Ekvidistanca je vertikalno rastojanje između dve susedne osnovne izohipse. Za jednu kartu, ekvidistanca je konstantna vrednost.

Odnos ekvidistance (E,crveno) i intervala (i,plavo)

Vrednost ekvidistance zavisi od tipa terena koji je prikazan kartom. Ako je teren ravničarski, sa malim rasponom visina, ekvidistanca će biti manja, kako bi se što bolje prikazao izgled reljefa. Sa druge strane, ako je teren brdovit i sa velikim rasponom visina, vrednost ekvidistance biće veća, da karta ne bi bila opterećena.

Takođe, vrednost ekvidistance zavisi i od razmere karte. Na kartama krupnije razmere (onim koje prikazuju manje površi terena), vrednost ekvidistance biće manja, jer je na malim terenima raspon visina obično mali. Međutim, na kartama sitne razmere, koje prikazuju velike površi Zemlje, ekvidistanca mora imati veću vrednost, kako karta ne bi bila opterećena izohipsama.

Na dijagramu pored je jasno prikazan odnos vertikalne ekvidistance (visinskog rastojanja između izohipsa) i horizontalnog rastojanja. Sa ovog dijagrama je uočljivo da ekvidistanca (E) i horizontalno rastojanje (i) nemaju konstanti odnos veličina, to jest, da na kartama sa izohipsama E/i ≠ const, osim u teoretskom slučaju da se radi o karti terena sa konstantnim nagibom. Tek tada bi odnos datih veličina bio konstantan. O drugom teoreteskom slučaju, to jeste karti savršenog ravnog terena ne bi moguće bilo ni govoriti o izohipsama, jer tada bi visinska jednačina čitavog terena glasila H = const.

Vidi još uredi

Literatura uredi

  • Marković M., Pavlović R., Čupković T. 2003. Geomorfologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva