Električna rezonanca

Električna rezonanca ili električna rezonancija nastupa u električnom kolu kada je pri određenoj učestanosti električna impedansa između ulaza i izlaza najmanja odnosno kada je prenos energije najveći.

Električna kola koja su sa namerom napravljena za ostvarivanje električne rezonance nazivaju se oscilatornim kolima. Najprostije oscilatorno kolo se sastoji od kalema i kondenzatora. Rezonanca u rednom oscilatornom kolu, koje se sastoji od kondenzatora, kalema i otpornika vezanih u red, nastupa kada je zadovoljen uslov da je impedansa kola čisto omska otpornost:

X = 1/2πfL - 1/2πfC = 0,

gde je: X - impedansa u kolu, L - induktivnost kalema, C - kapacitivnost kondenzatora, f - rezonantna frekvencija.