Edil (lat. aedilis, od aedes — zgrada, kuća) bio je gradski magistrat u Rimskoj republici.

Svake godine su se birala 2 plebejska (od 494. p. n. e.) i 2 kurulska edila (od 367. p. n. e.). Bili su pomoćnici narodnih tribuna i brinuli za priređivanje javnih igara, prehranu stanovništva, za održavanje javnih zgrada i puteva. Nadgledali su javni red i moral, upravljali državnim arhivima itd. U vreme careva funkcija edila se ograničava, a u doba cara Dioklecijana edili nestaju kao gradski magistrati.

Ova funkcija je ekvivalent grčkoj funkciji agoranoma.