Морал (од лат. mōrālis — „манир”, „карактер”, „правилно понашање”) je критеријум који се примењује на поступке. Дефинише се као облик друштвене свести, систем обичаја, навика, норми. Морал је релативан, јер није исти у свим друштвеним групама и историјским периодима. Централне вредности морала су: добро, исправно и праведно.

Порекло и појам моралаУреди

Морал је настао у људском друштву, још у првобитној заједници. Током своје еволуције човек је, најпре, живео у малим групама где је било потребно ускладити своје потребе са потребама других. На основу изналажења решења за то, формирана су правила људског понашања и настала је филозофска дисциплина - етика.[1]

Морал је објективна друштвена појава која је одређена скупом правила или норми која регулишу понашање чланова једне друштвене заједнице, али и навикама понашања. Процењивање морала или морални суд се доноси на основу поступака, расуђивања, понашања или уопште карактера неког човека. У складу са тим и са сложеном комуникацијом која се одвија у друштву, људи формирају своје личности, усмеравају своју мотивацију и деловање, вреднују и суде и себи и другима.[1]

Основна карактеристика моралних норми је њихова обавезност, која је двострука, што значи да је морал обавезујући и друштвено (споља) и индивидуално (унутра), за разлику од правне и обичајне обавезности која је искључиво друштвена. Такође, као битне карактеристике морала, наводе се и тренутачност, безусловност, наметнутост и сл.[1]

По Сигмунду Фројду је потпуно усвајање моралних норми које једно друштво прописује практично недостижно. Због нагонске, импулсивне стране људске природе, човек тек делимично усваја те норме, посебно оне којима се одређена понашања забрањују.[1]

Према тумачењима Христових учења, „моралност је доброта према слабијима“. Ниче је дефинисао моралност као „смелост јачих“, a Платон као „стваралачку хармонију целине“.

Различита друштва имала су у различитим периодима различите моралне вредности, мада се између њих често може повући заједнички именитељ. Према гледању на различитост вредности и историјски развој морала постоје морални релативизам, морални апсолутизам и морални универзализам.

Морал и обичајУреди

Обичај је најстарија форма регулисања друштвених односа и понашања. У почетним фазама развоја људског друштва, бројна правила понашања су настајала стихијски, а у вези са анимизмом, култом и магијом. Та понашања, односно обичаји, временом су изгубили на својој сврсисходности или се, једноставно, заборавило зашто су успостављени, а прерасли су у моралне норме.[1] Пример за то је руковање; некада се то радило како би се показало другој страни да у руци нема оружја. Данас за тим не постоји потреба, али је обичај задржан.[2]

Морал и правоУреди

Због потребе да се регулисање понашања људи не препушта стихији, држава одређује друштвене правно-политичке норме, чије непоштовање санкционише. Ове норме се садржински разликују од моралних. Исто тако, морална дужност и правна обавеза нису увек у складу и због тога што правна радња може да буде исправна, али не мора да буде морална. Дешава се и да је правна норма на вишем етичком нивоу у односу на одређени морални систем. Оно што је слично је да се санкција за прекршај моралних норми углавном изражава као реакција друштва. Ипак, санкције за прекршај правних и моралних норми се разликују.[1] Морална санкција може бити индивидуална (унутрашња, рецимо грижа савести), о којој је говорио и Имануел Кант[2] и друштвена (спољашња; презир, па чак и искључење из друштва). Међутим, правим моралним чином се сматра онај који је почињен из моралних побуда, а не из страха од санкција или због стицања већег угледа или чак славе.[2]

Морал у историјиУреди

Види јошУреди

РеференцеУреди

 1. ^ а б в г д ђ e-learning: „Појам морала и етике“, аутор: Јелена Живковић[мртва веза], Приступљено 13. 4. 2013.
 2. ^ а б в Митровић, М. & Петровић, С. (1994) Социологија. Завод за уџбенике и наставна средства: Београд

ЛитератураУреди

 • Aristotel (1970). Nikomahova etika. Beograd: Kultura. 
 • Babić, Jovan (1986). Kant i Scheler. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije. 
 • Bloch, Ernst (1981). Princip nada (knj. 3.). Zagreb: Naprijed. 
 • Bošnjak, Branko (1966). „Fragmenti o etici, iluziji etike i etici iluzije”. Praxis. br. 4—6: 552. 
 • Vajl, Erik (1982). Politička filozofija. Beograd: Nolit. 
 • Gobry, Ivan (1963). Les niveaux de la vie morale (на језику: (језик: француски)). Paris: Prasses Universitaires de France. 
 • Gurvitch, Georges (1966). Sociologija, knj. II. Zagreb: Naprijed. 
 • Darvin, Čarls (1949). Čovekovo poreklo (knj. I). Novi Sad: Matica srpska. 
 • Durkheim, Emile (1970). „Određenje moralne činjenice”. Ideje. br. 6. 
 • Đurić, Miloš N. (1987). Istorija helenske etike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 
 • Životić, Miladin (1986). Aksiologija. Zagreb: Naprijed. 
 • Kangrga, Milan (1983). Etika ili revolucija. Beograd: Nolit. 
 • Kant, Immanuel (1974). Kritika praktičkog uma. Zagreb: Naprijed. 
 • Kant, Immanuel (1981). Zasnivanje metafizike morala. Beograd: BIGZ. 
 • Kant, Immanuel (1974). Dvije rasprave. Zagreb: Matica Hrvatska. 
 • Kant, Immanuel (1970). Kritika čistog uma. Beograd: Kultura. 
 • Levy-Bruhl, Lucien (1971). La morale et la science des moeurs (на језику: (језик: француски)). Paris: Prasses Universitaires de France. 
 • Le Senne, Rene (1967). Traite de morale generale (на језику: (језик: француски)). Paris: Prasses Universitaires de France. 
 • Lukić, Radomir (1976). Sociologija morala. Beograd: Naučna knjiga. 
 • Madinier, Gabriel (1969). La conscience morale (на језику: (језик: француски)). Paris: Prasses Universitaires de France. 
 • Marković, Mihajlo (1967). Humanizam i dijalektika. Beograd: Prosveta. 
 • Mur, Džordž E. (1963). Principi etike. Beograd: Nolit. 
 • Pavićević, Vuko (1967). Osnovi etike. Beograd: Kultura. 
 • Popović, Boško (1977). Uvod u pishologiju morala. Beograd: Naučna knjiga. 
 • Stojanović, Svetozar (1964). Savremena meta-etika. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Srbije. 
 • Heler, Agnes (1978). Svakodnevni život. Beograd: Nolit. 
 • Heller, Agnes (1979). „Kantove etike (I deo)”. Teorija. br. 1—4. 
 • Чупић, Чедомир (2002). Социологија: структура, култура, владавина. Београд: Факултет политичких наука; Чигоја штампа. ISBN 978-86-7558-050-8. 
 • Šušnjić, Đuro (1998). Religija II. Beograd: Čigoja štampa. 

Спољашње везеУреди