Ekonomska geologija je nauka koja se bavi proučavanjem mineralnih resursa, kao delom prirodnih resursa, njihovom valorizacijom, odnosno vrednovanjem i proračunom ekonomskih efekata korišćenja mineralnih rezervi.

Ekonomska geologija je samostalna geološka, naučna disciplina koja se bavi kompleksnim ekonomskim ocenjivanjem ležišta i sagledavanjem tehničko-ekonomskih i drugih uslova osvajanja ležišta mineralnih sirovina.

Ekonomska geologija obuhvata:

  1. ekonomsku, odnosno geološko-ekonomsku ocenu
  2. ocenu rezultata geoloških istraživanja
  3. efektivnost geoloških istraživanja