Прилошке одредбе

Прилошке одредбе су адвербијали којима се пружа додатна информација о месту, времену, начину, узроку итд. реализације ситуације означене реченицом или неличних глаголских јединица.[1]

Функција, значење и облик уреди

Прилошке одредбе нам дају додатну информацију о некој ситуацији која може бити изражена предикатом (глаголом), субјектом и допунама.

На пример, једноставна информација:

Милица вози бицикл.

Може се проширити различитим информацијама:

Милица вешто вози бицикл у парку.

Значење:

Овакве одредбе су јединице са прилошким значењем: месним, временским, начинским, узрочним и сл. Да би се окарактерисао допринос прилошке одредбе значењу реченице или глаголске синтагме, није довољно само утврдити да се ради о прилошкој одредби, већ је потребно навести и њено значење:

 • одредбе за место;
 • одредбе за време;
 • одредбе за начин;
 • одредбе за узрок итд.

Тип и облик конституентских јединица: То су прилошке јединице (прилози и прилошке синтагме) или именичке јединице у таквом конституантском облику (зависни падеж, предлошко-падежна конструкција) који им даје прилошко значење (месно, временско, начинско, узрочно итд.)

Опште и посебне прилошке одредбе уреди

По својој повезаности са глаголом, прилошке одредбе могу се поделити на два типа:

 • опште и
 • посебне.

Опште одребде не зависе од типа глаголског значења, него од чињенице да одређује ситуацију односно њену реализацију, јер се подразумева да је та реализација локализована, да се врши у одређено време, на одређен начин, да је нечим проузокована и слично. Зато, ако реченица почне са:

 • Овде ...;
 • Јуче ...;
 • Често ...;
 • Због лошег времена ... и слично,

не може се предвидети тип глаголског значења.

Посебне одредбе су условљене значењем глагола и по томе су сродне са допунама. На пример, уз глаголе кретања јављају се посебне одредбе којима се пружа информација у вези са кретањем, као што је одредба за правац.

На пример:

Милица иде кући.

Поред опште одредбе за узрок (због + генитив), која одговара на питање Зашто? Постоји и посебна одредба за исказивање проузроковача стања, у облику: од + генитив, која одговора на питање: Од чега? И стоји уз глаголе који значе стање.

На пример:

Никола се уморио од трчања.

Подела прилошких одредби уреди

Прилошке одредбе се деле на:[2]

 • прилошка одредба за време,
 • прилошка одредба за место,
 • прилошка одредба за начин,
 • прилошка одредба за количину,
 • прилошка одредба за узрок,
 • прилошка одредба за циљ,
 • прилошка одредба за друштво.

Прилошка одредба за време одређује време вршења глаголске радње и добија се на питање КАДА?

Прилози и именице са предлозима који се користе у реченицама за грађење прилошке одредбе за време:

 • јуче,
 • данас,
 • сутра,
 • никад,
 • ноћу,
 • увече и др.

Прилошка одредба за место одређује место вршења глаголске радње и добија се на питања: ГДЕ? КУДА? ОДАКЛЕ? ДОКЛЕ?

Прилози и именице са предлозима који се користе у реченицама за грађење прилошке одредбе за место:

 • тамо,
 • овде,
 • доле,
 • близу,
 • далеко,
 • напред и др.

Прилошка одредба за начин одређује начин вршења глаголске радње и добија се на питање КАКО?

Прилози и именице са предлозима који се користе у реченицама за грађење прилошке одредбе за начин:

 • брзо,
 • добро,
 • слабо,
 • заједно,
 • весело,
 • тихо и др.

Прилошка одредба за количину или меру одређује количину, меру онога што значи глаголска радња и добија се на питање КОЛИКО?

Прилози и менице са предлозима који се користе у реченицама за грађење прилошке одредбе за количину и меру:

 • много,
 • мало,
 • превише,
 • доста,
 • нимало,
 • седам сати и др.

Прилошке одредбе за узрок и циљ одређују узрок, односно циљ вршења глаголске радње и добијају се се на питања

ЗАШТО? ЗБОГ ЧЕГА? РАДИ ЧЕГА?

Прилози и менице са предлозима који се користе у реченицама за грађење прилошке одредбе за узрок и циљ:

 • зато,
 • због сестре,
 • због болести,
 • од страха,
 • од узбуђења,
 • ради успеха и др.

Прилошка одредба за друштво одређује друштво с којим се врши глаголска радње и добија се на питање С КИМ?

Прилози и именице са предлозима који се користе у реченицама за грађење прилошке одредбе за друштво:

 • са сестром
 • са друговима и сл.

Литература уреди

 1. ^ Stanojčić, Živojin S. (2005). Gramatika srpskog jezika : udžbenik za I, II, III i IV razred srednje škole. Popović, Ljubomir. (10. изд.). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. ISBN 861712430X. OCLC 456703780. 
 2. ^ Милошевић, Јадранка. Граматика српског језика.