Katastar je zbir podataka o zemljištu koji se koriste za statističke, ekonomske i druge svrhe, za izradu zemljišnih knjiga i kao osnova za oporezivanje stanovnika. Kada se kaže katastar, najčešće se misli na katastar nepokretnosti. Katastar nepokretnosti je javna knjiga koja sadrži evidenciju o nepokretnostima i pravima nad njima. Izrada katastra se smatra bitnim poslom od opšteg interesa. Na osnovu katastra je moguće u zemljišnim knjigama ubeležiti pravo vlasništva nad zemljištem.

Katastar

Katastarski radovi obuhvataju:

  • premer zemljišta
  • klasiranje zemljišta
  • izrada katastarskog operata
  • izlaganje katastarskog operata
  • održavanje katastra
  • reviziju katastra

Osim zemljišta, moguće je i neke druge aktivnosti ili objekte referencirati geografski i vlasnički, te se onda nazovu katastrima. Tako postoji katastar industrijskih postrojenja, katastar zgrada, katastar voda, katastar podzemnih voda, šumski katastar i drugi.

U poslednje vreme je novim tehnologijama omogućeno da pojam katastra bude primenjen na širu oblast ljudskih delatnosti. Tako se pominju katastar vinograda, katastar otpadnih voda ili katastar zagađivača.

Literatura uredi

Spoljašnje veze uredi

  • [1] Sektor za katastar nepokretnosti, Republički geodetski zavod