Akcept predstavlja izjavu lica na koje se vuče mjenica, da će u roku dospeća mjenice na naplatu isplatiti mjenični dug u cjelini ili djelimično. Ime akceptanta (lica koje isplaćuje mjenični dug) se nalazi na licu mjenice. Prije same naplate mjeničnog duga imalac mjenice podnosi je akceptantu na akceptiranje, tj. potrebno je da akceptant na licu mjenice napiše „prihvatam“ ili „priznajem“ i da se potpiše. Ovo je bitno zato što, nerijetko, mjenicu izdaje jedan pravni subjekat, a drugi pravni subjekat izmiruje obavezu iz te mjenice.