Metastabilno stanje

Metastabilnost ili metastabilno stanje je forma stabilnosti. Kada je jedno stanje stabilno u odnosu na relativno male promene varijabli koje ga definišu, dok je nestabilno u odnosu na bilo koju njihovu veću promenu. „Najslabija“ forma metastabilnosti je labilnost. Stanje kod koga sistem gubi stabilnost već pri infinitezimalnoj (najmanjoj mogućoj vrednosti) promeni funkcija stanja (varijabli koje definišu stanje sistema).

Sisterm u metastabilnom stanju (crvena boja): Metastabilno stanje (crvena boja) je u odnosu na male promene funkcija stanja je stabilno, dok pri većim promenama funkcija stanja prelazi u stabilno stanje (tirkizno plava boja). Stanje označeno zelenom bojom je Labilno stanje.

Zanimljivo je naglasiti da su mnogi korisni matrijali, koje ekstenzivno koristimo, zapravo se nalaze u metastbilnom stanju. Dijamant je na primer metastabilna modifikacija ugljenika dok je termodinamički stabina modifikacija grafit. Čelik je na primer metastabilna legura železa (Fe) i cementita - karbida železa (Fe3C). Fazni dijagram koji se koristi kao polazna osnova pri proizvodnji i preradi čelika, nije ravnotežni fazni dijagram Fe-C, već njegova metastabilna verzija Fe-Fe3C.