Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture

установа културе која се налази у Петроварадину
Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture
Vrsta Ustanova kulture
Osnovana: 1951.
Sedište: Štrosmajerova 22
Petrovaradin  Srbija
Direktor: Saša Martinović
Veb prezentacija Zvanična prezentacija

Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture je ustanova kulture nadležna za delatnost zaštite kulturnih dobara na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Osnovan je januara 1951. godine rešenjem Glavnog izvršnog odbora Narodne skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine kao Zavod za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture Autonomne Pokrajine Vojvodine u Novom Sadu. Prava i dužnosti osnivača Zavoda vrši Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Delatnost Zavoda Uredi

Delatnosti Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenike kulture su sledeći:

 • Istraživanje i evidentiranje nepokretnih dobara koja uživaju prethodnu zaštitu Zakona;
 • Predlaganje utvrđivanjanepokretnih kulturnih dobara;
 • Vođenje registra o nepokretnim kulturnim dobrima i čuvanje dokumentacije o kulturnim dobrima;
 • Pružanje stručne pomoći na čuvanju i održavanju nepokretnih kulturnih dobara sopstvenicima i korisnicima tih dobara;
 • Staranje o korišćenju nepokretnih kulturnih dobara u svrhe određene zakonom o kulturnim dobrima;
 • Predlaganje i praćenje sprovođenja mera zaštite nepokretnih kulturnih dobara;
 • Prikupljanje, sređivanje, čuvanje, održavanje i korišćenje pokretnih kulturnih dobara koja se nalaze u nepokretnim kulturnim dobrima;
 • Sprovođenje mera tehničke i fizičke zaštite kulturnih dobara;
 • Izdavanje publikacija o kulturnim dobrima i o rezultatima rada na njihovoj zaštiti;
 • Izlaganje kulturnih dobara, organizovanje predavanja i drugih prigodnih oblika kulturno-obrazovne delatnosti;
 • Proučavanje nepokretnih kulturnih dobra i izrada studija, elaborata i projekata sa odgovarajućom dokumentacijom radi najcelishodnije zaštite i korišćenja određenog nepokretnog kulturnog dobra;
 • Učestvovanje u postupku pripremanja prostornih i urbanističkih planova dostavljanjem raspoloživih podataka i uslova za zaštitu i korišćenje nepokretnih kulturnih dobara, i u razmatranju predloga prostornih i urbanističkih planova;
 • Objavljivanje građe o preduzetim radovima na nepokretnim kulturnim dobrima;
 • Ostvarivanje uvida u sprovođenje mera zaštite i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara;
 • Utvrđivanje uslova za preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova, i davanje saglasnosti na projekte i dokumentaciju za izvođenje radova na nepokretnim kulturnim dobrima i dobrima koja uživaju prethodnu zaštitu, u skladu sa Zakonom;
 • Izrada projekata za izvođenje mera tehničke zaštite i druge radove, i izvođenje radova na nepokretnim kulturnim dobrima, u skladu sa Zakonom;
 • Arheološka istraživanja, iskopavanja i kontrola zemljanih radova;
 • Izdavanje rešenja, odobrenja i drugih upravnih akata o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti;
 • Obrazovanje i vođenje kompjutersko-informacionog centra nepokretnih kulturnih dobara po vrstama;
 • Staranje o jedinstvenoj primeni međunarodnih konvencija i drugih međunarodnih akata na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
 • Davanje mišljenja o nacrtima prostornih i urbanističkih planova;
 • Predlaganje strategije zaštite, opštih smernica i priporiteta zaštite nepokretnih kulturnih dobara u skladu sa njihovim stanjem;
 • Izrada menadžment planova za nepokretna kulturna dobra;
 • Davanje uslova za izdavanje mera tehničke zaštite i saglasnost na projekte koje izrađuju drugi Zavodi na teritoriji APV;
 • Obavljanje i drugih poslova u oblasti zaštite kulturnih dobara[1]

Izvori Uredi

Spoljašnje veze Uredi