Kastodi banka je banka koja trguje hartijama od vrednosti u svoje ime za račun klijenta. Na taj način se banka pojavljuje na Berzi dok ime pravog vlasnika akcije ostaje skriveno.

Banka preuzima brigu o hartijama od vrednosti kako privatnih i pravnih lica ali i osiguravajućih kuća, privatnih i penzionih fondova.

Podatke iz evidencije o hartijama od vrednosti i imena klijenata Banka čuva kao poslovnu tajnu.

Prve dozvole za obavljanje kastodi poslova pojedine banke u Srbiji su u novije vreme dobile početkom 2007. godine od Komisije za hartije od vrednosti