Марковниковљево правило

У хемији, Марковниковљево правило је запажање засновано на Зајцевљевом правилу.

Када се адиција врши на алкен, чији атоми угљеника везани двоструком везом не садрже исти број водоникових атома, онда се водоник из реангенса везује за онај угљеников атом који има више везаних водоникових атома. Позитивно наелектрисан део адираног молекула везује се тамо где има више водоника, а негативно наелектрисан јон где има мање.