Interfejs komandne linije

Interfejs komandne linije (engl. command-line interface, CLI) je mehanizam za interakciju sa operativnim sistemom ili nekim drugim softverom računara, koji podrazumeva unošenje komandi za izvođenje specifičnih zadataka. Ovaj isključivo metod interakcije se razlikuje od korišćenja pokazivača miša kod grafičkih korisničkih interfejsa ili menija za izbor opcija kod tekstualnih korisničkih interfejsa.

Snimak ekrana pokazne Bash sesije, načinjen na staroj verziji Džentu linuksa.

Ovaj metod izdavanja naredbi računaru se naziva unošenjem komande: sistem čeka da korisnik završi unos tekstualne komande što označava pritisak na taster enter (od engleskog enter, unesi). Interpretator komandne linije tada prima, analizira, i izvršava zahtevanu komandu. Interpretator komandne linije može da bude dostupan i putem tekstualnog terminala ili prozora emulatora terminala koji prikazuje interfejs komandne linije nekog udaljenog računara. Nakon izvršavanja, naredba često vraća izlaz korisniku u vidu tekstualnih linija koje se ispisuju ispod unete naredbe. Ovaj izlaz može da bude odgovor na unetu naredbu ili neki drugi izveštaj o završetku izvršavanja naredbe.

Koncept interfejsa komandne linije je nastao kada su teleprinterske mašine počele da budu povezivane na računare tokom pedesetih godina 20. veka, što je omogućilo interaktivniji rad u poređenju sa beč procesiranjem, koje je koristilo tehnologiju bušenih kartica. Nakon teleprintera su u upotrebu ušli terminali sa monitorom sa katodnom cevi koji su omogućili bržu interakciju i više podataka vidljivih istovremeno. Zatim su se pojavili grafički terminali koji su obogatili vizuelni prikaz podataka. Današnji računari imaju sve tri funkcije (beč procesiranje, interfejs komandne linije i grafički korisnički interfejs).

Interfejs komandne linije nastavlja da evoluira zajedno sa grafičkim korisničkim interfejsima poput onih u Microsoft Windows-u, ili Linuksu. U nekim softverskim aplikacijama kao što su MATLAB i Autoked, interfejs komandne linije je integrisan sa grafičkim korisničkim interfejsom, na uzajamnu dobrobit.