Hidrostatika

Hidrostatika izučava zakone mirovanja fluida i deo je Mehanike fluida, tačnije jedne oblasti Mehanike fluida - hidraulike. Fluid se pri mirovanju nalazi u „savršenom“ stanju jer njegova viskoznost ne dolazi do izražaja. Naime, na osnovu Hipoteze o velikoj pokretljivosti (Hipoteza o velikoj i lakoj deformabilnosti) posledica molekularne mikrostrukture tečnosti i gasova je laka pokretljivost (tečljivost) tako da i vrlo male sile izazivaju velike deformacije. Direktne posledice ove hipoteze su sledeće:

Pritisak fluidaUredi

Pritisak fluida je pritisak nekoj tački unutar fluida, kao što su voda i vazduh. Do pojave pritiska u fluidu dolazi u:

  1. u otvoreni sistemima kao što su okeani, bazeni ili atmosfera; ili
  2. u zatvorenim sistemika kao što su toplovod ili gasovod.

Pritisak u otvorenim sistemima obično se može aproksimirati kao pritisak u „statičnim“ uslovima (čak i u okeanima, gde postoje talasi i struje), jer ta kretanja stvaraju zanemarljivu promenu pritiska. Takva stanja se poklapaju sa principima statike fluida. Pritisak u bilo kojoj tački fluida koji se ne kreće se naziva hidrostatički pritisak.

Hidrostatički pritisak je jednak proizvodu gustine fluida u kojoj je telo zaronjeno, visina, odnosno dubini na kojoj se nalazi to telo i ubrzanju zemljine teže:
 

Ova formula se može dobiti iz osnovne formule za pritisak:
 

Pošto je sila   jednaka proizvodu mase tela i ubrzanju zemljine teže, a masa tela srazmerna gustini tela i njegovoj zapremini, onda je pritisak u fluidima jednak:
 

Kada se zapremina i površina tela skrate dobije se visina tog tela:
 

Zatvorena tela u fluidu su u „statična“, ako se fluid ne kreće, ili „dinamična“, kada se fluid može kretati bilo u cevi bilo pomoću kompresije vazduhom iz zatvorenog kompresora. Pritisak u zatvorenim sistemima se poklapa sa principima dinamike fluida.

Veliki doprinos u otkrivanju koncepata pritiska fluida imali su Blez Paskal i Danijel Bernuli.

PrimeneUredi

Vidi jošUredi