostavljanja institucije Zaštitnika imovinskopravnih interesa Crne Gore, pravobranilačku funkciju u Crnoj Gori obavljalo je od 1992. godine Državno tužilaštvo, a prije toga Republičko javno pravobranilaštvo.

Vidi još уреди

Izvori уреди

  • Zakon o državnoj imovini (Službeni list CG, broj 21/2009)