Lemke-Hauson algoritam

Lemke-Hauson algoritam [1] je algoritam za računanje Nešovog ekvilibrijuma dvomatrične igre. Tvrdi se da je ovo "najbolji poznati kombinatorni algoritam za pronalaženje Nešovog ekvilibrijuma". [2]


AlgoritamУреди

Ulaz algoritma je igra dva igrača, G. G je predstavljena matricama igara A i B, dimenzija m × n, koje sadrže dobiti igrača 1 i 2 respektivno, koji imaju m i n čistih strategija respektivno. Od sada pa nadalje pretpostavljamo da su sve dobiti pozitivne (jer se skaliranjem svaka igra može transformisati u strateški ekvivalentnu igru sa pozitivnim dobitima).


G ima dva odgovarajuća politopa (zvani politopi najboljeg odziva) P1 i P2, u m dimenzija i n dimenzija respektivno, definisana na sledeći način:

P1 je iz Rm; neka {x1,...,xm} predstavlja koordinate. P1 je definisano sa m nejednakosti xi ≥ 0, za sve i ∈ {1,...,m}, i dodatnih n nejednakosti B1,jx1+...+Bm,jxm ≤ 1, za sve j ∈ {1,...,n}.

P2 je iz Rn; neka {xm+1,...,xm+n} predstavlja koordinate. P2 je definisano sa n nejednakosti xm+i ≥ 0, za sve i ∈ {1,...,n}, i dodatnih m nejednakosti Ai,1xm+1+...+Ai,nxm+n ≤ 1, za sve i ∈ {1,...,m}.

P1 predstavlja skup nenormalizovanih raspodela verovatnoće za m čistih strategija igrača 1, tako da je očekivana dobit igrača 2 najviše 1. Prvih m uslova ograničava verovatnoće na nenegativne vrednosti, a drugih n uslova ograničava očekivanu dobit svake od n čistih strategija igrača 2 na najviše 1. P2 ima slično značenje, pri čemu su uloge igrača obrnute.

Svako teme P1 je povezano sa skupom oznaka iz skupa {1,...,m + n} na sledeći način. Za i ∈ {1, ..., m}, teme v dobija oznaku i ako je xi = 0 u temenu v. Za j ∈ {1, ..., n}, teme v dobija oznaku m + j ako je B1,jx1 + ... + Bm,jxm = 1. Pod pretpostavkom da je P1 nedegenerisano, svako teme je vezano za m pljosni P1 i ima m oznaka. Primetimo da izvor, koji je teme P1, ima oznake {1, ..., m}.

Svako teme P2 povezano sa skupom oznaka iz skupa {1, ..., m + n} na sledeći način. Za j ∈ {1, ..., n}, Teme w dobija oznaku m + j ako je xm+j = 0 u temenu w. Za i ∈ {1, ..., m}, teme w dobija oznaku i ako je Ai,1xm+1 + ... + Ai,nxm+n = 1. Pod pretpostavkom da je P2 nedegenerisano, svako teme je vezano za m pljosni P2 i ima m oznaka. Primetimo da izvor, koji je teme P2, ima oznake {m + 1, ..., m + n}.

Posmatrajmo par temena (v,w), v ∈ P1, wP2. Kažemo da je (v,w) potpuno označen ako skupovi pridruženi v i w sadrže sve oznake iz {1, ..., m + n}. Primetimo da ako su v and w izvori Rm i Rn respektivno, onda je (v,w) potpuno označen. Kažemo da je (v,w) skoro potpuno označen (u pogledu nedostajuće oznake g) ako skupovi pridruženi v i w sadrže sve oznake iz {1, ..., m + n} osim g. U tom slučaju će postojati duplikatna oznaka koja je pridružena i v i w.

