Hitac naniže

Hitac naniže je ravnomerno pravolinijsko kretanje nekog predmeta ili tela vertikalno na dole sa početnom brzinom, nastalo usled delovanja sile Zemljine teže, koja ima tendenciju da predmet ili telo ubrzava.

Kada se neki predmet ili telo, baci vertikalno naniže, zbog privlačnog dejstva Zemljine teže, ono se kreće ravnomerno pravolinijski ubrzano, sa ubrzanjem g i početnom brzinom v0, usmereno na dole.Ostale sile kao što je sila otpora sredine se zanemaruje. [1]

Prema drugom Njutnovom zakonu, pošto na telo deluje samo sila teže važi sledeća relacija: m * =m * [2]

Ubrzanje koje telo ima tokom slobodnog pada jednako je ubrzanju sile zemljine teže: .= [2]

Zavisnost brzine od vremena : [3]

Zavisnost pređenog puta od vremena: [3]

Zavisnost brzine od pređenog puta: [3]

Brzina kojom vertikalni hitac udara u tlo: [3]

Primer računskog zadatkaUredi

Sa terase krivog tornja u Pizi koja se nalazi na visini 45m iznad podloge baci se telo sa početnom brzinom  usmerenom naniže. Izračunati brzinu tela u trenutku udara o podlogu.[4]

Rešenje:

Telo prelazi put H=45m. Brzina tela je povezana sa pređenim putem pomoću relacije:  

, pa je :

 

     

ReferenceUredi

  1. ^ Mitrović M., Mićo (2020). Fizika 7. Beograd: Saznanje. ISBN 978-86-89679-08-3.
  2. ^ a b Mitrović M., Mićo (2020). Fizika 7. Beograd: Saznanje. str. 50. ISBN 987-86-89679-08-3
  3. ^ a b v g Mitrović M., Mićo (2020). Fizika 7. Beograd: Saznanje. str. 72. ISBN 987-86-89679-08-3
  4. ^ Latas, Duško; Balaž, Antun (2015). Fizika 7. Subotica: Logos. str. 64. ISBN 978-86-6109-047-9.

LiteraturaUredi