Agencija za privredne registre

српска агенција

Agencija za privredne registre je pravno lice (vladina agencija) koje vodi registre kao jedinstvene centralizovane elektronske baze podataka.

Sedište Agencije je u Beogradu.

Registri uredi

Agencija vodi zakonom utvrđene registre kao jedinstvene centralizovane elektronske baze podataka, i to:[1]

 • Registar privrednih subjekata;
 • Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima;
 • Registar finansijskog lizinga;
 • Registar javnih glasila;
 • Registar udruženja;
 • Registar stranih udruženja;
 • Registar mera i podsticaja regionalnog razvoja;
 • Registar komora;
 • Registar turizma;
 • Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika;
 • Registar stečajnih masa;
 • Registar zadužbina i fondacija;
 • Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija;
 • Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta;
 • Registar sudskih zabrana.

Organi Agencije uredi

Organi Agencije su Upravni odbor i direktor.[2]

Upravni odbor ima predsednika i četiri člana, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije na predlog ministarstva nadležnog za poslove privrede. Imenuju se na četiri godine.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove: donosi Statut i druge opšte akte, donosi poslovnik o svom radu, određuje visinu naknade za usluge koje pruža Agencija, usvaja godišnji plan rada, vrši izbor revizora, usvaja godišnji finansijski plan, usvaja godišnji izveštaj o poslovanju, usvaja finansijske izveštaje i izveštaje o reviziji, predlaže mere za otklanjanje smetnji od značaja za efikasno funkcionisanje registara i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Direktora Agencije imenuje i razrešava Vlada na predlog Upravnog odbora. Imenuje se na period od pet godina i može ponovo biti imenovan.

Direktor obavlja sledeće poslove: zastupa i predstavlja Agenciju, organizuje i rukovodi radom i poslovanjem Agencije, odgovoran je za zakonitost rada Agencije, izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje, odgovara za korišćenje ljudskih potencijala i materijalnih resursa Agencije i raspolaganje imovinom Agencije, predlaže godišnji plan rada Agencije, predlaže godišnji finansijski plan Agencije, podnosi godišnji izveštaj o radu Agencije, podnosi godišnji izveštaj o finansijskom poslovanju Agencije, donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji i druge opšte akte koje ne donosi Upravni odbor; donosi pojedinačne akte Agencije, ako zakonom nije drukčije propisano, odlučuje o pravima i odgovornostima zaposlenih u Agenciji i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Organizacija uredi

Agencija vodi registre preko registratora koje imenuje i razrešava Upravni odbor Agencije uz prethodnu saglasnost Vlade. Imenuju se na period od četiri godine, s tim što isto lice može biti ponovo imenovano.[3]

Organizacione jedinice Agencije za privredne registre su:[4]

 • Sektor zajedničkih poslova;
 • Sektor informatike i razvoja;
 • Sektor pravnih i opštih poslova;
 • Sektor ekonomsko-finansijskih poslova,
 • Interna revizija.

Reference uredi

 1. ^ Član 4. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 55/04, 111/09 i 99/11)
 2. ^ Članovi 7—10. Zakona o Agenciji za privredne registre
 3. ^ Član 10a. Zakona o Agenciji za privredne registre
 4. ^ Agencija za privredne registre: Organizacija, Pristupljeno 24. 10. 2014.

Spoljašnje veze uredi