U hemiji, pi veze (π veze) su kovalentne hemijske veze kod kojih se dve strane jedne atomske orbitale preklapaju sa dvema stranama druge atomske orbitale. Svaka od tih atomskih orbitala je jednaka nuli u zajedničkoj čvornoj ravni, koja prozali kroz dva vezana jezgra. Ta ravan je takođe čvorna ravan za molekulsku orbitalu pi veze.[1][2]

Elektronske atomske i molekulske orbitale. Pi veza je prikazana dole desno.
Dve p-orbitale formiraju π-vezu.

Grčko slovo π u imenu se odnosi na p orbitale, pošto je orbitalna simetrija pi veze ista kao i p orbitale gledano duž ose veze. p orbitale obično formiraju ovaj tip veze. d orbitale takođe formiraju pi veze, i one su deo osnove metal-metal višestrukog vezivanja.

Pi veze su obično slabije od sigma veza; C-C dvostruka veza ima manju energiju veze od dve C-C jednostruke veze. Iz toga sledi da se p orbitalnim preklapanjem formiraju molekulske orbitale koje su slabije veze od onih formiranih s orbitalnim preklapanjem. Sa kvantno mehaničke perspektive, slabost ove veze se objašnjava znatno manjim preklapanjem komponenti p-orbitala usled njihove paralelne orijentacije. To je u kontrastu sa sigma vezama koje se formiraju direktnim vezivanjem orbitala između dva jezgra, čime se ostvaruje veći stepen preklapanja i formira jača sigma veza.

Pi veze proizilaze is peklapanja atomskih orbitala koje su u kontaktu kroz dve oblasti. Pi-veze su difuznije od sigma veza. Elektroni u pi vezama se ponekad nazivaju pi elektronima. Molekulski fragmenti spojeni pi vezom ne mogu da rotiraju oko te veze bez razlaganja pi veze, pošto rotacija uzrokuje eliminaciju paralelne orijentacije konstitutivnih p orbitala.

Formiranje molekularnih orbitala iz p-orbitala sa prikazanim čvornim ravnima. (Talasna funkcija je pozitivna u regionima obojenim jednom bojom, i negativna u regionima in druge boje.)

Kod homonuklearnih diatomskih molekula, vezujuće π molekulske orbitale imaju samo jednu čvornu ravan koja prolazi kroz vezane atome, i nemaju čvorne ravni između vezanih atoma. Korespondirajuća antivezujuća, ili π* ("pi-zvezda") molekulska orbitala, se definiše prisustvom dodatne čvorne ravni između dva vezana atoma.

Vidi još уреди


Reference уреди

  1. ^ Peter Atkins; Julio de Paula (2001). Physical Chemistry (7th изд.). W. H. Freeman. ISBN 0716735393. 
  2. ^ Donald A. McQuarrie; John D. Simon (1997). Physical Chemistry: A Molecular Approach (1st изд.). University Science Books. ISBN 0935702997. 

Literatura уреди