Лијувилова теорема (комплексна анализа)

Лијувилова теорема је теорема из области комплексне анализе. Она гласи: ако је функција холоморфна над цијелим скупом комплексних бројева ( и ограничена, тада је она идентички константа, тј. .

Доказ

уреди

Нека је   круг са полупречником   и центром у нули. Како је функција холоморфна у  , она је холоморфна и унутар  , па можемо да је развијемо у Тејлоров ред:

 

 

Како је   ограничена, онда постоји   тако да је  . Зато важе Кошијеве неједнакости:

 .

Одатле:

 . (пустили смо да   јер ће једначина бити иста за ма колико велико  ).

 

Пошто су сви коефицијенти у Тејлоровом развоју једнаки нули, осим коефицијента  , слиједи да је:

 .