Ekvipotencija

Za dva skupa A i B kaže se da su ekvipotentni ili da imaju istu moć ako i samo ako postoji bijekcija f : A→B, i obično se označava sa A ≈ B.

Relacija ≈ je relacija ekvivalencije, odnosno za sve skupove važi:

  • refleksivnost: A≈A
  • simetričnost: A≈B ⇒ B≈A
  • tranzitivnost: (A≈B ∧ B≈C) ⇒ A≈C

Ekvipotentni skupovi imaju međusobno jednake kardinalne brojeve.