Агенција за привредне регистре

српска агенција

Агенција за привредне регистре је правно лице (владина агенција) које води регистре као јединствене централизоване електронске базе података.

Седиште Агенције је у Београду.

Регистри

уреди

Агенција води законом утврђене регистре као јединствене централизоване електронске базе података, и то:[1]

 • Регистар привредних субјеката;
 • Регистар заложног права на покретним стварима и правима;
 • Регистар финансијског лизинга;
 • Регистар јавних гласила;
 • Регистар удружења;
 • Регистар страних удружења;
 • Регистар мера и подстицаја регионалног развоја;
 • Регистар комора;
 • Регистар туризма;
 • Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника;
 • Регистар стечајних маса;
 • Регистар задужбина и фондација;
 • Регистар представништава страних задужбина и фондација;
 • Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта;
 • Регистар судских забрана.

Органи Агенције

уреди

Органи Агенције су Управни одбор и директор.[2]

Управни одбор има председника и четири члана, које именује и разрешава Влада Републике Србије на предлог министарства надлежног за послове привреде. Именују се на четири године.

Управни одбор обавља следеће послове: доноси Статут и друге опште акте, доноси пословник о свом раду, одређује висину накнаде за услуге које пружа Агенција, усваја годишњи план рада, врши избор ревизора, усваја годишњи финансијски план, усваја годишњи извештај о пословању, усваја финансијске извештаје и извештаје о ревизији, предлаже мере за отклањање сметњи од значаја за ефикасно функционисање регистара и обавља друге послове утврђене законом и статутом.

Директора Агенције именује и разрешава Влада на предлог Управног одбора. Именује се на период од пет година и може поново бити именован.

Директор обавља следеће послове: заступа и представља Агенцију, организује и руководи радом и пословањем Агенције, одговоран је за законитост рада Агенције, извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење, одговара за коришћење људских потенцијала и материјалних ресурса Агенције и располагање имовином Агенције, предлаже годишњи план рада Агенције, предлаже годишњи финансијски план Агенције, подноси годишњи извештај о раду Агенције, подноси годишњи извештај о финансијском пословању Агенције, доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији и друге опште акте које не доноси Управни одбор; доноси појединачне акте Агенције, ако законом није друкчије прописано, одлучује о правима и одговорностима запослених у Агенцији и обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Организација

уреди

Агенција води регистре преко регистратора које именује и разрешава Управни одбор Агенције уз претходну сагласност Владе. Именују се на период од четири године, с тим што исто лице може бити поново именовано.[3]

Организационе јединице Агенције за привредне регистре су:[4]

 • Сектор заједничких послова;
 • Сектор информатике и развоја;
 • Сектор правних и општих послова;
 • Сектор економско-финансијских послова,
 • Интерна ревизија.

Референце

уреди
 1. ^ Члан 4. Закона о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник Републике Србије“, број 55/04, 111/09 и 99/11)
 2. ^ Чланови 7—10. Закона о Агенцији за привредне регистре
 3. ^ Члан 10а. Закона о Агенцији за привредне регистре
 4. ^ Агенција за привредне регистре: Организација, Приступљено 24. 10. 2014.

Спољашње везе

уреди