Градоначелник Крагујевца

Градоначелника града Крагујевца бира Скупштина града, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града.[1]

Градоначелник Крагујевца
Крагујевца
На функцији
Никола Дашић

од 24. август 2020. (2020-08-24)
Резиденцијанема званичне резиденције
СедиштеСкупштина града Крагујевца
Дужина мандатаЧетири година
ФункцијаГрадоначелник
Веб-сајтЗванични веб-сајт
ГРБ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
ЗАСТАВА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Град Крагујевац је територијална јединица утврђена законом као економски, административни, географски, културни и универзитетски центар.

Грађани града Крагујевца остварују право на локалну самоуправу, у складу са Уставом, законом и Статутом. Локална самоуправа је право грађана да управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у Скупштини града Крагујевца, као и право и способност органа Града, да у границама закона, уређују послове и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за грађане града Крагујевца.

Највиши правни акт Града је Статут, којим се ближе уређују начин, услови и облици вршења права и дужности из надлежности Града. Статут доноси Скупштина града већином гласова од укупног броја одборника. У вршењу своје надлежности, Град доноси прописе самостално, у складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставом, законом, другим прописом и Статутом. Органи Града су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Заштитник грађана (Омбудсман), Јавно правобранилаштво и Градске управе.[2]

Садашњи градоначелник је Никола Дашић.

Надлежности уреди

Градоначелник Крагујевца:

 • представља и заступа Град,
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града,
 • наредбодавац је за извршење буџета,
 • усмерава и усклађује рад градских управа,
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком скупштине,
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града када га за то одреди Скупштина града,
 • представља и заступа Градско веће,
 • сазива и води седнице Градског већа,
 • одговара за законитост рада Градског већа,
 • обуставља од примене одлуку Градског већа за коју сматра да није сагласна са законом,
 • подноси извештај Скупштини града о извршавању одлука и других аката Скупштине града,
 • поставља и разрешава помоћнике Градоначелника,
 • покреће поступак за оцену уставности или законитости закона и другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу,
 • улаже право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности Града,
 • предлаже разрешење и избор заменика Градоначелника, односно члана Градског већа,
 • образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности,
 • одлучује о прибављању опреме мање вредности и потрошног материјала,
 • врши и друге послове утврђене, законом, Статутом и другим актима.[3]

Види још уреди

Референце уреди

 1. ^ „Град Крагујевац, Скупштина града”. Архивирано из оригинала 27. 12. 2015. г. Приступљено 21. 05. 2009. 
 2. ^ „Град Крагујевац, Локална самоуправа”. Архивирано из оригинала 28. 05. 2009. г. Приступљено 21. 05. 2009. 
 3. ^ „Град Крагујевац, Градоначелник”. Архивирано из оригинала 28. 05. 2009. г. Приступљено 21. 05. 2009. 

Спољашње везе уреди