Država-kontinuiteta

Pojam države-kontinuiteta je pravni pojam, pojam međunarodnog javnog prava. Ovaj pojam se ne sme mešati sa pojmom država-sukcesor (naslednik). Naime, država-kontinuiteta je ista država, ali sa drugim nazivom ili drugom (većom ili manjom) teritorijom, ali sa istim pravima i obavezama. Država-kontinuiteta je ista država, a ne naslednik neke druge države. Na primer, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 1929. godine menja naziv u Kraljevina Jugoslavija. Time nije stvorena nova država, već je samo promenjen dotadašnji naziv države, a država je ostala ista. Takođe, Demokratska Federativna Jugoslavija u međunarodno-pravnom pogledu je ista država kao Kraljevina Jugoslavija, iako je u unutrašnjem pogledu izvršena socijalistička revolucija. Republika Srbija je država-kontinuiteta sa Državnom zajednicom Srbija i Crna Gora (na osnovu Ustavne povelje Državne zajednice Srbija i Crna Gora), koja je država-kontinuiteta sa Saveznom Republikom Jugoslavijom.