Pivot operacija podrazumeva zamenu v u paru (v,w) nekim drugim temenom susednim v u P1, ili alternativno zamenom w nekim drugim temenom susednim w u P2. Efekat operacije je (u slučaju da je v zamenjeno) zamena neke oznake v nekom drugom oznakom. Za zamenjenu oznaku se kaže da je odbačena. Za bilo koju zadatu oznaku v, moguće je odbaciti datu oznaku pomeranjem na teme susedno v koje ne sadrži hiperravan povezanu sa tom oznakom.

Algoritam polazi od potpuno označenog para (v,w) sastavljenog od para izvora. Proizvoljena oznaka g se odbaci pivot operacijom, dovodeći nas do skoro potpuno označenog para (v′,w′). Bilo koji skoro potpuno označeni par podleže dvema pivot operacijama koje odgovaraju odbacivanju jedne ili druge kopije duplikatne oznake i svaka od ovih operacija može rezultovati novim skoro potpuno označenim parom ili kompletno označenim parom. Najzad, algoritam pronalazi potpuno označeni par (v*,w*), koji nije izvor. (v*,w*) odgovara paru nenormalizovanih raspodela verovatnoće u kojima svaka strategija i igrača 1 donosi dobit 1, ili donosi dobit manju od 1 i igrana je sa verovatnoćom 0 od strane igrača 1 (slično opažanje važi i za igrača 2). Normalizovanjem ovih vrednosti na raspodele verovatnoće dobijamo Nešov ekvilibrijum (čije dobiti za igrače su inverzije normalizacionih faktora).

Osobine algoritmaУреди

Algoritam može da pronađe najviše n + m različitih Nešovih ekvilibrijuma. Izbor prvobitno odbačene oznake određuje koji će ekvilibrijum na kraju algoritam da pronađe.

Lemke-Hauson algoritam je ekvivalentan sledećem pristupu zasnovanom na homotopiji: Modifikovati G odabirom proizvoljne čiste strategije g i dati igraču koji poseduje tu strategiju veliku isplatu B da je odigra. U modifikovanoj igri, strategija g se igra sa verovatnoćom 1, a drugi igrač odigrava svoj najbolji odgovor na strategiju g sa verovatnoćom 1. Razmatrati kontinuum igara u kojima se B stalno smanjuje do 0. Postoji putanja Nešovih ekvilibrijuma koja povezuje jedinstveni ekvilibrijum modifikovane igre sa ekvilibrijumom G. Čista strategija g odabrana da dobije bonus B odgovara prvobitno odbačenoj oznaci. [3]

Iako je algoritam efikasan u praksi, u najgorem slučaju broj pivot operacija može eksponencijalno zavisiti od broja čistih strategija u igri. [4] Takođe, pokazano je da je problem pronalaženja rešenja pomoću Lemke-Hauson algoritma PSPACE-kompletan. [5]

ReferenceУреди

  1. ^ C. E. Lemke and J. T. Howson (1964). „Equilibrium points of bimatrix games”. SIAM Journal on Applied Mathematics. 12 (2): 413—423. doi:10.1137/0112033. 
  2. ^ Nisan, Noam; Roughgarden, Tim; Tardos, Éva; Vazirani, Vijay V. (2007). Algorithmic Game Theory (PDF). Cambridge, UK: Cambridge University Press. стр. 33. ISBN 978-0-521-87282-9. Архивирано из оригинала (PDF) на датум 11. 02. 2015. Приступљено 03. 06. 2015. 
  3. ^ P. J-J. Herings and R. Peeters (2010). „Homotopy methods to compute equilibria in game theory”. Economic Theory. 42 (1): 119—156. doi:10.1007/s00199-009-0441-5. 
  4. ^ R. Savani and B. von Stengel (2006). „Hard-to-Solve Bimatrix Games”. Econometrica. 74 (2): 397—429. doi:10.1111/j.1468-0262.2006.00667.x. 
  5. ^ P.W. Goldberg, C.H. Papadimitriou and R. Savani (2011). The Complexity of the Homotopy Method, Equilibrium Selection, and Lemke–Howson Solutions. Proc. 52nd FOCS. стр. 67—76. doi:10.1109/FOCS.2011.26.