Парцелација

Парцелација је геодетска радња којом се на једној катастарској парцели образује већи број грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним законом и урбанистичким пројектом.

Извршава се на захтев власника земшишта од стране надлежног државног органа.

Парцелација се најчешће врши као претходна радња претварању неграђевинског земљишта у грађевинско земљиште и његове деобе због изградњи грађевинских објеката, отуђења или деобе код наслеђивања.

ПрепарцелацијаУреди

Препарцелација је обрнути процес од парцелације. Представља геодетску радњу којом се на већем броју катастарских парцела образује једна или више грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним у урбанистичком пројекту.