Simetrični deseterac je stalan oblik u poeziji koji se ponavlja u velikom broju slučajeva. Simetrični deseterac ima utvrđenu metričku formu. Zove se još i „lirski deseterac“ i ima deset slogova.

Cezura se javlja iza petog sloga, pa mu je šema (5 + 5). Redovna nenaglašenost je petog i desetog sloga. Svaki polustih mu se razdvaja na dve akcenatske celine: jednu dvosložnu i jednu trosložnu. Ima jampsku intonaciju-pomeranje akcenta za jedan slog unapred. Nema rime i astrofičan je. Njegov stih je izrazito lirski.

Javljao se u oblicima usmenog porekla. U pisano pesništvo dolazi sa romantizmom.

Pisali su ga: Laza Kostić, Đura Jakšić,...

Simetrični deseterac je i najčešći stih srpske stihovane drame u romantizmu.

Vidi još уреди