Nota

(преусмерено са Note)

Nota označava ideju zapisa muzike na papir, crta se sa 5 crta (na slici je prikazan zapis C-dura) gde pozicija note u odnosu na sistem označava njenu visinu (frekvenciju), a grafički izgled trajanje (cela nota, polovina, četvrtina, osmina, ili neko drugo trajanje). Nota može da označava i notni zapis nekog određenog muzičkog dela

C dur
Name prima   sekunda   terca kvarta   kvinta   seksta   septima
Prirodne C   D   E F   G   A   H
Povišene (simbol)   C♯   D♯     F♯   G♯   A♯  
Snižene (simbol)   D♭   E♭     G♭   A♭   B  
Povišene (tekst)   Cis   Dis     Fis   Gis   Ais  
Snižene (tekst)   Des   Es     Ges   As   B  
Franc./Tal. Do   Re   Mi Fa   Sol   La   Si
Varijante Ut   -   - -   So   -   Ti
Engleski C   D   E F   G   A   B
Frekvencija [Hz] 262 277 294 311 330 349 370 392 415 440 469 495
Nota Pauza Ime
cela nota, 1
polovina, ​12
četvrtina, ​14
osmina, ​18
šesnaestina, ​116
tridesetdvojina, ​132
šezdesetčetvrtina, ​164
stodvadesetosmina, ​1128

Vidi još уреди