Термотехника

Термотехника је део енергетског машинства који проучава конструкцију, управљање, постављање и одржавање уређаја за грејање, хлађење, вентилацију, климатизацију и њихове елементе, као што су пумпе, вентилатори, компресори, размењивачи топлоте, цевоводи итд.

Предмет изучавањаУреди

Изучавају се најразличитије примене термотехничких састава као што су нпр. грејање стамбених зграда, грејање и вентилација индустријских објеката, климатизација рачунарских инсталација или болница, хлађење те смрзавање у хладњачама и сл. При томе се нарочита пажња посвећује рационалном коришћењу енергије уз употребу обновљивих извора, гдје је то могуће.

Термотехничка постројењаУреди

Термотехничка постројења одржавају у заданим просторима микроклиматске услове примерене намени тих простора независно од метеоролошких прилика. Она су општеприсутна у савременом окружењу, а с порастом стандарда и технолошког развоја њихова примена постаје све учесталија.